Foirceannadh deonach na gcomhaltaí
Tar éis leachtaitheoir cuideachta a cheapadh faoi alt 583 i bhfoirceannadh toilteanach comhaltaí, féadfaidh an chuideachta, i gcruinniú ginearálta, ag cruinniú a chomórfar chun na críche sin.

 • ● an leachtaitheoir a bhaint;
 • ● leachtaitheoir a cheapadh chun teacht in ionad an leachtaitheora reatha nó gníomhú in éineacht leis; nó
 • ● leachtaitheoir a cheapadh chun folúntas a líonadh in oifig an leachtaitheora.

 

Féadfar cruinniú ginearálta den chuideachta a thionól, ar fhógra 10 lá do chomhaltaí na cuideachta, chun críche an leachtaitheoir atá ann cheana a chur as oifig nó a cheapadh chun ionadú a dhéanamh ar an leachtaitheoir láithreach nó gníomhú dó, trí –

 • ● aon bhall de a bhfuil údarás scríofa aige nach lú ná an deichiú cuid de na comhaltaí; nó
 • ● leachtaitheoir reatha;
 • ● nó chun críche leachtaitheoir a cheapadh chun folúntas san oifig a líonadh, a thionól, ar fhógra 10 lá do chomhaltaí na hoifige, trí –

(i) aon chomhalta den údarás i scríbhinn sin roimhe seo;
(ii) leachtaitheoir láithreach; nó
(iii) ranníocach ar bith.

 

Beidh na cumhachtaí a thugtar don chuideachta faoi réir aon ordaithe a dhéanfaidh an chúirt maidir leis an ábhar ar iarratas chuici ó aon ranníocóir nó leachtaitheoir láithreach.

Is féidir le leachtaitheoir éirí as an gcuideachta agus comhdaíonn sé Foirm E2a leis an CRO. Ba chóir Foirm E2b a chomhdú chun leachtaitheoir a chur as oifig agus Foirm E2c a chomhlánú chun an leachtaitheoir ionaid a cheapadh.

 

Foirceannadh deonach na n-athbhreithneoirí .

Tá feidhm ag an alt seo tráth ar bith tar éis leachtaitheoir cuideachta a cheapadh faoi alt 588 i bhfoirceannadh toilteanach creidiúnaithe. I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo, féadfaidh na creidiúnaithe, ag cruinniú arna chomóradh chun na críche sin, trí rún tromlach, i luach amháin, na gcreidiúnaithe a bheidh i láthair.
go pearsanta nó trí sheachvótálaí agus vótáil ar an rún, na cumhachtaí seo a leanas a fheidhmiú.

Is iad na cumhachtaí sin atá ag na creidiúnaithe—

 • ● an leachtaitheoir a bhaint;
 • ● leachtaitheoir a cheapadh chun teacht in ionad an leachtaitheora reatha nó gníomhú in éineacht leis;
 • ● leachtaitheoir a cheapadh chun folúntas a líonadh in oifig an leachtaitheora.

 

Féadfaidh creidiúnaí ar bith a bhfuil údarás scríofa aige nach lú ná an deichiú cuid de luach na gcreidiúnaithe nó leachtaitheora láithreach cruinniú de chreidiúnaithe na cuideachta a chomóradh, ar fhógra 10 lá do na creidiúnaithe. Beidh na cumhachtaí a thugtar do chreidiúnaithe faoi réir aon ordaithe a fhéadfaidh an chúirt a dhéanamh maidir leis an ábhar ar iarratas chuici ó aon chreidiúnaí nó leachtaitheoir láithreach.

Is féidir le leachtaitheoir éirí as an gcuideachta agus comhdaíonn sé Foirm E2a leis an CRO. Ba chóir Foirm E2b a chomhdú chun leachtaitheoir a chur as oifig agus Foirm E2c a chomhlánú chun an leachtaitheoir ionaid a cheapadh.

 

Foirceannadh Cúirte
In aon fhoirceannadh, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ó chomhalta, creidiúnaí, leachtaitheoir nó an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach nó as a stuaim féin –

● leachtaitheoir a cheapadh mura bhfuil aon leachtaitheoir ag gníomhú ar chúis ar bith;
● ar an gcúis a thaispeántar, bain leachtaitheoir agus ceap leachtaitheoir eile. I gcás ina ndéanfaidh an chúirt ordú, féadfaidh sí cibé ordacháin iarmhartacha a thabhairt, lena n-áirítear ordacháin maidir le seachadadh agus aistriú séala, leabhair, taifid agus aon mhaoin de chuid na cuideachta, de réir mar is cuí léi.

