Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár ar feadh tréimhse níos faide ná 12 mhí, ní mór iarratas ar athbhunú a dhéanamh chun na cúirte. Tá sé inmholta comhairle dlí a fháil maidir le haon iarratas molta chun na cúirte ar athbhunú. Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí, féach le do thoil Athchóiriú Riaracháin .

Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár agus díscaoilte ar feadh tréimhse níos faide ná 12 mhí, ní féidir le Cláraitheoir na gCuideachtaí athbhunú riaracháin a dhéanamh. Ar choinníoll, áfach, nach bhfuil 20 bliain caite ó dháta a díscaoilte, féadfaidh an chuideachta nó aon chomhalta iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar athbhunú i gcás inar baineadh an chuideachta go deonach ar iarratas ón gcuideachta, nó ag aon oifigeach nó comhalta den chuideachta inar baineadh an chuideachta den chlár mar gheall ar neamhchomhdú tuairisceáin bhliantúla nó ar iarratas ó na Coimisinéirí Ioncaim mar gheall ar neamhsheachadadh ráiteas chuige.

Ní mór iarratas ar athbhunú a dhéanamh ar fhógra chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí, an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus na Coimisinéirí Ioncaim, a bhfuil ceanglais nósanna imeachta éagsúla ag gach duine acu sular féidir litir agóid i gcoinne an aisirithe a eisiúint. Déanann Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit ionadaíocht ar an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) agus déanann an tAire Caiteachais Phoiblí agus Aturnae na gCoimisinéirí Ioncaim ionadaíocht ar na Coimisinéirí Ioncaim.

Ón 1 Meitheamh 2017, de réir IR Uimh. 458 de 2016 agus Alt 897 d’Acht na gCuideachtaí 2014, thug an CRO isteach comhdú leictreonach éigeantach trí CORE do na doiciméid seo a leanas:

 • Foirm B1 – Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus íocaíocht leictreonach)
 • Foirm B2 – Athrú ar oifig chláraithe
 • Foirm B10 – Athrú stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó athrú ar a sonraí
 • Foirm B73 – Dáta tuairisceáin bhliantúil nua a ainmniú.
 •  
  Ní mór íocaíocht ar Ordú Cúirte a dhéanamh le dréacht bainc nó ordú airgid poist.

  Ní modh íocaíochta a nglactar leis le seiceanna a thuilleadh le haghaidh iarratais athchóirithe. Baineann sé seo freisin le seiceanna a lóisteáiltear do shealbhóirí Cuntas Custaiméara CRO.
   
  Athrú Ainm/Ceanglas a Athrú ar Chineál Cuideachta
  Ní mór do gach cuideachta atá á hathbhunú ar an gclár forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh. Déantar seanchuideachtaí príobháideacha neamh-thiontaithe faoi theorainn scaireanna ina gcuideachtaí TEO agus ina gcuideachtaí ráthaíochta agus ní mór do chuideachtaí neamhtheoranta a bheith de réir na gceanglas ainm a fhorchuirtear leis an Acht. Féach Athchóiriú agus Cineál Cuideachta le haghaidh tuilleadh eolais.

  Comhad Ar Líne

  Cuideachta/comhalta/oifigeach & athchóiriú
  Féadfaidh cuideachta atá díscaoilte ar feadh tréimhse níos lú ná 20 bliain iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt chun í a athbhunú. Go ginearálta roghnóidh an chuideachta athchóiriú riaracháin nuair a bhíonn níos lú ná 12 mhí caite ó díscaoileadh an chuideachta, toisc gur rogha níos tapúla agus níos saoire é seo ná iarratas Ard-Chúirte.

  Déantar an t-iarratas ar athchóiriú cúirte faoi alt 738 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Ba chóir don stiúrthóir, don chomhalta nó don aturnae atá ag gníomhú thar ceann na cuideachta litir, sínithe ag Stiúrthóir de chuid na Cuideachta nó ag aturnae a fheidhmíonn thar ceann Stiúrthóir na Cuideachta, a chur faoi bhráid na Rannóige Forfheidhmithe, CRO, ag iarraidh daingniú ar Chláraitheoir na Cuideachta. Níl aon agóid ag cuideachtaí in aghaidh an chuideachta a chur ar ais ar an gClár.

