1. Tabhair faoi deara le do thoil ón 1 Meitheamh 2017, nach mór gach tuairisceán bliantúil (foirm B1) agus ráitis airgeadais a chomhdú leis an CRO ar líne. Ní mór táillí comhdaithe a íoc le cárta dochair/creidmheasa nó Cuntas Custaiméara. Is féidir doiciméid a chomhdú ar líne ag www.core.ie nó trí phacáiste bogearraí.

2. Caithfidh gach Tuairisceán Bliantúil a bheith mar iarscríbhinn lena Ráitis Airgeadais ábhartha. Níor cheart go mbeadh an tréimhse chuntasaíochta atá clúdaithe sna Ráitis Airgeadais atá i gceangal leis seo níos faide ná 9 mí roimh an dáta a ndéantar an Tuairisceán Bliantúil. (Alt 347(4)(b) d’Acht na gCuideachtaí 2014).

3. Is cion coiriúil é gan Tuairisceáin Bhliantúla a chur isteach mar aon le Ráitis Airgeadais iarscríbhinne arna dtarraingt suas de réir Acht na gCuideachtaí 2014. Mura gcuirtear Tuairisceán Bliantúil isteach d’fhéadfaí fíneáil suas le €5,000 an ceann a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach mainneachtana ar chiontú achomair. (Alt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

4. I gcás nach gcuireann Cuideachta isteach ar feadh bliana an Tuairisceán Bliantúil a cheanglaítear le hAlt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014, féadfaidh an Cláraitheoir bearta a ghlacadh chun an Chuideachta a bhaint den Chlár. (Alt 726 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

5. Is éard atá i gceist leis an nós imeachta seo fógra amháin a sheoladh tríd an bpost cláraithe chuig an gCuideachta ag a hoifig chláraithe (mar a thaifeadtar ag an CRO é), fógra amháin a sheoladh chuig gach stiúrthóir taifeadta ag a sheoladh cónaithe (mar a thaifeadtar ag an CRO) de ghnáth. post, agus ina dhiaidh sin 28 lá ina dhiaidh sin trí fhógra a fhoilsiú in Gazette na hOifige um Chlárú Cuideachtaí, 28 lá tar éis fhoilsiú an fhógra in Gazette na hOifige um Chlárú Cuideachtaí, bainfear an Chuideachta den Chlár, mura rud é go mbeidh gach Tuairisceán Bliantúil atá amuigh seachadta don Chláraitheoir. idir an dá linn. Tar éis fógra eile a fhoilsiú in Gazette na hOifige um Chlárú Cuideachtaí, díscaoilfear an Chuideachta.

6. Tá oibleagáid ar an gCláraitheoir an fógra seo a eisiúint de réir Acht na gCuideachtaí 2014, d’ainneoin aon chomhfhreagrais roimhe seo.

7. Má scriostar an Chuideachta den Chlár, féadfaidh aon duine a bhí ina stiúrthóir ar an gCuideachta ar dháta seolta an Fhógra seo, ar iarratas ón Údarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach, a bheith dícháilithe ag an Ard-Chúirt chun gníomhú mar. stiúrthóir nó ó aon bhaint a bheith aige le bainistíocht aon Chuideachta. (Alt 842(h) d’Acht na gCuideachtaí 2014). Lorgóidh an Stiúrthóir ordú le haghaidh na gcostas dlí a thabhóidh sé agus an t-iarratas sin á dhéanamh aige, chomh maith leis na costais a thabhóidh sé agus an t-ábhar á imscrúdú. Ní gá don Oifig seo ná don Stiúrthóir fógra breise a eisiúint sula dtionscnaítear iarratas faoi Alt 842.

8. Ar an gCuideachta a Dhíscaoileadh, scoirfidh sí dá saol dlíthiúil a bheith aici agus tá sócmhainní uile na cuideachta dílsithe don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Níl cosaint dliteanais theoranta ar fáil a thuilleadh má leantar leis an ngnó a bhí ar siúl roimhe seo tríd an gCuideachta tar éis an lánscoir ag aon duine/daoine.

9. Cuirfear deireadh leis an bpróiseas bainte den chlár trí na tuairisceáin agus na cuntais atá amuigh a chomhdú. Mura bhfuil Cuideachta cinnte faoi na nósanna imeachta chun Tuairisceán Bliantúil agus Ráitis Airgeadais a chomhdú, ba cheart di comhairle ghairmiúil a lorg gan mhoill.

