Ó Mhárta 2022 is comhdú éigeantach ar líne é an H1 trí thairseach CORE amháin. Cuirfear H1anna a fhaightear tríd an bpost tar éis an dáta seo ar ais lena gcur isteach ar líne.
 
Athchóiriú Riaracháin
Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí, féadfaidh an chuideachta iarratas ar athbhunú a dhéanamh chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí. Nuair a bheidh an 12 mhí caite, ní féidir an chuideachta a athbhunú ach trí Ordú Cúirte a Athchóiriú . Le haghaidh athchóirithe creidiúnaithe, féach freisin le do thoil ar an leathanach Athchóirithe Ordú Cúirte .

Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár faoi alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014, féadfaidh sí iarratas a dhéanamh ar athbhunú trí chomhdú laistigh de 12 mhí ó dháta an lánscoir.

In 2017, thug an CRO isteach comhdú leictreonach éigeantach trí CORE chun na doiciméid seo a leanas a chur isteach, de réir IR Uimh. 458 de 2016 agus Alt 897 d’Acht na gCuideachtaí 2014:
◾B1 – Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus íocaíocht leictreonach)
◾B2 – Athrú ar oifig chláraithe
◾B10 – Athrú stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó athrú ar a sonraí
◾B73 – Dáta tuairisceáin bhliantúil nua a ainmniú.

 • Foirm H1 (táille chomhdaithe €300)
 • Ní mór íocaíocht ar Fhoirm H1 a dhéanamh le dréacht bainc nó le hordú airgid poist.
 • Ní modh íocaíochta a nglactar leis le seiceanna a thuilleadh le haghaidh iarratais athchóirithe. Baineann sé seo freisin le seiceanna a lóisteáiltear do shealbhóirí Cuntas Custaiméara CRO.
 • Ní mór Foirm H1 a bheith faighte laistigh den tréimhse dhá mhí dhéag tar éis dháta díscaoilte na cuideachta .i. má díscaoileadh cuideachta ar 17/2/2019, ní mór an t-iarratas ar athchóiriú ar Fhoirm H1 a bheith faighte ar nó roimh 16/2019. 2/2020.
 • Ní mór na coinníollacha eile go léir mar atá leagtha amach thíos a chomhlíonadh laistigh de 15 mhí ó dháta lánscoir na cuideachta, .i. má díscaoileadh cuideachta ar 17/2/2019 agus má tá Foirm H1 faighte laistigh den tréimhse 12 mhí atá leagtha amach thuas, seo a leanas ní mór na coinníollacha a chomhlíonadh faoin 16/5/2020.

 
I measc na gcoinníollacha nach mór a chomhlíonadh tá:

 • Ní mór don Chláraitheoir a bheith sásta go bhfuil Alt 137(1) d’Acht na gCuideachtaí 2014 á chomhlíonadh maidir leis an gcuideachta (stiúrthóir cónaitheach LEE – ceanglas bannaí).
 • Ní mór don Chláraitheoir a bheith sásta nach n-éilíonn aon fhógra le Alt 149(8) d’Acht na gCuideachtaí 2014 fós gan íoc maidir leis an gcuideachta (ceanglais maidir le clár na stiúrthóirí) gach tuairisceán bliantúil amuigh mar aon leis na ráitis airgeadais nach mór a chur i gceangal leis de bhun fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014. Caithfidh baint a bheith ag na ráitis airgeadais seo le bliain airgeadais aonair agus ní féidir iad a chónascadh leis na ráitis airgeadais do bhliain nó do bhlianta airgeadais eile (Táille in aghaidh an tuairisceáin €20 móide na pionóis ábhartha um chomhdú déanach.)
 • Tabhair faoi deara le do thoil, ó 2017 i leith, go ndéantar gach tuairisceán bliantúil a chomhdú go leictreonach (ar tháille €20). Seolfar gach Foirm páipéir B1 a chuirtear isteach chuig an CRO ar ais chuig an seoltóir lena cur isteach trí CORE .
 • Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár tar éis mainneachtain riachtanais na gCoimisinéirí Ioncaim a chomhlíonadh, éilíonn an CRO dearbhú i scríbhinn ó na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil gach ráiteas atá fós le déanamh, más ann dóibh, a éilíonn Alt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 seachadta dóibh ag an gcuideachta.

 
Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár faoi Alt 726(1)(b) d’Acht na gCuideachtaí 2014 (Na Coimisinéirí Ioncaim a bhaint den Chlár) féadfaidh comhalta nó oifigeach iarratas a dhéanamh ar athbhunú trí chomhdú laistigh de 12 mhí ó dháta an lánscoir. Beidh doiciméad breise ag teastáil ansin le cur leis an bhFoirm H1 agus na doiciméid ilchineálacha thuas – Deimhniú scríofa ó na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil gach ráiteas amuigh a éilítear faoi Alt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 seachadta do na Coimisinéirí Ioncaim.
 
