Díolúine
Ní bhaineann an díolúine méide le cuideachtaí Poiblí Teoranta nó Poiblí Neamhtheoranta.
Níl cuideachtaí meánmhéide díolmhaithe ó mhéid iomlán na riachtanas a bhaineann le ráitis airgeadais bhliantúla.

Chun cáiliú mar chuideachta mheánmhéide caithfidh an chuideachta a bheith cáilithe maidir le haon bhliain airgeadais má shásaíonn an chuideachta dhá cheann de na trí choinníoll seo a leanas i leith na bliana sin agus na bliana airgeadais díreach roimh an mbliain sin:

Iomlán an chláir chomhardaithe gan dul thar €20m
Láimhdeachas nach mó ná €40m
Fostaithe nach mó ná 250

 

Tagraíonn alt 280F d’Acht na gCuideachtaí 2014 (arna chur isteach le halt 15 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017).

Níl díolúine ag cuideachtaí meánmhéide ó ráitis airgeadais iomlána a chomhdú. Ní bhaineann díolúine méide ach le micrichuideachtaí/cuideachtaí beaga. Níl cuideachtaí meánmhéide incháilithe don díolúine iniúchta. Tá cuideachtaí meánmhéide díolmhaithe ó luach saothair a nochtadh le haghaidh iniúchta faoi alt 322 d’Acht na gCuideachtaí 2014 arna leasú ag alt 38 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017.

Ní mór do stiúrthóirí cuideachta a chomhlíonann na coinníollacha atá leagtha amach thíos maidir leis an mbliain airgeadais dá dtagraíonn tuarascáil na stiúrthóirí, ráiteas comhlíonta a áireamh i dTuarascáil na Stiúrthóirí. Baineann sé seo le cuideachtaí ábhartha agus le Cuideachtaí Poiblí Teoranta. Ní bhaineann sé le cuideachtaí Neamhtheoranta.

Is iad seo a leanas na ceanglais atá le comhlíonadh:

(a) Sáraíonn iomlán a chlár comhardaithe don bhliain

  • ● (i) faoi réir fomhír (ii), €12,500,000;
  • ● (ii) má fhorordaítear méid níos airde nó níos ísle chun críocha an mhínithe ar “cuideachta iomchuí” in alt 167(1) nó chun críocha alt 225(7), faoi alt 943(1)(i) trí an tAire – an méid forordaithe; agus

 

(b) gur mó an méid láimhdeachais don bhliain—

  • ● (i) faoi réir fomhír (ii), €25,000,000;
  • ● (ii) má fhorordaítear méid níos airde nó níos ísle chun críocha an mhínithe ar “cuideachta iomchuí” in alt 167(1) nó chun críocha alt 225(7), faoi alt 943(1)(i) trí an tAire – an méid forordaithe;

 

Níl feidhm ag alt 225 maidir le cuideachta atá d’aicme atá díolmhaithe faoi théarmaí alt 943(1)(g) mar a leanas:

  • ● (i) cuideachtaí cáilitheacha de réir bhrí alt 110 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (arna chur isteach le halt 48 den Acht Airgeadais 2003); agus,
  • ● (ii) aicmí cuideachtaí agus gnóthas eile, más rud é i dtuairim an Aire nach bhfuil sé riachtanach nó míchuí na forálacha sin nó an fhoráil sin a chur i bhfeidhm, mar a rialaítear nó a bhféadfar iad a rialáil faoi aon achtachán; iad;

 

Beidh an méid seo a leanas i ráiteas comhlíonta na stiúrthóirí

  • ● i. Admháil go bhfuil siad freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann an chuideachta a cuid oibleagáidí ábhartha; agus
  • ● ii. Deimhniú go bhfuil na nithe seo a leanas déanta agus mura bhfuil siad déanta sonraigh na fáthanna nach ndearnadh iad.

 

(a) ráiteas a tharraingt suas (ar a dtabharfar, agus dá ngairtear “ráiteas um beartas comhlíonta san Acht seo”) ag leagan amach beartais na cuideachta (atá, i dtuairim na stiúrthóirí, is iomchuí don chuideachta) ag urramú; comhlíonadh a cuid oibleagáidí ábhartha ag an gcuideachta;

(b) socruithe nó struchtúir iomchuí a chur i bhfeidhm atá ceaptha, i dtuairim na stiúrthóirí, chun comhlíonadh ábhartha oibleagáidí na cuideachta a áirithiú; agus

(c) athbhreithniú a dhéanamh, le linn na bliana airgeadais lena mbaineann tuarascáil na stiúrthóirí dá dtagraítear, ar aon socruithe nó struchtúir dá dtagraítear i mír; (b) atá curtha i bhfeidhm.

Féadfaidh na socruithe agus na struchtúir dá dtagraítear i (b) thuas, má chinneann stiúrthóirí na cuideachta dá rogha féin, a áireamh ag brath ar chomhairle duine amháin nó níos mó atá fostaithe ag an gcuideachta nó arna choinneáil aici faoi chonradh le haghaidh seirbhísí, a bheith san áireamh. duine ar dealraitheach do na stiúrthóirí go bhfuil an t-eolas agus an taithí riachtanach aige chun comhairle a thabhairt don chuideachta maidir le comhlíonadh oibleagáidí ábhartha.

Measfar na socruithe nó na struchtúir dá dtagraítear i (b) thuas a bheith deartha chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh an chuideachta a hoibleagáidí iomchuí go hábhartha má thugann siad dearbhú réasúnach go gcomhlíontar na hoibleagáidí sin i ngach slí ábhartha. Gach stiúrthóir a mhainneoidh an t-alt seo den Acht a chomhlíonadh beidh sé ciontach i gcion chatagóir 3 .