Baint den Chlár agus Forfheidhmiú
Is cuid d’éifeacht na bainte den chlár agus den díscaoileadh go leanfar de dhliteanas stiúrthóra, oifigigh eile nó chomhalta de chuid cuideachta a díscaoileadh trí bhaint den chlár, más ann dó, agus féadfar é a fhorghníomhú amhail is nach mbeadh an chuideachta. díscaoilte. Tá an chumhacht ag an Ard-Chúirt cuideachta a baineadh den chlár nó a díscaoileadh faoin alt sin a fhoirceannadh.

Leanann an CRO ag tabhairt aghaidh ar an leibhéal comhlíonta ag cuideachtaí atá cláraithe in Éirinn. Baintear breis agus 11,000 cuideachta den chlár ar an meán gach bliain. Tá ceanglais ar chuideachtaí faoi Acht na gCuideachtaí tuairisceán bliantúil a chomhdú leis an CRO. Má theipeann ort é sin a dhéanamh is féidir an chuideachta a bhaint den chlár.

Forais le Baint den Chlár
Tá go leor forais ann le cuideachta a bhaint den chlár go neamhdheonach.

Is iad na forais:

 • Theip ar an gcuideachta tuairisceán bliantúil a chomhdú leis an CRO mar a éilíonn Alt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014;
 • Tá fógra tugtha ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi Alt 882(3) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 don Chláraitheoir maidir le mainneachtain na cuideachta an ráiteas a cheanglaítear faoi Alt 882 den Acht sin a sheachadadh;
 • Tá cúis réasúnach ag an gCláraitheoir a chreidiúint nach bhfuil alt 137(1) á chomhlíonadh maidir leis an gcuideachta – (an ceanglas stiúrthóir a chónaíonn sa LEE a bheith ann);
 • Tá an chuideachta á foirceannadh agus tá cúis réasúnach ag an gCláraitheoir a chreidiúint nach bhfuil aon leachtaitheoir ag gníomhú;
 • Tá an chuideachta á foirceannadh agus tá cúis réasúnach ag an gCláraitheoir a chreidiúint go bhfuil gnóthaí na cuideachta á bhfoirceannadh go hiomlán agus nach bhfuil na tuairisceáin a theastaíonn ón leachtaitheoir tugtha ar feadh tréimhse 6 mhí as a chéile;
 • Níl aon duine taifeadta in oifig an Chláraitheora mar stiúrthóirí reatha na cuideachta.

 
Tabhair faoi deara le do thoil : Is féidir cuideachta a bhaint den chlár má theipeann uirthi tuairisceán bliantúil a chomhdú ar feadh bliana amháin.
 
Iarmhairtí Baint Ainneonach den Chlár
Tá na hiarmhairtí an-tromchúiseach do chuideachta atá fós ag trádáil (alt 734 d’Acht 2014):

 • Déantar maoin an Stáit de shócmhainní na cuideachta ar dhíscaoileadh na cuideachta;
 • Scoirfidh an chuideachta de bheith mar aonán dlíthiúil le héifeacht ó dháta an bhaint den chlár agus an díscaoilte;
 • Cailltear cosaint dliteanais theoranta le héifeacht ón dáta sin, agus má leantar den ghnó a bhí ar siúl roimhe seo tríd an gcuideachta, tá na húinéirí ag trádáil ina gcáil phearsanta;
 • Ba cheart go mbeadh bainc toilteanach airgead a thabhairt ar iasacht d’eintiteas a bhfuil deireadh tagtha leis, go bunúsach;
 • Is féidir iarmhairtí míthaitneamhacha a bheith ann freisin do stiúrthóirí cuideachtaí den sórt sin sa mhéid is go bhféadfaidh an Ard-Chúirt ordú dícháilithe a dhéanamh ina gcoinne ar iarratas ón Údarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach.
 • Leanfaidh dliteanas stiúrthóra, oifigigh eile nó comhalta de chuid cuideachta a díscaoileadh faoi alt 733(4) de, más ann dó, agus féadfar é a fhorghníomhú ionann is nár díscaoileadh an chuideachta.

