Ráiteas Samplach le cur san áireamh ar an gClár Comhardaithe nuair a bhíonn an díolúine iniúchta agus an díolúine (giorrú) do chuideachta bheag á éileamh:

Luaímid/mar stiúrthóir(í) ar (ainm cuideachta):
(a) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine dá bhforáiltear i gCaibidil 15 de Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014,
(b) go bhfuil an chuideachta ag baint leasa as an díolúine ar an bhforas go bhfuil na coinníollacha a shonraítear in a.358 á gcomhlíonadh,
(c) nach bhfuil fógra seirbheáilte ag scairshealbhóirí na cuideachta ar an gcuideachta faoi a.334(1) de réir a.334(2),
(d) admhaímid oibleagáidí na cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí 2014, taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil agus Ráitis Airgeadais a ullmhú a thugann léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta ag deireadh a bliana airgeadais agus ar a bhrabús nó a caillteanas do bhliain den sórt sin agus chun forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a bhaineann le Ráitis Airgeadais a chomhlíonadh ar shlí eile a mhéid is infheidhme maidir leis an gcuideachta,

*(e) tá an chuideachta ag brath ar an díolúine shonraithe atá in a.352 Acht na gCuideachtaí 2014;

go ndearna an chuideachta amhlaidh ar an bhforas go bhfuil an chuideachta i dteideal leas na díolúine sin mar chuideachta bheag agus go bhfuil na Ráitis Airgeadais ghiorraithe ullmhaithe i gceart de réir a.353 Acht na gCuideachtaí 2014 .

Thar ceann an bhoird:
CINEÁLAITHE Ainm an tSínitheoir: TYPED Ainm an tSínitheora:
Stiúrthóir Stiúrthóir
Dáta: Dáta:
(*Sa ráiteas thuas, bain úsáid as cuid (a) – (d) má tá díolúine ó iniúchadh á éileamh aige agus cuir alt leis (e) má tá an díolúine ó chuideachta bheag/giorrúchán á éileamh. Is féidir le cuideachta bheag díolúint nó an dá dhíolúine a éileamh ina Ráitis Airgeadais má cháilíonn siad.)

 

Ar ais go Leathanach Díolúine Iniúchta