Ón 1 Márta 2022 ar aghaidh ní bheidh na foirmeacha seo a leanas ina gcomhduithe éigeantacha ar líne ach amháin trí thairseach CORE E8, E9 agus E11. Seolfar ar ais foirmeacha a gheofar tríd an bpost tar éis an dáta seo lena gcur isteach ar líne.

Is féidir leat treoracha físe a fháil ar conas foirmeacha a chomhdú anseo – CRO – YouTube

Féadfaidh glacadóir a bheith ina dhuine ar bith nach comhlacht corpraithe ná féimheach neamhurscaoilte é. Féadfaidh an Chúirt nó lasmuigh den Chúirt é/í a cheapadh chun gníomhú mar ghlacadóir ar mhaoin cuideachta. Feidhmeoidh sé/sí a shochair, a chearta, a leasanna, de réir mar a ordaítear agus tabharfaidh sé/sí cuntas ar a bhfáltais agus a íocaíochtaí le linn thréimhse a c(h)eapacháin. Leagtar amach dualgais glacadóra de ghnáth san ionstraim faoina gceaptar é/í.

 

Ceanglais reachtúla

Ní mór fógra faoi cheapachán glacadóra ( Foirm E8 ) a chomhdú leis an CRO laistigh de sheacht lá ón gceapachán agus ní mór é a fhoilsiú san Iris Oifigiúil freisin .Naisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach .

Nuair a bheidh glacadóir ceaptha ní mór fógra á rá sin a bheith i ngach sonrasc, ordú ar earraí agus litreacha gnó arna eisiúint ag an gcuideachta nó thar ceann na cuideachta.

Sa chás go gceaptar glacadóir thar ceann sealbhóirí bintiúr, atá urraithe ag muirear comhlúthach, ní mór ráiteas ar ghnóthaí na cuideachta (Foirm E10 ) a chur faoi bhráid an ghlacadóra a chaithfidh cóip de a chomhdú leis an CRO.

Ní mór don ghlacadóir achoimrí dá f(h)áltais agus íocaíochtaí a chomhdú ar Fhoirm E9 , do gach tréimhse sé mhí ó dháta a c(h)eapacháin, agus ar aon tréimhse deiridh níos lú go dtí an dáta a scoirfidh sé/sí de ghníomhú. Ní mór fógra scortha de ghníomh a chomhdú ansin ar Fhoirm E11.

 

Tá táillí comhdaithe €15 ar gach doiciméad glacadóireachta.

Nuair a scoirtear, mura bhfuil an chuideachta faoi leachtú cheana féin, teastaíonn ráiteas ón nglacadóir, faoi Alt 430 d’Acht na gCuideachtaí 2014, lena dhearbhú an raibh an chuideachta sócmhainneach ag dáta an scoir. Comhdaítear an ráiteas seo le hachomaireacht an ghlacadóra deiridh. Cuireann an CRO an ráiteas seo ar aghaidh chuig Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach.Naisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach

 

Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha

Ón gCéadaoin 22 Márta 2017 scoirtear úsáid a bhaint as an Cur Síos Stádas Cuideachta seo a leanas ar an gClár:-

Glacadóireacht

Ciallaíonn “Glacadóireacht” go bhfuil Foirm E8 (Fógra Ceapacháin Glacadóir) de réir S436 CA 2014 comhdaithe leis an CRO maidir le cuid de mhaoin na cuideachta nó ina hiomláine, ar féidir nó nach bhféadfadh an mhaoin a bheith ar úinéireacht thairbhiúil ag an gcuideachta. Déan tagairt le do thoil don fhoirm(eacha) ábhartha E8 le haghaidh tuilleadh faisnéise.” Tá an Cur Síos Stádais “Gnáth” á chur in ionad na Cur Síos Stádais thuas.

Glacadóir/Leachtaitheoir

Le héifeacht ón dáta céanna tá an Cur Síos Stádais “Leachtú” á chur in ionad na Cur Síos Stádais “Glacadóir/Leachtaitheoir”

Tá Nóta ar thaifead na cuideachta ag cuideachtaí a bhfuil Foirm E8 (Fógra um Cheapachán Glacadóra) comhdaithe ina leith a léiríonn mar seo a leanas:-

“Tá Foirm E8 (Fógra maidir le Ceapachán Glacadóir) de réir S436 CA 2014 comhdaithe leis an CRO maidir le cuid de mhaoin na cuideachta, nó cuid de mhaoin na cuideachta, arbh fhéidir nó nach bhféadfadh an mhaoin a bheith ar úinéireacht thairbhiúil ag an gcuideachta. Déan tagairt le do thoil don Fhoirm(eacha) E8 ábhartha chun tuilleadh eolais a fháil.”

