Ón 1 Nollaig 2016, cibé an bhfuil an chuideachta á hathchóiriú trí Athchóiriú Cúirte , d’fhéadfadh céim bhreise a bheith ag teastáil sula n-aisghairtear an chuideachta ar an gClár. Seans go mbeidh gá le deimhniú corpraithe nua a eisiúint don chuideachta trí ríomhphost.

Tabhair faoi deara, le do thoil, ó 1 Nollaig 2016 , go bhfuil deireadh tagtha leis an Idirthréimhse don phróiseas comhshó faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014 do chuideachtaí príobháideacha atá faoi theorainn scaireanna cheana féin.

Tabhair do d’aire le do thoil, faoi Sceideal 6 Alt 12(3) d’Acht na gCuideachtaí 2014, aon athchóiriú a rinneadh tar éis an dáta seo ar chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna a corpraíodh faoi Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo agus a díscaoileadh roimh dheireadh na hIdirthréimhse, nár comhshó chuig TEO nó chuig TEO. Cuideachta faoi theorainn scaireanna DAC, déanfar cuideachta den sórt sin a athbhunú mar chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014 (cuideachta TEO). Eiseofar deimhniú corpraithe nua chuig an gcuideachta trí ríomhphost.

Sceideal 6 . Cuid 12(3).
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/38/schedule/6/enacted/en/html#sched6

Más rud é gurbh é cineál cuideachta, sular baineadh den chlár amhlaidh é, ná cineál cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna agus is é an dáta a athbhunófar an chuideachta ar an gclár faoi Chaibidil 2 de Chuid 12 nó alt 30 den Acht um Fhorbairtí Ilaonad 2011. tar éis dul in éag don idirthréimhse (de réir bhrí Chaibidil 6 de Chuid 2 ), ansin, i gcás aisirithe faoi alt 738 nó 741 , faoi réir aon ordacháin nó ordaithe ón gcúirt faoi alt 742, alt 61 (1)(a) agus (b) maidir leis an gcuideachta d’ainneoin nár cuideachta phríobháideach láithreach de réir bhrí na Caibidle sin 6 an chuideachta agus, dá réir sin, déanfaidh an chuideachta, ar dháta a haisghairthe chuig an gcuideachta. chlár, a mheas mar chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna lena mbaineann Codanna 1 go 15 agus beidh feidhm ag forálacha eile alt 61 maidir léi fara aon mhodhnuithe is gá.

Más mian leis an gcuideachta a bheith ina Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe ina ionad sin, is féidir athchlárú a dhéanamh faoi Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014. D’athrófaí ainm na Cuideachta freisin sa chaoi is go gcríochnódh sé leis an iarmhír “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe”.

Féach Bileog Faisnéise uimh. 35.

Forchuireann Codanna 16, 18 agus 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ceanglais maidir le hainmneacha cuideachta ar chineálacha áirithe cuideachtaí, eadhon cuideachtaí ráthaíochta príobháideacha (Cuid 16), cuideachtaí ráthaíochta poiblí (Cuid 18) agus cuideachtaí neamhtheoranta, bíodh siad príobháideach nó poiblí (Cuid 19).

Nuair a dhéantar cuideachta den sórt sin a athbhunú, tá oibleagáid ar an gCláraitheoir an ceanglas maidir le hainm cuideachta a chur i bhfeidhm agus athrófar ainm na cuideachta chun na ceanglais atá leagtha amach sa chuid ábhartha d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh, mura bhfuil sé á chomhlíonadh cheana féin. leis an Acht. Sceideal 6 Alt 12 (1). Ní féidir cuideachta ar bith a athbhunú gan an iarmhír cheart a chur i bhfeidhm. Eiseofar deimhniú corpraithe nua chuig na cuideachtaí lena mbaineann trí ríomhphost.

  • ● Ceanglaítear ar Chuideachtaí Príobháideacha Ráthaíochta an iarmhír “ Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe /Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe ” a chur le deireadh ainm na cuideachta faoi Alt 969 CA 2014.
  • ● Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta: Ní mór do Chomhlachtaí Ráthaíochta Poiblí an iarmhír “ Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta/ Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta ” a chur le deireadh ainm na cuideachta faoi Alt 1178 CA 2014.
  • ● Cuideachtaí Neamhtheoranta: Ceanglaítear ar chuideachtaí atá neamhtheoranta, príobháideach nó poiblí, an iarmhír “ Cuideachta Neamhtheoranta/ Cuideachta Neamhtheoranta ” a chur le deireadh ainm na cuideachta faoi Alt 1237 CA 2014.