Is féidir cuideachta a dhíscaoileadh trí leachtú nó tríd an bpróiseas bainte den chlár . Faigh naisc freisin chuig eolas ar Scrúdaitheoireachta agus Glacadóireacht .

 

Sócmhainní Cuideachta Díscaoilte: Nuair a bhíonn cuideachta díscaoilte, déantar maoin Stáit de shócmhainní na cuideachta díscaoilte. Sa chás go mbaineann iarratas le Réadmhaoin nó le Maoin Léasach déileálann sé leis: Oifig na nOibreacha Poiblí. Iarratais i scríbhinn chuig – Seirbhísí Bainistíochta Maoine, Oifig na nOibreacha Poiblí, An Phríomh-Oifig, Sráid Jonathan Swift, Baile Átha Troim, Co. na Mí. Sa chás go mbaineann iarratas le Maoin Phearsanta déileálann sé seo leis: An Rannóg Réadmhaoine, An Roinn Caiteachais agus Athchóirithe, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

 

Dliteanais Chuideachta Díscaoilte: Fanann dliteanais cuideachta réamhscaoilte mar dhliteanais na cuideachta tar éis a díscaoilte. Ós rud é nach bhfuil saol dlíthiúil ag cuideachta dhíscaoilte, áfach, ceanglaítear an chuideachta a chur ar ais ar an gclár, chun go bhféadfaidh creidiúnaí imeachtaí a choinneáil i leith dliteanais a thabhaigh an chuideachta sin nó chun breithiúnas a fuarthas i gcoinne na cuideachta sin roimhe sin a fhorghníomhú. a dhíscaoileadh. Ní bhaineann baint chúlghabhálach de chosaint dliteanais theoranta ón gcuideachta sin de bharr baint agus díscaoileadh cuideachta.

Má scriostar cuideachta ach go leanann an gnó ar aghaidh ag trádáil agus ag tabhú dliteanais tar éis an lánscoir, déanann an duine/na daoine atá ag rith an ghnó a leithéid de thrádáil i gcáil phearsanta toisc nach bhfuil aon saol dlíthiúil ag an gcuideachta ar an dáta a tabhaítear dliteanas. Is féidir, áfach, cuideachta dhíscaoilte a chur ar ais ar an gclár laistigh de 20 bliain óna díscaoileadh tar éis baint den chlár. Forálann an tAcht go meastar gur lean an chuideachta athchóirithe ar marthain amhail is nár baineadh den chlár í tar éis a athchóiriú. I gcás ina scriostar agus go ndíscaoiltear cuideachta agus go leanann an gnó ar aghaidh tar éis an lánscoir, beidh oifigigh agus/nó comhaltaí na cuideachta sin in ann iarratas a dhéanamh chun an chuideachta a chur ar ais ar an gclár agus má dhéantar í a athbhunú, beidh leas an dliteanais theoranta. a thugtar go cúlghabhálach maidir le gníomhaíochtaí na cuideachta ar feadh na tréimhse nuair nach raibh sí ar an gclár.

Tá eisceacht amháin ina leith seo – ceadaíonn alt 742 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ‘ordú eile’ a dhéanamh aon uair a dhéanann an Ard-Chúirt nó an Chúirt Chuarda cuideachta a athchóiriú de bhun alt 738, ordú a fhéadfaidh oifigigh na cuideachta a chur faoi dhliteanas iomlán nó go páirteach as aon fhiach nó dliteanas a tabhaíodh le linn an chuideachta sin a bheith díscaoilte. Is gá do chreidiúnaí freastal ar an éisteacht athshlánaithe agus iarratas a dhéanamh ar ordú den sórt sin a dhéanamh ag an gCúirt a éistfidh an t-iarratas ar athbhunú. Nuair a dhéantar cuideachta a athbhunú go riaracháin laistigh de 12 mhí ó lánscor trí alt 737 d’Acht na gCuideachtaí 2014 (Foirm H1), meastar de réir an Achta gur lean an chuideachta ar marthain amhail is nár baineadh a hainm den chlár, agus níl aon fhéidearthacht ann go go bhfuil ‘ordú eile’ déanta.

Is éard atá i gceist le leachtú cuideachta a dhíscaoileadh, áit a ndéantar a gnóthaí a ghlanadh suas agus sócmhainní a réadú agus a dháileadh ar na páirtithe atá dlite. Is féidir cuideachta a fhoirceannadh trí:

 

Is duine neamhspleách ar an gcuideachta é leachtaitheoir. Sonraíonn an tAcht cé nach féidir a bheith ina leachtaitheoir ar chuideachta i bhFoirceannadh seachas cé atá in ann.

Féach, le do thoil, ar an leathanach Dearbhuithe Reachtúla maidir le foirmeacha Gaeilge nach mór a mhionnú thar lear agus a bhféadfadh fíordheimhniú breise a bheith ag teastáil uathu.

Féadfaidh cuideachta glacadóir a cheapadh dá maoin. De ghnáth ceaptar glacadóir thar mhuirear cláraithe nó trí ordú cúirte chun sócmhainn a ghlacadh chun an t-airgead atá dlite do chreidiúnaí na cuideachta a shásamh.

Tá faisnéis scrúdaitheoireachta ar fáil freisin. Is éard is scrúdaitheoireacht ann ná nuair a bhíonn cuideachta faoi chosaint na cúirte ionas gur féidir na hionchais go mairfidh sí a fháil amach. Mura n-éiríonn leis an scrúdaitheoireacht, is iondúil go gcuirtear an chuideachta faoi Leachtú Cúirte.

Is féidir cuideachta a bhaint den chlár go neamhdheonach agus go deonach .

Féach Athbhunú trí Ghníomhaíocht RiaracháinAthchóiriú le hordú cúirte le haghaidh faisnéise ar na próisis chun cuideachta a chur ar ais ar chlár na gcuideachtaí. Ón 1 Nollaig 2016, d’fhéadfadh go mbeadh ar chuideachtaí atá á n-athchóiriú ceanglais Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le cineál cuideachta a chomhlíonadh .