Cuireadh tús le hAcht na gCuideachtaí 2014 (“an tAcht”) an 1 Meitheamh 2015. Faoi Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo, ní raibh aon cháilíochtaí foirmiúla riachtanach le ceapadh mar leachtaitheoir nó mar scrúdaitheoir. Éilíonn Acht na gCuideachtaí 2014 áfach cáilíocht le haghaidh ceapachán mar leachtaitheoir agus scrúdaitheoir. Féach bileog faisnéise uimh.38 maidir le cáilíochtaí agus dícháilíochtaí agus Cuid 11 d’Acht na gCuideachtaí 2014 freisin. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil baint ar bith ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí le cáilíocht.

 

Catagóir Cáilíochta
Catagóir 1 Comhalta den Chomhlacht Cuntasaíochta Forordaithe
Catagóir 2 Aturnae Cleachtach
Catagóir 3 Ball de Chomhlacht Gairmiúil aitheanta ag IAASA
Catagóir 4 Duine atá cáilithe faoi dhlíthe stát LEE eile
Catagóir 5 Duine le taithí phraiticiúil

Féadfaidh leachtaitheoir (lena n-áirítear leachtaitheoir sealadach) leanúint de bheith ag gníomhú, i bhfoirceannadh nuair a rinneadh an ceapachán roimh thosach feidhme Acht na gCuideachtaí 2014. (.i. Ní dhéanann an tAcht difear do cheapachán leachtaitheora in aon chás ar cuireadh tús leis roimh an Acht nua).

Má tá iarratas á dhéanamh ag leachtaitheoir chun gníomhú mar leachtaitheoir do chuideachta faoi chatagóir 5 (Duine le Taithí Phraiticiúil), is féidir leis an leachtaitheoir leanúint de bheith ag gníomhú mar leachtaitheoir do chuideachta ina ndearnadh an ceapachán roimh thabhairt isteach an Achta nua, fiú nuair a gur diúltaíodh don iarratas sin. (.i. ní dhéanann an tAcht nua difear do cheapadh leachtaitheora in aon chás ar cuireadh tús leis roimh an Acht nua).

 

Catagóir 1 – Ball de chomhlacht cuntasaíochta forordaithe

Is ball é an duine de chomhlacht cuntasaíochta forordaithe, ar duine é—

  • ● go bhfuil deimhniú cleachtaidh reatha aige arna eisiúint ag an gcomhlacht sin; agus
  • ● nach bhfuil toirmiscthe air de bhua rialacha an chomhlachta sin nó de bhua treorach, rialaithe nó chinnidh an chomhlachta sin, nó aon choiste araíonachta nó cleachtais ghairmiúil de chuid an chomhlachta sin, gníomhú mar leachtaitheoir.

 

Catagóir 2 – Aturnae cleachtach

Is aturnae an duine, ar dlíodóir é –

  • ● tá deimhniú cleachtaidh reatha aige arna eisiúint ag Dlí-Chumann na hÉireann faoi na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 2002; agus
  • ● nach bhfuil toirmiscthe de bhua rialacháin déanta ag Dlí-Chumann na hÉireann, nó de bhua cinnidh nó ordaithe a rinneadh

 

Catagóir 3 – Ball de chomhlacht gairmiúil eile atá aitheanta ag IAASA

Is comhalta é an duine de cibé comhlacht gairmiúil a d’fhéadfadh an IAASA a aithint ó am go ham chun críocha an ailt seo, ar duine é—

  • ● atá údaraithe de thuras na huaire ag an gcomhlacht gairmiúil sin chun na gníomhaíochtaí áirithe a bhfuil sé d’aidhm ag an gcomhlacht sin a chur chun cinn nó a chothú a bhfuil sé mar aidhm ag comhaltaí an chomhlachta sin a n-aimsiú a dhéanamh
  • ● a bunaíodh chun ionadaíocht a dhéanamh; agus
  • ● nach bhfuil toirmiscthe air de bhua rialacha an chomhlachta sin nó de bhua treorach, rialaithe nó chinnidh an chomhlachta sin, nó aon choiste araíonachta nó cleachtais ghairmiúil de chuid an chomhlachta sin, gníomhú mar leachtaitheoir.