Teorainn Dhá Mhí
Ní féidir athshlánú riaracháin a dhéanamh má tá níos mó ná 12 mhí caite ó dháta díscaoilte na cuideachta. Ní mór na foirmeacha a chur isteach tráth nach déanaí ná an lá roimh chothrom lá lánscoir na cuideachta le go mbeidh an Cláraitheoir in ann cuideachta a athbhunú ó thaobh riaracháin de. Ní mór aon leasuithe riachtanacha ar dhoiciméid a chuirtear isteach a chomhlánú laistigh den tréimhse 15 mhí. Má chailltear an spriocdháta sin, beidh gá le hiarratas Cúirte. I gcás go mbraitheann cuideachta nó aon chomhalta, oifigeach nó creidiúnaí de chuid na cuideachta gur éagóra don chuideachta a bheith bainte den chlár, féadfaidh an chúirt, laistigh de 20 bliain ó dháta lánscoir na cuideachta, a ordú go ndéanfar an chuideachta a chur ar ais ar an gclár. .
 
Athrú Ainm/Athrú Cineál Cuideachta
Ní mór do gach cuideachta atá á hathbhunú ar an gclár forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh. Déantar seanchuideachtaí príobháideacha neamh-thiontaithe faoi theorainn scaireanna ina gcuideachtaí TEO agus ina gcuideachtaí ráthaíochta agus ní mór do chuideachtaí neamhtheoranta a bheith de réir na gceanglas ainm a fhorchuirtear leis an Acht. Féach Athchóiriú agus Cineál Cuideachta le haghaidh tuilleadh eolais.
 
Cuideachta Bhainistíochta Úinéirí d’Athchóiriú
Sa chás go bhfuil Cuideachta Bhainistíochta Úinéirí bainte den chlár go deonach faoi Alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014, Alt 311 d’Acht na gCuideachtaí 1963 nó baineadh den Chlár é faoi Alt 12 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1982, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh ar athbhunú trí chomhdú laistigh de shé bliana ó dháta an lánscoir:

 • Foirm H1-OMC (táille €300). Tabhair faoi deara le do thoil : má tá an díscaoileadh laistigh de bhliain amháin ón iarratas ar athchóiriú, tá sé níos simplí Foirm H1 a chomhdú ina ionad.
 • Gach tuairisceán bliantúil gan íoc mar aon leis na ráitis airgeadais a cheanglaítear a chur i gceangal leis de bhun fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014. Caithfidh baint a bheith ag na ráitis airgeadais seo le bliain airgeadais aonair agus ní féidir iad a chónascadh leis na cuntais do bhliain nó do bhlianta airgeadais eile.
 • Tabhair faoi deara, le do thoil, ó 2017 i leith go ndéantar gach tuairisceán bliantúil a chomhdú go leictreonach ar tháille €20. Seolfar gach Foirm B1 páipéir a chuirtear isteach chuig an CRO ar ais chuig an seoltóir lena cur isteach trí CORE (Táille in aghaidh an tuairisceáin €20 móide na pionóis ábhartha maidir le comhdú déanach).
 • Ní mór don Chláraitheoir a bheith sásta go bhfuil Alt 137(1) d’Acht na gCuideachtaí 2014 á chomhlíonadh maidir leis an gcuideachta (stiúrthóir cónaitheach LEE – ceanglas bannaí).
 • Ní mór don Chláraitheoir a bheith sásta nach bhfuil aon fhógra a cheanglaítear faoi Alt 149(8) d’Acht na gCuideachtaí 2014 fós gan réiteach maidir leis an gcuideachta (Ceanglais Chlár na Stiúrthóirí)
 • Tabhair faoi deara le do thoil gur le haghaidh Cuideachtaí Bainistíochta Úinéirí amháin an Fhoirm H1-OMC . Ní féidir Foirm H1-OMC a úsáid chun cuideachta atá bainte den chlár ag na Coimisinéirí Ioncaim a athbhunú go riaracháin. Ní mór na deimhnithe ábhartha a chur leis an bhfoirm sular féidir athchóiriú a dhéanamh. Mar shampla de Dheimhniú aturnae nó cuntasóra, féach leathanach deimhniúcháin Fhoirm H1-OMC le do thoil. Féach freisin na nótaí ar an bhFoirm. Sainmhínítear Cuideachta Bainistíochta Úinéirí in Alt 1 den Acht um Fhorbairtí Ilaonad 2011.

 
Tabhair faoi deara, le do thoil , sa chás go gcomhlánaíonn oifigeach OAL Foirm H1 laistigh den chéad 12 mhí ón díscaoileadh, nach gá Foirm H1-OMC a chomhdú. Ach sa chás go ndéantar iarratas ar athbhunú idir 1 agus 6 bliana tar éis an lánscoir, ní mór d’oifigeach na cuideachta Foirm H1-OMC a chomhlánú. Níl Foirm H1 bailí ach don chéad bhliain ó lánscor na cuideachta agus tá níos lú riachtanas aici ná an Fhoirm H1-OMC. Má tá iarratas á dhéanamh ag ball den chuideachta chun an chuideachta a athbhunú, ní mór an Fhoirm H1-OMC a chomhlánú.

Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin go ndiúltófar foirm H1-OMC i gcás nach bhfuil na doiciméid riachtanacha go léir comhdaithe. Caithfidh an chóip dheimhnithe den ghníomhas aistrithe comhlimistéar a bheith ceangailte le Foirm H1-OMC chomh maith le deimhniú an aturnae nó an chuntasóra. Ní mór dáta a bheith ar an ngníomhas tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta lánscoir na cuideachta. Ní leor gníomhas gan dáta agus/nó gan síniú.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil teastas lán-chomhlánaithe MUD (Forbairt Ilaonad) ag teastáil in éineacht leis an iarratas seo. Is féidir é seo a fháil ar leathanach na bhFoirmeacha CRO .