  Soláthróidh an Cláraitheoir litir nach bhfuil agóid i gcoinne iarratais de bhun alt 739(1) chun cuideachta a chur ar ais ar an gclár, faoi réir an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

  Seachadtar gach tuairisceán bliantúil gan íoc (lena n-áirítear na ráitis airgeadais a cheanglaítear a chur i gceangal de bhun fhorálacha Acht na gCuideachtaí) chuig an CRO, agus tá siad in ord. Ní mór do chuideachtaí neamhthrádála (cuideachtaí díomhaoine) tuarascáil iniúchóra agus clár comhardaithe a léiríonn an scairchaipiteal a chur isteach le gach tuairisceán bliantúil. Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár tar éis mainneachtain riachtanais na gCoimisinéirí Ioncaim a chomhlíonadh, éilíonn an CRO deimhniú i scríbhinn ó na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil gach ráiteas atá fós le déanamh, más ann dóibh, a cheanglaítear le halt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a bheith seachadta dóibh ag an gcuideachta. Seol leathanaigh sínithe (tuairisceáin bhliantúla) go díreach chuig an Rannóg Forfheidhmithe, CRO, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 maidir le hiarratas athchóirithe. Cuirfidh sé seo dlús leis an bpróiseas clárúcháin.

  Nuair a bheidh na tuairisceáin bhliantúla comhdaithe agus seiceáilte, eiseofar litir ón CRO ag cur in aghaidh an iarratais ar ais, faoi réir an ordaithe athchóirithe lena n-áirítear foráil go rachaidh sé as feidhm mura seachadann an t-iarratasóir chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí í laistigh de 28 lá tar éis dháta a foirfeachta. I gcás nach gcomhlíontar é laistigh den tréimhse a shonraítear, fanfaidh an chuideachta díscaoilte.

  Ní bheidh éifeacht ag ordú athshlánaithe arna dhéanamh ag an gCúirt mura seachadtar gach tuairisceán gan íoc, lena n-áirítear ráitis airgeadais, chuig an CRO laistigh den tréimhse a shonraítear san ordú cúirte. Ní mór cóip dheimhnithe den ordú cúirte a chomhdú laistigh de 28 lá tar éis dháta foirfeachta an ordaithe. I gcás nach gcomhlíontar é laistigh den tréimhse a shonraítear, fanfaidh an chuideachta díscaoilte.

  Tar éis an t-ordú cúirte a thaisceadh leis an CRO, athraítear ainmniúchán na cuideachta ó “Díscaoilte” go “Gnáth”, le héifeacht ón dáta a fhaightear an t-ordú cúirte sa CRO. Léireoidh cuardach cuideachta a rinneadh ar CORE go bhfuil an chuideachta curtha ar ais. Beidh dáta an athchuir le feiceáil ar asphrionta cuideachta freisin.

  Ordú Cúirte a chur isteach
  Ba cheart cóip dheimhnithe den Ordú Cúirte lena n-aisghairtear an chuideachta, mar aon leis an táille comhdaithe €15 , a sheachadadh chuig an CRO lena clárú ag an iarratasóir chomh luath agus atá sé ar fáil ó Oifig na Cúirte agus laistigh de 28 lá óna foirfeacht. Ní féidir ainm na cuideachta a chur ar ais ar an gclár mura ndéantar an tOrdú a thaisceadh go tráthúil leis an CRO. Mura ndéantar an t-ordú a thaisceadh in am, beidh gá le hiarratas athchóirithe úr.

   

  Sean-Chuideachtaí d’athchóiriú
  Ó chuaigh an idirthréimhse thart ar 1 Nollaig 2016, ní mór d’aon chuideachta atá á hathbhunú ar an gclár forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh. Déantar seanchuideachtaí príobháideacha neamh-thiontaithe faoi theorainn scaireanna ina gcuideachtaí TEO agus ina gcuideachtaí ráthaíochta agus ní mór do chuideachtaí neamhtheoranta a bheith de réir na gceanglas ainm a fhorchuirtear leis an Acht. Féach Athchóiriú agus Cineál Cuideachta le haghaidh tuilleadh eolais.

  Iarratais ar athbhunú Cuarda/Ard-Chúirte ó chreidiúnaí Ní féidir le creidiúnaí nós imeachta H1 a úsáid, ach féadfaidh sé iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt tráth ar bith ó dháta díscaoilte na cuideachta (i.e. níl aon cheanglas go gcaithfidh an creidiúnaí fanacht go dtí go mbeidh an tréimhse 12 mhí H1 caite sula dtabharfaidh sé a iarratas ar aischur isteach. (b) go dtí go mbeidh 20 bliain caite ó dháta díscaoilte na cuideachta.