Athraítear tuairisc stádais gach cuideachta dá leithéid go “gnáth”.

Tá na hathruithe seo ar an gClár chun éifeacht a thabhairt d’Ordú ón gCúirt mar thoradh ar dhlíthíocht arna tabhairt ag cuideachta, Cuideachta Iontaobhaí Neamhspleách Teoranta (“ITC”) chun cosc ​​a chur ar an gCláraitheoir an Fógra um Cheapacháin Glacadóir a chlárú agus athrú a dhéanamh ar an Acht. stádas ITC ó “gnáth” go “Glacadóireacht”. D’iarr ITC freisin dearbhú nár cheart go mbeadh feidhm ag forálacha Achtanna na gCuideachtaí a bhaineann le fógra faoi cheapachán glacadóra maidir leis toisc gur cuideachta iontaobhais í agus nach raibh leas tairbhiúil ar bith aici sa mhaoin ar ceapadh an glacadóir ina leith. Dhíbh an Breitheamh Hunt éilimh na cuideachta ina Bhreithiúnas an 16 Eanáir 2015.

http://www.courts.ie/Judgments.nsf/09859e7a3f34669680256ef3004a27de/aecf5fde9de1a09980257dd6003cde80?OpenDocument

Rinne an chuideachta achomharc chuig an gCúirt Achomhairc. Sheas an Chúirt Achomhairc, ina Breithiúnas dar dáta an 21 Deireadh Fómhair 2016, go páirteach le hachomharc an ITC. Chinn an Chúirt go bhfuil an Cláraitheoir i dteideal an E8 a fuarthas maidir leis na glacadóirí a ceapadh a chlárú ach níl cead ag an gCláraitheoir stádas ITC a athrú ó “gnáth” go “glacadóireacht”. Chinn an Chúirt gur thug an t-ainmniúchán “glacadóireachta” le tuiscint mícheart go raibh athrú ar stádas corparáideach cuideachta mar gheall ar ghlacadóir a cheapadh chuig cuid de mhaoin ITC. Sheas an Chúirt le húdarás an Chláraitheora chun achoimre soiléir a thabhairt ar fhíric na bhfógraí lena n-áirítear glacadóir a cheapadh chuig maoin iomlán cuideachta nó cuid de (lena n-áirítear maoin arb í an t-úinéir dlíthiúil í agus a shealbhaíonn ar iontaobhas í) agus san achoimre duine a threorú chuig an bhfoirm fógra le haghaidh na sonraí ábhartha.

http://www.courts.ie/Judgments.nsf/09859e7a3f34669680256ef3004a27de/8966c4ce28b2406d8025804b004bd803?OpenDocument

 

Glacadóirí agus foirm B2

Ní oifigeach cuideachta é glacadóir ach ina ionad sin ceaptar é thar mhaoin ábhartha na cuideachta agus dá réir sin níl aon údarás aige comhduithe reachtúla a shíniú leis an CRO thar ceann cuideachta – mar shampla B2 chun an oifig chláraithe a athrú.

Ní mór comhduithe reachtúla thar ceann cuideachtaí a bheith sínithe ag stiúrthóir nó rúnaí na cuideachta nó má tá an chuideachta faoi leachtú, ag leachtaitheoir na cuideachta. Is é an t-aon eisceacht dó seo ná glacadóirí arna gceapadh ag GNBS (‘glacadóirí reachtúla’) – faoi reachtaíocht an GNBS, tugtar cumhacht do ghlacadóirí reachtúla fógra a thabhairt don CRO maidir le hathrú ar oifig chláraithe aon chuideachta ar ceapadh é/í mar mhaoin thar ceann na cuideachta. glacadóir reachtúil.

B2 sínithe ag glacadóir reachtúil a thugann fógra faoi athrú ar oifig chláraithe na cuideachta a bhfuil sé/sí ceaptha ina glacadóir ar a maoin inchláraithe ag an CRO ar an mbonn sin.