Dearbhú sócmhainneachta: I bhfoirceannadh deonach cuideachta comhalta, ní mór dearbhú sócmhainneachta (Foirm E1-SAP/E1-41) a sheachadadh chuig an CRO de bhun alt 207/579 d’Acht na gCuideachtaí 2014 nó alt 580 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Níl éifeacht leis an dearbhú sócmhainneachta mura ndéantar é laistigh de 28 lá díreach roimh dháta rite an rúin chun an chuideachta a fhoirceannadh.

Faoi alt 207, ní mór an dearbhú a chur isteach tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an rún a rith.
Faoi alt 580, ní mór an dearbhú a chur isteach tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an rún a rith.

 

Réamhsheiceáil an fhoirm
Tá seicliosta ar thaobh tosaigh na Foirme (E1-SAP/E1-41) ar cheart don duine a chuireann an fhoirm i láthair an CRO a chomhlánú. Is féidir an fhoirm a chur sa phost chuig seoltaí Bhaile Átha Cliath nó Cheatharlach. Tá sé tábhachtach an fhoirm a chomhlánú i gceart mar beidh ar an gcuideachta iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar threoracha má bhíonn foirm neamhéifeachtúil ann má tá sé mícheart.

Seiceáil agus cinntigh:

  • ● Caithfidh gach stiúrthóir nó tromlach de na stiúrthóirí an fhoirm a chomhlánú
  • ● Ní mór ainmneacha agus seoltaí cónaithe na stiúrthóirí seo a lua
  • ● Teastaíonn sínithe bunaidh na stiúrthóirí don dearbhú
  • ● Má d’athraigh an chuideachta a hainm laistigh den dá mhí dhéag díreach roimh an leachtú, ní mór iarainm na cuideachta a chur san áireamh – alt 595 Acht na gCuideachtaí 2014 .
  • ● Déantar an Ráiteas ar Shócmhainní agus Dliteanais Iomlána ar an dáta praiticiúil is déanaí sula ndéantar an dearbhú, agus in aon chás tráth nach déanaí ná trí mhí roimh an dearbhú a dhéanamh agus cuimsítear é sa dearbhú sócmhainneachta.
  • ● Mura bhfuil an Ráiteas in airgeadra an Euro, ba chóir an t-airgeadra a ghlanadh ar taispeáint, ag tabhairt le fios go bhfuil sé i ndollair, steirling etc.
  • ● Caithfidh tuairisc an duine neamhspleách a bheith san Fhoirm (E1). (Cuid B). Síníonn go leor daoine Cuid B ach ní áiríonn siad an tuarascáil iarbhír. Tá an tuarascáil féin ag teastáil.
  • ● Ní mór an dearbhú a chomhlánú roimh an rún a rith, mar sin má tá an dá cheann á gcomhlánú ar an dáta céanna, ba cheart na hamanna a chur ar an dá fhoirm, chun a chur in iúl gur cuireadh an dearbhú sócmhainneachta faoi mhionn roimh an dáta a rith. den rún chun foirceannadh.
  • ● Déantar an dearbhú sócmhainneachta laistigh de na 30 lá díreach roimh dháta rite an rúin chun an chuideachta a fhoirceannadh.

Is éard is Duine Neamhspleách ann ná duine atá cáilithe ag an am a ndéantar an tuarascáil a cheapadh nó chun leanúint de bheith ina iniúchóir ar an gcuideachta.
Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag gabháil le dearbhú sócmhainneachta:

● Tuarascáil ó dhuine neamhspleách arna déanamh de réir alt 207 d’Acht na gCuideachtaí 2014 marcáilte leis an litir “B”, agus sínithe ag an duine neamhspleách;

Alt 207: Ní bheidh aon éifeacht le dearbhú de bhun alt 207 d’Acht 2014 chun críocha Acht 2014 mura rud é:
(i) beidh tuarascáil ag gabháil léi ina mbeidh, ar a laghad, faisnéis ábhartha i gcomhréir leis na ceannteidil a leagtar amach thíos, agus
(ii) arna dtarraingt suas ag duine atá cáilithe, tráth déanta na tuarascála, chun bheith ina iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta, nó ina iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta, nó a leanann de bheith ina iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta.

Díreofar an tuarascáil chuig an gcuideachta dearbhaithe agus beidh, ar a laghad, an fhaisnéis seo a leanas ann:
I. Alt tosaigh lena sainaithnítear dearbhú na stiúrthóirí agus na doiciméid a ghabhann leis lena mbaineann an tuarascáil;
II. Ráiteas ar fhreagrachtaí stiúrthóirí;
III. Ráiteas ar fhreagrachtaí an iniúchóra reachtúil;
IV. Scóip na hoibre a rinne an t-iniúchóir reachtúil;
V. Fíorais ábhartha eile (más ann dóibh) ar bhraith an t-iniúchóir reachtúil orthu chun teacht ar a thuairim nach bhfuil an dearbhú míréasúnta;
VI. Tuairim an iniúchóra reachtúil nach bhfuil an dearbhú de bhun alt 207 míréasúnta (cuir isteach an tagairt chuí sa roinn sa tuarascáil); agus
VII. Dáta agus síniú an iniúchóra reachtúil, a bhfuil an tuarascáil curtha le chéile aige, tar éis teacht ar an tuairim nach bhfuil an dearbhú de bhun alt 207 míréasúnta.

 

Dearbhuithe Neamhéifeachtúla
Mura ndéantar agus mura seachadtar an dearbhú sócmhainneachta de réir alt 207/580 d’Acht na gCuideachtaí 2014, tá sé neamhéifeachtúil agus déantar foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe den fhoirceannadh. Tá feidhm ag Alt 586 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ansin. Ní bheidh éifeacht leis an dearbhú sócmhainneachta fiú de bharr sárú teicniúil.

Ní bheadh ​​sé indéanta, áfach, i gcúinsí den sórt sin forálacha alt 587 den Acht a chomhlíonadh, lena gceanglaítear cruinniú de na creidiúnaithe a ghairm ar a laghad deich lá roimh dháta chruinniú na cuideachta agus go 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE déanfar é a thionól ar an lá céanna nó ar an lá tar éis chruinniú na cuideachta ag a rithfear an rún chun foirceannadh.

Go minic, leantar le hiarratas chuig an Ard-Chúirt de bhun alt 631 d’Acht na gCuideachtaí 2014, chun an rún a neamhniú agus chun an chuideachta a fhoirceannadh, ionas gur féidir an SAP a úsáid arís agus foirceannadh toilteanach a thabhairt do chomhaltaí. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go ndéanfar an dearbhú sócmhainneachta a sheiceáil go críochnúil maidir le sínithe, dátaí agus comhlíonadh fhorálacha Acht na gCuideachtaí, sula gcuirtear isteach le haghaidh clárúcháin leis an CRO.