   

  Baint dheonach den chlár (athchóiriú creidiúnaithe)
  Má baineadh an chuideachta den chlár go deonach, féadfaidh creidiúnaí iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda/an Ard-Chúirt de bhun alt 738 d’Acht na gCuideachtaí 2014 chun an chuideachta a athbhunú. Ba cheart don iarratasóir litreacha a fháil ó:

  • ● CRO – Litir a chur isteach chuig an Rannóg Forfheidhmithe, Oifig um Chlárú Cuideachtaí, ag lua ainm an chreidiúnaí agus ag iarraidh deimhniú nach bhfuil aon agóid ag Cláraitheoir na gCuideachtaí in aghaidh an chuideachta a chur ar ais ar an gClár, agus
  • ● Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit (thar ceann an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe) á rá nach bhfuil aon agóid in aghaidh an chuideachta a chur ar ais ar an gclár

   

  Baint ainneonach den chlár (athchóiriú creidiúnaithe)
  Má baineadh an chuideachta den chlár go neamhdheonach, féadfaidh creidiúnaí iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda nó chuig an Ard-Chúirt de bhun alt 738 d’Acht na gCuideachtaí 2014, agus ba cheart dó litreacha a fháil ó:

  • ● CRO – Cuir litir chuig an Rannóg Forfheidhmithe, Oifig um Chlárú Cuideachtaí, ag lua ainm an chreidiúnaí agus ag iarraidh deimhniú nach bhfuil aon agóid ag Cláraitheoir na gCuideachtaí in aghaidh an chuideachta a chur ar ais ar an gClár,.
  • ● Na Coimisinéirí Ioncaim, agus
  • ● Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit (CSSO) (thar ceann an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe) á rá nach bhfuil aon agóid in aghaidh an chuideachta a chur ar ais ar an gclár.

   

  Beidh an litir seo gan aon agóid ón gCláraitheoir de choinníoll ar an iarratasóir fógra a thabhairt d’oifigigh na cuideachta faoin iarratas, agus go háirithe téarmaí alt 740 d’Acht na gCuideachtaí 2014, a fhorálann go ndéanfaidh an Chúirt, le linn athchóiriú a dhéanamh. ordú ar iarratas ó chreidiúnaí, a ordú do chomhalta nó d’oifigeach sonraithe amháin nó níos mó de chuid na cuideachta na tuairisceáin bhliantúla go léir atá amuigh a sheachadadh chuig an gcláraitheoir laistigh de thréimhse shonraithe. Féach bileog eolais 11 le haghaidh tuilleadh eolais.

  Is féidir ainmneacha agus seoltaí oifigeach na cuideachta is déanaí a taifeadadh, de réir chlár an CRO, a fháil amach ónár dtimpeallacht cuardaigh cuideachta. Ná iarr litir ón CSSO, le do thoil, go dtí go n-eiseofar litir gan agóid ón CRO .

  Ordú Cúirte a chur isteach
  Ba cheart cóip dheimhnithe den Ordú Cúirte mar aon leis an táille chomhdaithe ábhartha (€15 ) a sheachadadh chuig an CRO lena gclárú ag an gcreidiúnaí a luaithe is atá sé ar fáil ó Oifig na Cúirte.

  Ní féidir ainm na cuideachta a chur ar ais ar an gclár mura ndéantar an tOrdú a thaisceadh go tráthúil leis an CRO. Go praiticiúil, ciallaíonn sé seo go gcaithfidh an CRO cóip oifige den Ordú Athchóirithe a fháil laistigh de 28 lá ó dháta a foirfeachta. Mura ndéantar an t-ordú a thaisceadh in am, beidh gá le hiarratas athchóirithe úr.

   

  Athrú ar Ainm na Cuideachta/Athrú ar Chineál Cuideachta

  Ní mór do gach cuideachta atá á hathbhunú ar an gclár forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh. Déantar seanchuideachtaí príobháideacha neamh-thiontaithe faoi theorainn scaireanna ina gcuideachtaí TEO agus ina gcuideachtaí ráthaíochta agus ní mór do chuideachtaí neamhtheoranta a bheith de réir na gceanglas ainm a fhorchuirtear leis an Acht. Féach Athchóiriú agus Cineál Cuideachta le haghaidh tuilleadh eolais.

   

  Díscaoileadh tar éis Leachtaithe
  Má díscaoileadh cuideachta tar éis Leachtú, tá ordú cúirte riachtanach chun an chuideachta a athbhunú. Is féidir an t-aischur a dhéanamh faoi alt 708 de na Cuideachtaí 2014 laistigh de dhá bhliain ón lánscor. D’fhágfadh sé sin díscaoileadh na cuideachta a chur ar neamhní agus stádas Leachtaithe a thabhairt ar ais di.

   

  Tá an doiciméadú go léir scanadh anois, mar sin, le do thoil, ná bain úsáid as nascóirí, roinnteoirí, téip, etc. agus ábhar á sheoladh chuig an CRO. Is mór againn do chomhoibriú san ábhar seo.