Tá sé de dhualgas ar chuideachta agus ar a hoifigigh agus aighneacht reachtúil á comhlánú aici a chinntiú go bhfuil na doiciméid a chuirtear faoi bhráid an CRO de bhun Achtanna na gCuideachtaí comhlánaithe go hiomlán, go cruinn agus i gceart. Tá deimhniú sa chuid is mó d’fhoirmeacha CRO nach mór a bheith sínithe ag oifigeach reatha na cuideachta, ag deimhniú go bhfuil ábhar na foirme i gceart.

Ní bhraitear gach earráid a dhéantar ar fhoirmeacha reachtúla nó go deimhin ní féidir leis an CRO iad a bhrath roimh chlárú. Glacann CRO le comhduithe reachtúla atá in ord ar a aghaidh de mheon macánta agus cláraíonn an Oifig iad. Fiú nuair nach bhfuil an comhdú in ord ar a aghaidh, b’fhéidir nach dtabharfar é seo faoi deara roimh chlárú mar go ndéanann an CRO seiceálacha ar chomhduithe reachtúla de réir infhaighteacht acmhainní agus thosaíochtaí na hOifige mar a chinnfidh an Oifig ó am go ham. Cláraitheoir.

Níl aon chumhacht ghinearálta ag Cláraitheoir na gCuideachtaí faoi Acht na gCuideachtaí 2014 chun clár CRO a leasú go riaracháin nó chun ligean do leasuithe a dhéanamh ar dhoiciméid chláraithe. Níl cumhacht reachtúil ag an gCláraitheoir ach an oiread chun aighneachtaí cláraithe a bhaint den chlár. Tá cumhacht ag an Ard-Chúirt, de bhua a dlínse bhunaidh iomlán faoin mBunreacht chun déileáil le gach ábhar inchosanta, ceartú a dhéanamh ar chlár an CRO, lena n-áirítear deireadh a chur le haighneachtaí cláraithe i gcásanna cuí agus aighneacht eile a chur ina n-ionad. I gcásanna den sórt sin, léireoidh clár an CRO an méid a tharla mar go mbeidh ordú cúirte ar an gclár a mhíníonn conas a baineadh aighneacht chláraithe agus conas a cuireadh aighneacht eile ar an gclár ina hionad.

Níl ach cás teoranta amháin ann ina gceadaíonn Achtanna na gCuideachtaí ceartú riaracháin a dhéanamh ar chlár an CRO agus is é sin nuair atá a clár comhaltaí alt 169 féin ceartaithe ag an gcuideachta, agus an earráid nó an easnamh a cheartaigh an chuideachta ina clár comhaltaí féin freisin. a bheith cuimsithe i gcomhdú níos luaithe leis an CRO. Forálann alt 173(5) d’Acht na gCuideachtaí 2014:

(5) Féadfaidh cuideachta, gan iarratas chun na cúirte, aon earráid nó easnamh sa chlár a cheartú tráth ar bith ach ní dhéanfaidh ceartú den sórt sin dochar do dhuine ar bith mura gcomhaontóidh sé nó sí leis an gceartú a dhéanfar.
(6) Déanfaidh an chuideachta, laistigh de 21 lá tar éis an dáta a dhéanfar an ceartú faoi fho-alt (5), fógra, san fhoirm fhorordaithe, faoin gceartú a thabhairt don Chláraitheoir más rud é gurb é an earráid nó an neamhghníomh dá dtagraítear i bhfo-alt (5). 5) freisin in aon doiciméad a chuireann an chuideachta ar aghaidh chuig an gCláraitheoir.
(7) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (5), féadfaidh an chuideachta ceartú a dhéanamh faoin bhfo-alt sin ar earráid nó easnamh a bhaineann le méid scairchaipiteal eisithe na cuideachta (cibé acu is áibhéil nó tearcráiteas é. de) agus beidh feidhm ag fo-alt (6), sna himthosca atá leagtha amach ann, i gcás ceartú den sórt sin.

Faigheann CRO go leor iarratas ar cheartú doiciméad cláraithe. Cuireann an Oifig iarratasóirí den sórt sin ar an eolas nach bhfuil aon chumhacht reachtúil ag an CRO a cheadú chun doiciméid chláraithe a bhaint den chlár agus iad a chur ina n-ionad agus/nó nach bhfuil aon bhunús reachtúil acu le gur féidir leasuithe a dhéanamh ar dhoiciméid chláraithe.

Tá roinnt eisceachtaí ann do bheartas an CRO maidir le cead a thabhairt do chuideachtaí aighneachtaí athsholáthair a chomhdú, go príomha Foirm C1 (clárú muirear), Foirm A1 (ionchorprú), iarratais ar athchlárú, iarratais ar athrú ainm agus comhdú doiciméad lena gcuirtear tús le foirceannadh deonach na mball (Foirm E1).

Foirm C1/C1a: ní bhaineann an cleachtas maidir le haighneachtaí athsholáthair a ghlacadh maidir le táillí. Tá éifeachtacht dhlíthiúil ag brath ar shonraí forordaithe áirithe den mhuirear (Foirm C1) a sheachadadh chuig an CRO laistigh de 21 lá ó dháta cruthaithe an mhuirir. Forálann alt 417 d’Acht na gCuideachtaí 2014 gur féidir iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt i gcás go raibh míráiteas nó easnamh ar aon sonra maidir le muirear inchláraithe ar Fhoirm C1/C1a chun an easnamh nó an míráiteas a cheartú. Dá réir sin is é alt 417 an bealach cuí chun leas a bhaint as i gcás ina n-aithneoidh cuideachta nó láithreoir nó institiúid iasachtaí, tar éis na tréimhse 21 lá chun Foirm C1 a sheachadadh a bheith caite (21 lá chun C1b a chur isteach i nós imeachta dhá chéim), go raibh easnamh nó míráiteas san Fhoirm C1/C1a – níl aon réiteach riaracháin indéanta dá réir sin nuair a tharla earráid sa C1/C1a.