 
Nós imeachta
De réir alt 728 d’Acht na gCuideachtaí 2014, féadfaidh an cláraitheoir fógra a thabhairt maidir le rún an Chláraitheora cuideachta a bhaint den chlár ar cheann de na forais atá leagtha amach thuas.

Tá sé mar pholasaí ag an CRO litreacha meabhrúcháin neamhreachtúla a eisiúint chuig cuideachtaí neamhchomhlíontacha.

Eisítear na fógraí seo trí ríomhphost sa chás gur soláthraíodh seoladh nó nuair a cuireadh an tuairisceán bliantúil roimhe sin isteach go leictreonach. Cuirtear tús leis an bpróiseas bainte den chlár le heisiúint an fhógra reachtúil um bhaint den chlár.

Seolfaidh an Cláraitheoir an fógra leis an bpost cláraithe – chuig an gcuideachta ag a oifig chláraithe nó má thaifeadtar duine aonair in oifig an Chláraitheora mar leachtaitheoir na cuideachta, chuig an leachtaitheoir.

Seolfaidh an Cláraitheoir freisin cóip den fhógra sin roimhe seo leis an ngnáthphost réamhíoctha chuig cibé daoine, más ann, a thaifeadtar in oifig an Chláraitheora mar stiúrthóirí reatha na cuideachta ach ní dhéanfaidh neamhchomhlíonadh an fho-ailt seo difear don bhailíocht. den phróiseas. Is é an seoladh chun a gcuirfear fógra faoin bhfo-alt seo gnáthsheoladh cónaithe, mar a thaifeadtar in oifig an Chláraitheora, an seolaí lena mbaineann.

I gcás nach bhfuil oifig chláraithe curtha in iúl don CRO ag cuideachta, in ionad fógra a thabhairt faoi alt 727(1), foilseoidh an Cláraitheoir fógra san CRO Gazette ina mbeidh an fhaisnéis a cheanglaítear le halt 728 i gcás –

(a) nach bhfuil tuairisceán bliantúil tugtha ag an gcuideachta, ar feadh 20 bliain as a chéile nó níos mó, mar a cheanglaítear le halt 343; agus
(b) nach bhfuil aon fhógra faoi staid oifig chláraithe na cuideachta tugtha don Chláraitheoir mar a cheanglaítear le halt 50.
 
A bhfuil i bhfógra an Chláraitheora don chuideachta
Déanfaidh fógra an Chláraitheora faoi alt 727(1) –

(a) luafar gurb é eisiúint an fhógra an chéad chéim i bpróiseas a bhféadfadh an chuideachta a bheith bainte den chlár as a bheith mar thoradh;
(b) luafaidh sé an foras nó na forais atá á agairt ag an gCláraitheoir chun é a bhaint den chlár;
(c) luafar go ndíscaoilfear an chuideachta má scriostar í den chlár;
(d) luafar go mbeidh gach stiúrthóir ar an gcuideachta ar an dáta a sheoltar an fógra faoi dhliteanas dícháilithe má bhaintear an chuideachta den chlár (ní bhaineann sé seo le cuideachtaí atá faoi leachtú);
(e) an chéim feabhais a shonrú;
(f) an dáta a shonrú nach mór an chéim feabhais a ghlacadh air nó roimhe (28 lá); agus
(g) luafar go bhféadfadh go dtabharfadh an Cláraitheoir fógra poiblí go bhfuil sé ar intinn aige an chuideachta a bhaint den chlár mura ndéantar an beart feabhais ar an dáta a shonrófar amhlaidh nó roimhe.

Is é an dáta a shonrófar chun críocha fho-alt (1)(f) dáta nach lú ná 28 lá tar éis dháta an fhógra.
 
