Leanann an CRO ag tabhairt aghaidh ar an leibhéal comhlíonta ag cuideachtaí atá cláraithe in Éirinn. Ar an meán, tá níos mó ná 11,000 cuideachta á mbaint den chlár gach bliain. Tá an clár seo ag leanúint ar aghaidh, agus á fhorlíonadh le clár ionchúiseamh cuideachtaí agus stiúrthóirí.

Tá ceanglais chomhdaithe ag cuideachtaí faoi Acht na gCuideachtaí 2014, neamhspleách ar cheanglais cuideachta leis na Coimisinéirí Ioncaim, agus d’fhéadfadh sé go mbainfí cuideachta den chlár dá n-imrítear mura gcomhdaítear tuairisceáin bhliantúla. Ceanglaítear fós ar chuideachtaí a bhféadfadh a ngnóthaí a bheith socraithe acu leis na Coimisinéirí Ioncaim slacht a chur ar ghnóthaí na cuideachta ar chlár an CRO agus d’fhéadfadh go mbeidís i dteideal Baint Dheonaigh den Chlár nó beidh orthu an chuideachta a leachtú .

Iarmhairtí Bainte den Chlár
Tá iarmhairtí an bhaint den chlár an-tromchúiseach do chuideachta atá fós ag trádáil:

 • Déantar maoin an Stáit de shócmhainní na cuideachta ar lánscor na cuideachta.
 • Tar éis cuideachta a bheith bainte den Chlár, scoirfidh sí de bheith ann mar aonán dlíthiúil amhail agus ón dáta a fhoilsítear fógra faoina baint den Chlár sa CRO Gazette. Is é dáta an fhoilseacháin seo an dáta a ndíscaoiltear an chuideachta de bhun Acht na gCuideachtaí 2014.
 • Cailltear cosaint dliteanais theoranta le héifeacht ón dáta sin, agus má leantar den ghnó a bhí ar siúl roimhe seo tríd an gcuideachta, tá na húinéirí ag trádáil ina gcáil phearsanta.
 • Ba cheart go mbeadh bainc toilteanach airgead a thabhairt ar iasacht d’eintiteas a bhfuil deireadh tagtha leis, go bunúsach.
 • Is féidir iarmhairtí míthaitneamhacha a bheith ann freisin do stiúrthóirí cuideachtaí den sórt sin sa mhéid is go bhféadfaidh an Ard-Chúirt ordú dícháilithe a dhéanamh ina gcoinne ar iarratas ón Údarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach (CEA).
 • Cé gur féidir, i bhformhór na gcásanna, cuideachta a chur ar ais ar an gclár, féadann sé seo a bheith costasach.

  Forais le Baint den Chlár
  Faoi alt 726 d’Acht na gCuideachtaí 2014, féadfaidh an Cláraitheoir nósanna imeachta um bhaint den chlár a thionscnamh sna cásanna seo a leanas:

 • theip ar an gcuideachta tuairisceán bliantúil a dhéanamh mar a cheanglaítear le halt 343 den Acht.
 • sa chás go bhfaigheann an chuideachta fógra i scríbhinn ó na Coimisinéirí Ioncaim gur mhainnigh an chuideachta ráiteas a sheachadadh (Foirm 11F CRO) a gceanglaítear uirthi a sheachadadh faoi alt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (na Coimisinéirí Ioncaim a bhaint den chlár).
 • tá cúis réasúnach ag an gCláraitheoir chun a chreidiúint nach bhfuil alt 137(1) den acht á chomhlíonadh i ndáil leis an gcuideachta; (níl aon stiúrthóir cónaitheach LEE nó banna i bhfeidhm).
 • tá an chuideachta á foirceannadh agus tá cúis réasúnach ag an gCláraitheoir a chreidiúint nach bhfuil aon leachtaitheoir ag gníomhú.
 • tá an chuideachta á foirceannadh agus tá cúis réasúnach ag an gCláraitheoir a chreidiúint go bhfuil gnóthaí na cuideachta á bhfoirceannadh go hiomlán agus nach bhfuil na tuairisceáin a theastaíonn ón leachtaitheoir tugtha ar feadh tréimhse 6 mhí as a chéile.
 • níl aon duine taifeadta in oifig an Chláraitheora mar stiúrthóirí reatha na cuideachta.
 • Ba chóir do chuideachtaí agus dá gcomhairleoirí a thabhairt faoi deara go bhféadfaí cuideachta a bhaint den chlár má theip uirthi tuairisceán bliantúil a chomhdú ar feadh bliana amháin.

  Seo a leanas an próiseas bainte den chlár:

 • Tá sé mar pholasaí ag an CRO ríomhphoist/litreacha meabhrúcháin neamhreachtúla a eisiúint chuig cuideachtaí neamh-chomhlíontacha (áit a bhfuil seoltaí ríomhphoist curtha ar fáil).
 • Cuirfear tús leis an bpróiseas bainte den chlár le heisiúint an fhógra reachtúil um bhaint den chlár. Ní gá ach fógra reachtúil amháin um bhaint den chlár a eisiúint. Seoltar an fógra chuig oifig chláraithe na cuideachta de réir thaifid CRO. Luafar san fhógra na forais le baint den chlár agus sonrófar ann an chéim feabhais is féidir leis an gcuideachta a ghlacadh.
 • 28 lá tar éis an fógra reachtúil um bhaint den chlár a eisiúint chuig cuideachta, cuirfear fógra maidir le baint den chlár le bheith curtha isteach sa CRO Gazette, ach amháin má comhdaíodh na tuairisceáin go léir atá fós gan íoc NÓ má tá an ráiteas amuigh (Foirm 11F CRO) seachadta. chuig na Coimisinéirí Ioncaim mar is infheidhme, roimh an dáta sin.
 • 28 lá tar éis an fógra sin a bheith le feiceáil sa CRO Gazette, bainfear an chuideachta den chlár, mura rud é gur comhdaíodh gach tuairisceán amuigh, NÓ má seachadadh an ráiteas gan íoc (Foirm 11F CRO) chuig na Coimisinéirí Ioncaim, mar is infheidhme, roimhe sin. dáta.
 • Tar éis do chuideachta a bheith bainte den chlár, foilseofar fógra ag díscaoileadh na cuideachta sa CRO Gazette.
 • Má tá seoladh athraithe ag cuideachta gan fógra a thabhairt don CRO, féadfar é a bhaint den chlár gan a bheith feasach dó. Tá sé tábhachtach, mar sin, go mbeadh seoladh cláraithe na cuideachta arna comhdú ag an CRO ceart.
 • Ba cheart a thuiscint go soiléir go leanann dliteanas (más ann dó) gach stiúrthóra, oifigigh agus chomhaltaí na cuideachta, tar éis an chuideachta a bheith díscaoilte agus féadfar é a fhorghníomhú amhail is nár díscaoileadh an chuideachta.
 • Ba cheart a thabhairt faoi deara, sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár mar gheall ar mhainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chomhdú, féadfaidh an tÚdarás Forfheidhmithe Corparáideach iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar ordú de bhun Alt 842(h) Acht na gCuideachtaí 2014, stiúrthóirí na cuideachta a dhícháiliú ó ghníomhú mar stiúrthóir nó ó aon bhaint a bheith acu le bainistíocht aon chuideachta, mar aon le hordú le haghaidh na gcostas dlí a thabhaigh an Stiúrthóir agus an t-iarratas sin á thabhairt aige agus na gcostas a thabhaigh sé le linn dó an t-ábhar a imscrúdú. Is ceist don Chúirt é fad na tréimhse dícháilithe.