Foirm A1: tá deimhniú corpraithe ceangailteach go cinntitheach eisithe ag an CRO de bhun na Foirme A1 a chomhdaigh cuideachta. Ní féidir mar sin A1 athsholáthair a chomhdú “in ionad” an A1 ar corpraíodh an chuideachta dá bhun.

Foirm B74: maidir leis an gceanglas go nochtfadh stiúrthóir atá dícháilithe thar lear an dícháiliú sin ar Fhoirm B74 nuair a bhíonn a cheapachán mar stiúrthóir ar chuideachta atá cláraithe in Éirinn á chur in iúl don CRO ar Fhoirm A1 nó B10, foráiltear in Achtanna na gCuideachtaí sa chás sin nach bhfuil an nochtadh ag gabháil leis an bhFoirm A1 nó B10, de réir mar is infheidhme, nó i gcás go bhfuil Foirm B74 bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, meastar an stiúrthóir lena mbaineann a bheith faoi réir ordú dícháilithe sa dlínse seo ar feadh a bhfuil fágtha dá théarma /a dícháiliú coigríche. Ní féidir an dícháiliú measta seo a aisiompú trí B74 a sheachadadh go déanach don CRO nó, sa chás go raibh faisnéis bhréagach nó mhíthreorach sa B74, trí B74 leasaithe a chomhdú leis an CRO.

Athchláruithe: tá deimhniú corpraithe ceangailteach go cinntitheach eisithe ag an CRO de bhun iarratais ar athchlárú atá comhlánaithe. Mar sin ní féidir athchlárú ionaid a chomhdú “in ionad” an bhuniarratais ar athchlárú.

Athrú Ainm: eisíonn CRO deimhniú corpraithe atá ceangailteach go dochloíte a léiríonn athrú ainm na cuideachta ar chríochnú an phróisis um athrú ainm. Dá réir sin ní féidir iarratas athsholáthair ar ainm a chomhdú “in ionad” an bhuniarratais ar athrú ainm.

Ainmneacha Gnó: eisíonn CRO deimhniú clárúcháin de bhun iarratais ar ainm gnó atá comhlánaithe. Ní féidir iarratas athsholáthair ainm gnó a chomhdú “in ionad” an bhuniarratais ar athchlárú. De bhun alt 7 den Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963, féadfar fógra faoi athrú sonraí a chomhdú aon uair a dhéanfar nó a tharlaíonn athrú ar aon cheann de na sonraí atá cláraithe i leith aon duine faoin Acht sin — féadfar an modh seo a úsáid chun clár na n-ainmneacha gnó a cheartú nuair is gá. Eisíonn an CRO deimhniú nua de bhun alt 8(1) de RBNA 1963 nuair a chláraítear fógra alt 7 faoi athrú sonraí.

Foirm E1: mura seachadtar dearbhú sócmhainneachta don CRO de réir cheanglais alt 207/580 d’Acht na gCuideachtaí 2014, tá an dearbhú sócmhainneachta neamhéifeachtúil faoi Achtanna na gCuideachtaí agus déantar foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe den fhoirceannadh. , de bhun alt 586 d’Acht na gCuideachtaí 2014 – ní féidir é seo a leigheas trí Fhoirm E1 athsholáthair a chomhdú.

I gcás ina gcomhdaíonn cuideachta aighneacht, mar shampla, tuairisceán bliantúil, atá in ord ar a aghaidh agus atá cláraithe ag an CRO, agus go dtuigeann sí ina dhiaidh sin go raibh an tuairisceán mícheart go fíorasach ar bhealach éigin, glacfaidh CRO le tuairisceán leasaithe ón gcuideachta sin de ghnáth. (Fanann an tuairisceán a comhdaíodh i dtosach ar an gclár), ar an mbonn go bhfuil sé chun leas an phobail go mbeadh an fhaisnéis cheartaithe nuashonraithe i gclár CRO. Ní féidir le CRO agus ní thugann sí ráthaíocht go mbeidh tosaíocht ag aon aighneacht ar leith ar aighneacht eile. Mar atá léirithe thuas, ní féidir foirmeacha áirithe a athsholáthar, lena n-áirítear Foirmeacha C1, A1, E1 agus iarratais ar athchlárú. Tá gá le hordú ón Ard-Chúirt a ordaíonn ceartú an chláir sna cásanna roimhe seo más mian le cuideachta/láithreoir aighneacht chláraithe a bhaint den chlár agus aighneacht eile a chur ina hionad nó aighneacht chláraithe a leasú. Maidir le Foirm E1 (dearbhú sócmhainneachta), is é an modh is coitianta a mbaintear leas as chun an cás a chur ina cheart ná go lorgaíonn an chuideachta ordú cúirte ag neamhniú an rúin chun foirceannadh de bhun alt 669 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Nuair a fhaigheann an CRO ordú cúirte den sórt sin, athshocraítear stádas na cuideachta ó “Leachtú” go dtí cibé rud a bhí ann sula bhfuair an CRO na doiciméid foirceanta.