Céimeanna Feabhais is féidir a ghlacadh chun cuideachta a bhaint den phróiseas bainte den chlár
Is í an chéim feabhais chun cuideachta a bhaint den phróiseas bainte den Chlár ná cibé ceann díobh seo a leanas a bhaineann:

 • do sheachadadh chuig an gCláraitheoir gach tuairisceán bliantúil mar a cheanglaítear le halt 343 a mhainnigh an chuideachta a thabhairt;
 • an ráiteas a chaithfidh an chuideachta a sheachadadh faoi alt 882(3) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a sheachadadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim;
 • fianaise a sholáthar don Chláraitheoir go bhfuil alt 137(1) á chomhlíonadh i ndáil leis an gcuideachta;
 • sonraí an leachtaitheora agus ráitis thréimhsiúla cothrom le dáta a tugadh faoi alt 681 a sholáthar don Chláraitheoir;
 • fógra a thabhairt don Chláraitheoir faoi alt 149(8) maidir le ceapadh stiúrthóir ar an gcuideachta.

Má scriosann an Cláraitheoir an chuideachta, díscaoilfear í faoi alt 733(2) den Acht 2014.
 
The CRO Gazette – Fógra poiblí go bhfuil sé ar intinn cuideachta a bhaint den chlár
Más rud é go bhfuil fógra tugtha ag an gCláraitheoir agus nach bhfuil an chéim leasúcháin glactha ar an dáta a shonrófar san fhógra sin nó roimhe sin, féadfaidh an Cláraitheoir, trí fhógra a fhoilsiú san CRO Gazette a thugann fógra poiblí go bhfuil ar intinn ag an gCláraitheoir an chuideachta a bhaint den chlár. an clár. Foilsítear Irisleabhar na CRO gach seachtain ar shuíomh Gréasáin an CRO – www.cro.ie. Is é an dáta dáta nach lú ná 28 lá tar éis dháta foilsithe an fhógra.

Díscaoilfear an chuideachta ar an dáta a fhoilsíonn an Cláraitheoir an fógra san CRO Gazette (2ú Iris um Baint Ainneonach den Chlár) á rá go bhfuil sí bainte den chlár agus tagraítear don dáta sin ina dhiaidh sin mar “dáta díscaoilte”.

Ní bhíonn baint ainneonach i gcónaí. Níl sócmhainní níos mó ná €150 ag cuideachta a scoireann de thrádáil, nó nár thrádáil riamh, agus nach bhfuil creidiúnaithe ar bith aici is féidir a iarraidh ar an gCláraitheoir an chuideachta a bhaint den chlár. Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, tá an nós imeachta seo curtha ar shocrú foirmiúil (alt 731-733).

Coinníollacha maidir le Baint Dheonach den Chlár
Leagtar amach in Alt 731 d’Acht na gCuideachtaí 2014 na coinníollacha don iarratas ar bhaint deonach. Féadfaidh cuideachta iarratas a dhéanamh chuig an gCláraitheoir go mbainfí í den chlár má shásaítear na coinníollacha seo a leanas:

(a) go bhfuil na himthosca a bhaineann leis an gcuideachta de chineál a thabharfaidh cúis réasúnach don Chláraitheoir chun a chreidiúint nár sheol sí gnó riamh nó gur scoir sí de ghnó a sheoladh;
(b) go bhfuil ag an gcuideachta, laistigh de 3 mhí roimh dháta an iarratais, trí rún speisialta –

  (i) cinneadh iarratas a dhéanamh chun an Chláraitheora go ndéanfaí é a scriosadh den chlár ar an bhforas nár sheol sé gnó riamh nó gur scoir sé de ghnó a sheoladh; agus
  (ii) gur chinn an chuideachta, go dtí go gcinnfear (nó, dá dtarlódh sé níos túisce, go gcuirfear an próiseas seo ar ceal, arna iarraidh sin di) ar a hiarratas a scriosadh den chlár, nach seolfaidh an chuideachta aon ghnó ná nach dtabhóidh sí aon dliteanas;

Ní mór cóip den rún speisialta a chomhdú leis an CRO. Mura bhfuil sé curtha isteach cheana féin agus iarratas á dhéanamh ar bhaint deonach den chlár, ba cheart é a chomhdú leis an H15 ar an bhfoirm G1-H15.
(c) go bhfuil gach tuairisceán bliantúil a cheanglaítear le halt 343 gan íoc i leith na cuideachta arna sheachadadh ag an gcuideachta ar dháta an iarratais;
(d) gur sheachad an chuideachta deimhniú san Fhoirm H15 (táille chomhdaithe €15) don Chláraitheoir, arna síniú ag gach stiúrthóir ag deimhniú go bhfuil –