 

Catagóir 4 – Duine atá cáilithe faoi dhlíthe Stát LEE eile

Tá an duine i dteideal faoi dhlíthe stáit de chuid LEE, (seachas Éire), gníomhú mar leachtaitheoir in imeachtaí dócmhainneachta agus is iad na cáilíochtaí atá ag an duine, nó na himthosca a bhaineann leis an duine ar shlí eile, a thugann teideal dó nó di gníomhú amhlaidh. cinn a thugann teideal dó nó di gníomhú mar leachtaitheoir sa Stát de bhua aon ghnímh Comhphobail.

 

Catagóir 5 – Daoine a bhfuil taithí phraiticiúil acu ar fhoirceannadh agus eolas ar an dlí ábhartha

An duine –

  • ● tar éis iarratas a dhéanamh chuige sin chuig an IAASA san fhoirm fhorordaithe laistigh de 30 mí ó thosach feidhme an ailt seo; agus
  • ● an táille fhorordaithe a bheith íoctha agus atá údaraithe de thuras na huaire ag an Údarás Maoirseachta lena cheapadh amhlaidh, an t-údarú sin deonaithe ar na forais go bhfuil gach ceann díobh seo a leanas sásta:

(i) go bhfuair an duine, roimh thosach feidhme an ailt seo, taithí iomchuí leordhóthanach ar fhoirceannadh cuideachtaí agus eolas ar an dlí is infheidhme maidir leis de bhua ceachtar den duine—

1. tar éis a bheith–

(A) atá fostaithe in obair iomchuí ag duine a thit an tráth iomchuí (nó, dá mbeadh an t-alt seo i ngníomh an tráth sin, duine a bheadh ​​tar éis titim) faoi chatagóir 1, 2 nó 3; nó

(B) ag gabháil ar a chuntas féin d’obair iomchuí; nó

2. tar éis cleachtadh i Stát LEE (nach é an Stát é) mar leachtaitheoir;

(ii) gur duine oiriúnach cuí an duine chun gníomhú mar leachtaitheoir, i dtuairim an IAASA, tar éis dul i gcomhairle le SCE; agus

(iii) nach dtagann an duine faoi chatagóirí 1, 2, 3 nó 4.

Ní bheidh aon duine de na daoine seo a leanas cáilithe lena cheapadh nó le gníomhú mar leachtaitheoir ar chuideachta –
(a) duine atá, nó atá laistigh den tréimhse 24 mhí roimh dháta thosach an fhoirceanta, ina oifigeach nó ina fhostaí don chuideachta;
(b) ach amháin le cead ón gcúirt, tuismitheoir, céile, páirtnéir sibhialta, deartháir, deirfiúr nó leanbh d’oifigeach don chuideachta;
(c) duine atá ina chomhpháirtí nó ar fostú ag oifigeach nó fostaí de chuid na cuideachta;
(d) duine is féimheach neamhurscaoilte ;
( e ) duine nach bhfuil cáilithe de bhua forála roimhe seo den fho-alt seo lena cheapadh ina leachtaitheoir ar aon chomhlacht corpraithe eile is fochuideachta nó cuideachta shealbhaíochta na cuideachta sin nó is fochuideachta de chuid cuideachta shealbhaíochta na cuideachta sin, nó a bheadh ​​dícháilithe amhlaidh dá ba chuideachta an comhlacht corpraithe.

 

Beidh cibé fianaise a theastóidh ón gcúirt mar thaca le hiarratas ar chead faoi (b). (Alt 635 d’Acht na gCuideachtaí 2014). Más rud é, le linn dó a bheith ag gníomhú mar leachtaitheoir cuideachta, go scoirfidh duine de bheith cáilithe chun gníomhú amhlaidh, fágfaidh an duine a oifig nó a hoifig.

 

Ní féidir le hiniúchóir cuideachta a bheith ina leachtaitheoir don chuideachta freisin . Folaíonn tagairtí do (a) go (e) faoi alt 635 d’Acht na gCuideachtaí 2014 – measfar go bhfolaíonn tagairt do leanbh d’oifigeach don chuideachta leanbh de chuid pháirtnéir sibhialta an oifigigh i gcás ina bhfuil gnáthchónaí ar an leanbh leis an oifigeach agus an páirtnéir sibhialta. Áiríonn oifigeach nó fostaí de chuid na cuideachta iniúchóir reachtúil de chuid na cuideachta.