Tá cuideachta atá i mbun scrúdaitheoireachta faoi scrúdú ag scrúdaitheoir ionas gur féidir leis/léi tuairisc a thabhairt ar ais don Ard-Chúirt le moltaí maidir le maireachtáil na cuideachta.

Is meicníocht í an scrúdaitheoireacht a chuirtear ar fáil chun cuideachtaí breoite, ach a d’fhéadfadh a bheith inmharthana, a tharrtháil agus filleadh ar shláinte. Caithfidh ionchas réasúnta marthanais a bheith ag an gcuideachta. Agus í ag breithniú cibé an gceadófar iarratas chun cuideachta a chur faoi scrúdaitheoireacht, beidh tuilleadh faisnéise ar fáil ag an gcúirt, i bhfoirm tuarascála cuntasóra neamhspleách. Tá sé de cheart ag creidiúnaithe freisin éisteacht a fháil le linn na héisteachta cúirte nuair atá ceapachán scrúdaitheora á bhreithniú. D’fhéadfadh sé nach mbeadh foirceannadh na cuideachta ar siúl, áfach, deonach nó éigeantach.

Déanann an chúirt ordú chun scrúdaitheoir a cheapadh chun staid chúrsaí na cuideachta a scrúdú agus chun cibé dualgais a fhorchuirtear leis an Acht a chomhlíonadh i ndáil leis an gcuideachta. Féadfaidh an chuideachta nó a stiúrthóirí, creidiúnaí nó creidiúnaí teagmhasach nó creidiúnaí ionchasach (lena n-áirítear fostaí) de chuid na cuideachta achainí chun scrúdaitheoir a cheapadh a thíolacadh don Chúirt, nó féadfaidh na comhaltaí a bhfuil an deichiú cuid ar a laghad den méid íoctha acu. – suas caipitil.

I gcás ina gceapfaidh an Chúirt scrúdaitheoir do chuideachta, féadfaidh sí ag an am céanna, nó ag aon tráth ina dhiaidh sin, ordú a dhéanamh chun an scrúdaitheoir a cheapadh do chuideachta ghaolmhar. Is é 70 lá ó dháta thíolacadh na hachainí an ré chosaint na Cúirte.

Ceanglais reachtúla
Ní mór foirm E24 (fógra faoin achainí chun scrúdaitheoir a cheapadh) a sheachadadh chuig an CRO laistigh de thrí lá tar éis í a thíolacadh don Chúirt. Ní chomhdaítear an achainí iarbhír leis an CRO. Socróidh an scrúdaitheoir sonraí a cheapacháin lena n-áirítear dáta an cheapacháin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus in ar a laghad dhá nuachtán laethúil a scaiptear sa cheantar ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta suite. Ní mór cóip den ordú chun an scrúdaitheoir a cheapadh a chomhdú leis an gcláraitheoir laistigh de thrí lá.

Tá sé de dhualgas ar an scrúdaitheoir scrúdú a dhéanamh ar ghnóthaí na cuideachta agus tuairisc a thabhairt don Chúirt.

Ní mór ordú cúirte chun scor de chosaint na cúirte, chun an chuideachta a chur faoi leachtú nó chun na tograí a dheimhniú a chomhdú leis an CRO. Seachas sin d’fhanfadh stádas na cuideachta ag an Scrúdaitheoir agus bheadh ​​an duine fós le feiceáil ar asphrionta cuideachta.

 

Orduithe Cúirte
Ní mór cóip oifige d’orduithe arna ndéanamh de bhun ailt 530, 531, 533, 542 agus 553 a sheachadadh chuig an CRO. Tá táille comhdaithe €15 ar ordú cúirte.

Is iad na horduithe seo:
(a) ordú faoi alt 530 den Acht, maidir leis an gcumhacht chun déileáil le maoin mhuirearaithe;
(b) ordú faoi alt 531 den Acht, maidir le ceapadh mar scrúdaitheoir;
(c) ordú faoi alt 533 den Acht, tar éis éisteachta maidir le neamhrialtachtaí i ndáil le gnóthaí na cuideachta – alt 533(10) – Féadfaidh an chúirt, má mheasann sí gur cuí déanamh amhlaidh, a ordú go ndéanfar cóip dheimhnithe de déanfaidh an scrúdaitheoir nó cibé duine eile a shonróidh sé ordú faoi fho-alt (9) a sheachadadh ar chláraitheoir na gcuideachtaí;
(d) ordú faoi alt 542 den Acht, maidir le tograí a dhaingniú;
(e) ordú faoi alt 553 den Acht, ordú ag daingniú tograí a chúlghairm.

Forálann alt 555 den Acht go ndéanfaidh scrúdaitheoir nó cibé duine eile a ordóidh an chúirt, laistigh de 14 lá tar éis gach ordú arna dhéanamh faoi alt 533, 542 nó 553 a sheachadadh chuig an CRO, faoi deara go bhfoilseofar fógra san Iris Oifigiúil. seachadadh.

 

Cáilíocht

Ní mór do scrúdaitheoirí riachtanais cháilíochta a chomhlíonadh chun gníomhú mar scrúdaitheoir. Leagann alt 519 an ceanglas amach.
519. (1) Ní bheidh duine cáilithe lena cheapadh nó le gníomhú mar scrúdaitheoir ar chuideachta mura rud é go mbeadh sé nó sí cáilithe chun gníomhú mar leachtaitheoir uirthi (ach neamhaird a thabhairt chun na críche sin ar cheanglais alt 634 maidir le clúdach slánaíochta gairmiúla).
(2) Aon duine a ghníomhóidh mar scrúdaitheoir ar chuideachta nuair nach bhfuil sé nó sí cáilithe déanamh amhlaidh faoi fho-alt (1) beidh sé nó sí ciontach i gcion de chatagóir 2 .

Nasc chuig leathanach na bhFoirmeacha