  (i) nach mó méid aon sócmhainní de chuid na cuideachta ná €150;
  (ii) nach mó méid aon dliteanais de chuid na cuideachta (lena n-áirítear dliteanais theagmhasacha agus ionchasacha) ná €150; agus
  (iii) níl an chuideachta ina páirtí i ndlíthíocht leanúnach nó ar feitheamh;

(e) go bhfuil deimhniú i scríbhinn faighte ag an gCláraitheoir ó na Coimisinéirí Ioncaim nach mó ná 3 mhí roimh an dáta a fhaigheann an Cláraitheoir an t-iarratas nach bhfuil agóid ag na Coimisinéirí Ioncaim i gcoinne an chuideachta a bheith bainte den chlár; agus
(f) gur chuir an chuideachta faoi deara fógrán, san fhoirm fhorordaithe (féach 1.2.5), go bhfuil sé ar intinn aici iarratas a dhéanamh chun í a bhaint den chlár a fhoilsiú laistigh de 30 lá roimh dháta an iarratais i 1 nuachtán laethúil amháin ar a laghad. ag scaipeadh sa Stát.

(2) I gcás go ndéanfar iarratas faoin alt seo ó chuideachta go ndéanfaí í a scriosadh den chlár laistigh de bhliain tar éis an dáta a d’athraigh an chuideachta a hainm nó a hoifig chláraithe (nó an dá cheann), ansin, de réir mar a bheidh. –
(a) seanainm na cuideachta, chomh maith le hainm láithreach na cuideachta; nó
(b) an t-iarsheoladh, chomh maith le seoladh reatha, oifig chláraithe na cuideachta; nó
(c) luafar san fhógrán a seanainm agus iarsheoladh a hoifige cláraithe, mar aon le hainm láithreach na cuideachta agus seoladh reatha a hoifige cláraithe (Féach 1.2.5).

The CRO Gazette – Fógra poiblí i gcás baint deonach den chlár
A luaithe is indéanta tar éis do chuideachta iarratas a fháil chun í a bhaint den Chlár a shásaíonn na coinníollacha, tabharfaidh an Cláraitheoir, trí fhógra a fhoilsiú san Iris CRO, (an chéad Irisleabhar um Baint den Chlár Toilteanach), fógra poiblí faoi. rún an Chláraitheora an chuideachta a bhaint den chlár. Foilsítear an CRO Gazette gach seachtain, agus is féidir é a fheiceáil anseo .

Díscaoilfear an chuideachta nuair a fhoilseofar í sa dara Iris Bainte den Chlár Deonach (90 lá ar a laghad tar éis dháta an chéad fhoilsithe Gazette) mura bhfaightear agóid. Ní mór agóid i gcoinne an bhaint den chlár a chur isteach laistigh de 90 lá ó dháta foilsithe an fhógra maidir le baint den Chlár.

Is féidir agóid a dhéanamh trí Fhoirm H16 (ball den phobal) nó Foirm H17 (an chuideachta féin) a úsáid chun an próiseas a chur ar ceal. Ní mór foirmeacha H16 agus H17 a bheith faighte laistigh den tréimhse 90 lá roimh an dara foilsiú in Iris CRO.

Agóid i gcoinne Baint Dheonaigh den Chlár
Is féidir le duine ar bith agóid i gcoinne bhaint na cuideachta a thabhairt don Chláraitheoir ar Fhoirm H16 (tá táille comhdaithe €15 ar an bhfoirm seo).

Tabhair faoi deara : Ní féidir foirm Ó H16 a úsáid maidir le baint ainneonach den chlár.

Ní mór an agóid a theorannú don fhoras go bhfuil ceann amháin nó níos mó de na coinníollacha maidir le baint deonach den chlár mar atá leagtha amach in Alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Tagann deireadh leis an tréimhse chun agóid a dhéanamh 90 lá tar éis dáta foilsithe an fhógra um bhaint den chlár sa 1ú Irisleabhar.

Scriosfaidh an Cláraitheoir an chuideachta mura ndéantar aon agóid bhailí agus díscaoilfear an chuideachta.

