Alt 167
Bord stiúrthóirí cuideachta ábhartha a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas:
(a) cuideachta a chomhlíonann, sa bhliain airgeadais is déanaí de chuid na cuideachta agus sa bhliain airgeadais díreach roimhe sin, na critéir seo a leanas—
(i) gur mó iomlán chlár comhardaithe na cuideachta sin don bhliain—

(I) faoi réir clásail (II), €25,000,000; nó
(II) má fhorordaíonn an tAire méid faoi alt 943(1)(i), an méid forordaithe;
agus

(ii) gur mó láimhdeachas na cuideachta sin don bhliain—

(I) faoi réir clásail (II), €50,000,000; nó
(II) má fhorordaíonn an tAire méid faoi alt 943(1)(i), an méid forordaithe;


(b) cuideachta a bhfuil foghnóthas amháin nó níos mó aici, má chomhlíonann an chuideachta agus na foghnóthais sin le chéile, sa bhliain airgeadais is déanaí den chuideachta sin agus sa bhliain airgeadais díreach roimhe sin, na critéir atá leagtha amach i mír. (a).

déanfaidh ceachtar—
(a) coiste iniúchóireachta a bhunú—

(i) tá ar a laghad na freagrachtaí atá leagtha amach thíos aige; agus
(ii) a chomhlíonann ceanglais an ailt seo ar shlí eile;

(b) a chinneadh gan coiste den sórt sin a bhunú.

Luafaidh bord stiúrthóirí cuideachta iomchuí i dtuarascáil a Stiúrthóra:

(a) an bhfuil coiste iniúchóireachta bunaithe ag an gcuideachta nó an bhfuil cinneadh déanta aici gan déanamh amhlaidh;
(b) má chinneann an chuideachta gan coiste iniúchóireachta a bhunú, na cúiseanna atá leis an gcinneadh sin.

Áireofar ar chomhaltaí an choiste iniúchóireachta stiúrthóir neamhspleách amháin ar a laghad ar an gcuideachta iomchuí, is é sin le rá, duine—

(a) is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin air (ie is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin stiúrthóir nach bhfuil ag gabháil do bhainistiú laethúil na cuideachta nó an chomhlachta mhóir lena mbaineann);
agus
(b) go bhfuil an leibhéal neamhspleáchais is gá aige ar shlí eile (go háirithe maidir leis an gcoinníoll atá leagtha amach sa mhír “Cáilíochtaí” thíos a chomhlíonadh chun go bhféadfaidh sé rannchuidiú go héifeachtach le feidhmeanna an choiste.

Ní mór don stiúrthóir neamhspleách na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh
Níl an méid seo a leanas aige nó aici, agus ní raibh ag aon am le linn na tréimhse 3 bliana roimh a cheapachán ar an gcoiste—

(a) caidreamh gnó ábhartha leis an gcuideachta iomchuí, go díreach, nó mar chomhpháirtí, scairshealbhóir, stiúrthóir (seachas mar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin) nó fostaí sinsearach de chuid comhlachta a bhfuil caidreamh den sórt sin aige leis an gcuideachta; nó
(b) post fostaíochta sa chuideachta iomchuí.

Is duine nó daoine a bhfuil/a bhfuil inniúlacht acu i gcuntasaíocht nó in iniúchóireacht a bheidh sa stiúrthóir neamhspleách nó sa chás go bhfuil níos mó ná stiúrthóir amháin ann na stiúrthóirí neamhspleácha.

Gan dochar d’fhreagracht an bhoird stiúrthóirí, áireofar ar fhreagrachtaí an choiste iniúchóireachta:

(a) faireachán ar an bpróiseas tuairiscithe airgeadais;
(b) faireachán ar éifeachtacht chórais rialaithe inmheánaigh, iniúchta inmheánaigh agus bainistíochta riosca na cuideachta mhór;
(c) faireachán ar an iniúchadh reachtúil ar ráitis airgeadais reachtúla na cuideachta mhór; agus
(d) athbhreithniú agus faireachán a dhéanamh ar neamhspleáchas na n-iniúchóirí reachtúla agus go háirithe ar sholáthar seirbhísí breise don chuideachta mhór.

Má bhunaítear coiste iniúchóireachta, beidh aon mholadh ó bhord stiúrthóirí na cuideachta iomchuí maidir le ceapadh iniúchóirí reachtúla don chuideachta bunaithe ar mholadh a dhéanfaidh an coiste iniúchóireachta don bhord. Tuairisceoidh na hiniúchóirí reachtúla do choiste iniúchóireachta na cuideachta ábhartha ar phríomhnithe a eascraíonn as iniúchadh reachtúil na cuideachta, agus, go háirithe, ar laigí ábhartha sa rialú inmheánach maidir leis an bpróiseas tuairiscithe airgeadais.

I gcás ina mainníonn stiúrthóir cuideachta iomchuí gach beart réasúnach a dhéanamh chun ceanglais fho-alt (3) a chomhlíonadh, beidh an stiúrthóir ciontach i gcion chatagóir 3. Mínithe: In alt 167 — tá le “méid an láimhdeachais” agus “iomlán an chláir chomhardaithe” na bríonna céanna atá leo in alt 275 CA 2014 arna leasú le hAcht Cuntasaíochta na gCuideachtaí 2017.
“(7) San alt seo ciallaíonn “méid an láimhdeachais”, i ndáil le cuideachta, méid an láimhdeachais a thaispeántar i gcuntas brabúis agus caillteanais na cuideachta.”
“(9) San alt seo ciallaíonn “iomlán an chláir chomhardaithe”, i ndáil le cuideachta, comhiomlán na méideanna a thaispeántar mar shócmhainní i gclár comhardaithe na cuideachta.”