Éilíonn forálacha áirithe d’Acht na gCuideachtaí 2014 go ndéanfaí dearbhuithe reachtúla a chomhlánú agus a chomhdú leis an CRO.

De bhun an Achta um Dhearbhuithe Reachtúla 1938, is gá dearbhú reachtúil a rinneadh sa Stát a dhéanamh roimh:

  • ● nótaire poiblí,
  • ● coimisinéir mionn,
  • ● coimisinéir síochána, nó
  • ● duine atá údaraithe de réir an dlí chun dearbhuithe reachtúla a ghlacadh agus a fháil, mar aturnae cleachtach (aturnae atá i dteideal cleachtadh sa Stát).

Tá an dlí ábhartha le fáil in alt 886 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Forálann alt 886 go measfar dearbhú reachtúil a dhéantar in áit lasmuigh den Stát de bhun nó chun críocha Acht na gCuideachtaí a bheith déanta go bailí má dhéantar in áit den sórt sin roimh –

  • ● duine atá i dteideal faoin Acht Aturnaetha 1954 cleachtadh a dhéanamh mar aturnae sa Stát ar dháta glactha an dearbhaithe*, nó
  • ● duine a údaraítear, faoi dhlí na háite sin, daoine a chur faoi mhionn san áit sin, faoi réir dlíthiúilithe nó fíordheimhnithe iomchuí, na ceanglais a athraíonn de réir na dlínse ina ndearnadh an dearbhú, nó
  • ● oifigeach taidhleoireachta nó consalachta de chuid na hÉireann de bhun an Achta Oifigeach Taidhleoireachta agus Consalachta (Soláthar Seirbhísí) 1993.

 

Ciallaíonn “dreachú” (nó “Fíordheimhniú”) an fhoirmiúlacht trína ndéantar barántúlacht sínithe ar dhoiciméad, an cháil inar ghníomhaigh an duine a shíníonn an doiciméad, agus más iomchuí, séala nó stampa duine ar a bhfuil doiciméad. , atá deimhnithe. Go praiticiúil, is éard atá i gceist leis seo ná go ndeimhníonn údaráis na dlínse inar feidhmíodh an doiciméad na nithe seo chun sástacht oifigigh taidhleoireachta nó chonsalachta na hÉireann, a ndeimhníonn oifigigh ina dhiaidh sin gur sholáthair na húdaráis ábhartha an deimhniú dóibh.

*I gcás go ndéantar dearbhú os comhair aturnae atá i dteideal cleachtadh sa Stát ach a dhéantar lasmuigh den Stát, ba chóir cóip dheimhnithe den deimhniú cleachtaidh a chur isteach in éineacht leis an dearbhú chun críocha fíoraithe.

 

Lean naisc le haghaidh:

(a) Dearbhuithe reachtúla arna ndéanamh chun críocha Achtanna na gCuideachtaí in aon cheann de Thíortha Coinbhinsiúin an CE

( b ) Dearbhuithe reachtúla arna ndéanamh chun críocha Achtanna na gCuideachtaí in aon cheann de Thíortha Choinbhinsiún na Háige .

(c) Dearbhuithe reachtúla arna ndéanamh chun críocha Achtanna na gCuideachtaí i ndlínse nach páirtí i gCoinbhinsiún CE ná i gCoinbhinsiún na Háige

(d) Dearbhuithe reachtúla arna ndéanamh chun críocha Achtanna na gCuideachtaí lasmuigh den Stát ach os comhair oifigeach taidhleoireachta nó consalachta de chuid na hÉireann.

 

Aire: Tá na nótaí seo i bhfoirm ghinearálta. I gcásanna sonracha, tá sé inmholta dul i gcomhairle le do chomhairleoir gairmiúil féin, ar nós d’aturnae, cuntasóir nó rúnaí cairte. Níl an CRO in ann comhairle a thabhairt maidir le sonraí cáis ar bith. Ní féidir le CRO dearbhú reachtúil a ghlacadh le haghaidh clárúcháin a dhéantar in áit lasmuigh den Stát nach bhfuil déanta i gcomhréir le forálacha alt 886 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Ba cheart dul i gcomhairle le gairmí mura bhfuil tú cinnte ar bhealach ar bith cén chaoi ar cheart dearbhú reachtúil atá le taisceadh leis an CRO a chomhlánú agus/nó a fhorghníomhú.