1. Tabhair faoi deara le do thoil, go gach cruinniú bliantúil bliantúil (Foirm B1) agus gach ráiteas airgeadais a sheoladh chuig CRO ar líne amháin, ón 1 Meitheamh 2017 ar aghaidh. Tá sé riachtanach táillí seoltaí a íoc le cárta dochair/creidmheasa nó mar Chuntas Údaráis. Is féidir a sheoladh chugainn ar líne ag www.core.ie nó trí bogearraí.

2. Ní mór Ráiteas Airgeadais ábhartha a bheith nasctha le gach Tuairisc Bhliantúil. Ba cheart nach mbeadh an tréimhse chuntasaíochta lena mbaineann na Ráitis Airgeadais atá i gceangal leis an Tuairisceán Bliantúil seo níos faide siar ná 9 mí roimh an dáta a seoladh isteach é (Alt 347(4)(b) Acht na gCuideachtaí, 2014).

3. Is ciontú é gan Tuairisceáin Bhliantúla a chur isteach le Ráitis Airgeadais i gceangal leo arna ndréachtú de réir Acht na gCuideachtaí 2014 . Mura gcuirtear Tuairisceán Bliantúil isteach, féadfar fíneáil suas le €5,000 a ghearradh ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach atá ar mainneachtain, ar chiontú achomair. (Alt 343 d’Acht na gCuideachtaí, 2014).

4. Sa chás nach seolann Cuideachta Tuairisceán Bliantúil isteach bliain éigin, faoi mar a cheanglaítear le hAlt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014 , féadfaidh an Cláraitheoir céimeanna a ghlacadh chun an Chuideachta sin a bhaint den Chlár. (Alt 726 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

5. Is éard atá i gceist leis an bpróiseas sin ná fógra amháin a sheoladh trí phost cláraithe chuig an gCuideachta ag a hoifig chláraithe (faoi mar atá ar taifead ag CRO), chomh maith le fógra amháin a sheoladh chuig gach stiúrthóir atá ar taifead ag as(h)eoladh cónaithe (faoi mar atá ar taifead ag CRO) tríd an ngnáthphost, agus 28 lá ina dhiaidh sin foilseofar fógra in Iris na hOifige um Chlárú Cuideachtaí, agus ansin 28 lá tar éis tuarascáil an fhógra sin in Iris na hOifige um Clárú Cuideachtaí, bainfear an Chuideachta den chlár mura seoladh gach Tuairisceán Bliantúil nár comhdaíodh go dtí sin chuig an gCláraitheoir san idirlinn. Ansin, tar éis fógra eile a fhoilsiú in Iris na Oifige um Chlárú Cuideachtaí, déanfar an Chuideachta a rá.

6. Tá dualgas ar an gCláraitheoir an fógra seo a eisiúint de réir Acht na gCuideachtaí 2014, in ainneoin aon chomhfhreagrais roimhe sin.

7. Má bhaintear an Chuideachta den Chlár, féadfaidh an tArd-Chúirt, ar iarratas ón Údarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach, cosc ​​a chur ar aon duine a bhí ina stiúrthóir ar an gCuideachta sin de réir seoltaí an Fhogra sin a bheith ina stiúrthóir ar an gCuideachta ar bith agus cosc ​​a chur air/uirthi chomh maith aon bhaint a bheith aige/aici le bainistiú na Cuideachta sin. (Alt 842(h) d’Acht na gCuideachtaí 2014). Lorgóidh an Stiúrthóir ordú le haghaidh na gcostas a thabhaigh sé/sí – costais dlí a bhain leis an iarratas a dhéanamh, agus costais eile a bhain leis an gcás a fhiosrú. Ní gá don Oifig seo ná don Stiúrthóir aon fhógra eile a eisiúint sula gcuirtear tús le hiarratas faoi Alt 842.

8. Nuair a dhíscaoiltear Cuideachta, tagann deireadh léi ar bhonn dlíthiúil agus déanfar sócmhainní uile na cuideachta a dhílsiú don Aire Caiteachas poiblí agus Athchóirithe. Ní bheidh cosaint dliteanais theoranta ann a thuilleadh tar éis an Chuideachta a gramadaí, más rud é go leanann aon duine/daoine aonair leis an ngnó a rith á dhéanamh ag an gCuideachta tráth.

9. Má dhéantar na tuairisceáin agus na cuntais a chomhdú nárdaíodh go dtí sin, cuirfear stop leis an bpróiseas um bhaint den chlár. Má tá Cuideachta in aon amhras faoi na nósanna imeachta a bhaineann le Tuairisceáin Bhliantúla agus Ráitis Airgeadais a sheoladh isteach, ba cheart comhairle ghairmiúil a lorg gan mhoill.