In aon fhoirceannadh, féadfaidh leachtaitheoir éirí as oifig. I gcás go n-éireoidh leachtaitheoir as oifig, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn á rá sin, laistigh de 2 lá tar éis an dáta éirí as oifig, don Chláraitheoir (ag baint úsáide as Foirm E2a ) agus don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus, laistigh de 14 lá tar éis an dáta a éireoidh sé nó sí as oifig. ag éirí as

(a) i gcás foirceannadh ag an gcúirt, chuig an gcúirt agus—
(i) más rud é go bhfuil coiste iniúchta ceaptha – chuig comhaltaí an choiste sin; nó
(ii) murar ceapadh aon choiste iniúchta – chuig creidiúnaithe na cuideachta;

(b) i gcás foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe –
(i) más rud é go bhfuil coiste iniúchta ceaptha – chuig comhaltaí an choiste sin; nó
(ii) murar ceapadh aon choiste iniúchta – chuig creidiúnaithe na cuideachta; nó
(c) i gcás foirceannadh toilteanach comhaltaí – chuig comhaltaí na cuideachta.

 

Foirm E2A – Fógra Éirí as oifig mar leachtaitheoir
Má tá an leachtaitheoir tar éis éirí as oifig faoi alt 635(5) (ag baint úsáide as Foirm E2a), d’fhéadfadh go mbeadh gá le fógra a sheoladh chuig an IAASA freisin. Baineann alt 635 le dícháiliú sonrach ó ghníomhú mar leachtaitheoir. Is gá an fógra dá mbeadh an duine údaraithe de bhun mhír 5 den Tábla a ghabhann le halt 633 chun é a cheapadh ina leachtaitheoir.

Déanfaidh cathaoirleach aon chruinnithe ag a gceapfar nó a gcuirfear as oifig leachtaitheoir, tar éis an chruinnithe, fógra i scríbhinn a thabhairt láithreach don leachtaitheoir maidir le ceapadh nó cur as oifig an leachtaitheora, mura rud é go mbeidh an leachtaitheoir nó a ionadaí cuí-údaraithe i láthair ag an gcruinniú i gcás ina ritheadh ​​an rún lena mbaineann. Mura dtoghfar cathaoirleach ag an gcruinniú, is é an duine a bheidh ina chathaoirleach ar an gcruinniú sin an duine a bhí ina shínitheoir nó ina chéad sínitheoir, de réir mar a bheidh, ar an bhfógra trínar glaodh an cruinniú. Tar éis an chruinnithe, seachadfaidh cathaoirleach cruinnithe ag a gcuirfear leachtaitheoir as oifig láithreach chuig an gCláraitheoir Foirm E2b chun leachtaitheoir a chur as oifig agus foirm E2c arna comhlánú chun an dara leachtaitheoir a cheapadh.

 

Foirm E2 (Fógra Ceapacháin – Leachtú Comhaltaí nó Creidiúnaithe)
Déanfaidh an leachtaitheoir, tar éis fógra a fháil faoina cheapachán nó faoina ceapadh (i bhfoirceannadh toilteanach comhaltaí nó creidiúnaithe), fógra faoina cheapachán nó a ceapachán san fhoirm E2 a sheachadadh láithreach ar an gCláraitheoir. Ba chóir an fhoirm seo a chur isteach taobh istigh de 14 lá ón gceapachán. I leachtú cúirte, ní gá foirm E2 a chur isteach. Ina áit sin, cuirtear isteach cóip den ordú cúirte.

 

Ordú Cúirte (Fógra Ceapacháin – Leachtú Cúirte)
I gcás ina ndéantar ordú chun leachtaitheoir a cheapadh nó a bhaint –

 • ● an t-iarratasóir ar an ordú; nó
 • ● i gcás ina ndéanfaidh an chúirt an t-ordú uaithi féin, déanfaidh cibé oifigeach den chúirt a fhorordófar, tar éis an t-ordú a dhéanamh, fógra i scríbhinn a sheachadadh láithreach don leachtaitheoir nó cuirfidh sé faoi deara é a sheachadadh ar an leachtaitheoir. ceapachán nó cur as oifig an leachtaitheora, mura rud é go bhfuil an leachtaitheoir nó a ionadaí nó a hionadaí cuí-údaraithe i láthair sa chúirt nuair a dhéanfar an t-ordú.

I gcás go ndéanfar ordú chun leachtaitheoir a cheapadh nó a chur as oifig, déanfaidh cibé oifigeach don chúirt a fhorordófar, tar éis an t-ordú a dhéanamh, a chur faoi deara láithreach go dtabharfar don Chláraitheoir cibé sonraí faoin ordú a fhorordófar.

Nasc: Foirmeacha