Má fhaightear Foirm H16 féadfaidh an CRO dul i dteagmháil leis an iarratasóir agus tuilleadh cruthúnais a iarraidh (ba cheart cruthúnas a bheith in éineacht leis an H16 nuair a chomhdaítear é).

Má tá iarratas Foirm H16 cláraithe, ní mór don chuideachta Foirm H15 nua a chomhdú má agus nuair a tarraingíodh siar an agóid.

Féadfaidh Cuideachta a iarraidh go gcuirfí a n-iarratas H15 ar ceal: Is féidir leis an gcuideachta a iarraidh go gcealófar an bhaint den chlár, trí fhógra i bhFoirm H17 a sheachadadh chuig an gCláraitheoir (tá táille comhdaithe ar an bhfoirm seo seiceáil ár suíomh Gréasáin le do thoil).

Ní mór an t-iarratas a chur isteach laistigh de 90 lá ó dháta foilsithe an fhógra um bhaint den chlár.

Iarrann an chuideachta go gcuirfí an t-iarratas ar ceal
Féadfaidh an chuideachta a iarraidh ar an gCláraitheoir, trí fhógra chuige sin san fhoirm fhorordaithe H17 a sheachadadh ar an gCláraitheoir, an próiseas faoina scriosfar é a chealú den chlár. Tagann deireadh leis an tréimhse chun agóid a dhéanamh 90 lá tar éis dáta foilsithe an fhógra um bhaint den chlár sa 1ú Irisleabhar.

Cuideachta amháin
XY Teoranta [EFG Limited roimhe seo*], ag trádáil mar Z, [agus ag trádáil mar W**], tar éis scor de bheith ag trádáil/nár thrádáil riamh (scrios mar is infheidhme) a bhfuil a oifig chláraithe aige ag [ ] { agus a oifig chláraithe a bheith aige roimhe seo ag [ ]***} agus a phríomháit ghnó ag [ ], agus gan aon sócmhainní os cionn €150 agus/nó dliteanais aige, tá rún aige fógra a thabhairt do Chláraitheoir na gCuideachtaí nach bhfuil gnó á sheoladh ag an gcuideachta agus iarraidh ar an gCláraitheoir ar an mbonn sin feidhmiú. a cumhachtaí de bhun alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014 chun ainm na cuideachta a bhaint den chlár.

Le hOrdú ón mBord

{Name} Stiúrthóir/Rúnaí (de réir mar is infheidhme)
 
I gcás dhá chuideachta nó níos mó (6 uasmhéid) – a bhfuil an oifig chláraithe chéanna agus an phríomháit ghnó chéanna acu
VW Limited [ABC Teoranta roimhe seo * ], ag trádáil mar D, [agus a thrádáil roimhe seo mar F ** ], tar éis scor de thrádáil/ná thrádáil riamh (scrios mar is infheidhme) agus

XY Limited [EFG Limited roimhe seo * ], ag trádáil mar Z, [and formerly having traded as W**], tar éis scor de thrádáil/nár thrádáil (scrios mar is infheidhme) araon a n-oifigí cláraithe ag [ ] { agus a n-oifigí cláraithe ag [ ] *** } roimhe seo agus a bpríomháit ghnó ag [ ], agus gach ceann díobh). nach bhfuil sócmhainní níos mó ná €150 agus/nó dliteanais aici, go bhfuil rún ag gach duine acu fógra a thabhairt do Chláraitheoir na gCuideachtaí nach bhfuil gnó á sheoladh ag an gcuideachta agus iarraidh ar an gCláraitheoir ar an mbonn sin a cumhachtaí a fheidhmiú de bhun alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014. ainm na cuideachta a bhaint den chlár.

Le hOrdú ón mBord

{Name} Stiúrthóir/Rúnaí (de réir mar is infheidhme)
 
I gcás dhá chuideachta neamhghaolmhara nó níos mó (6 uasmhéid) – (oifigí cláraithe éagsúla agus príomháit ghnó éagsúil)
VW Limited [ABC Limited roimhe seo * ], ag trádáil mar D, [agus a thrádáil roimhe seo mar F ** ], tar éis scor de thrádáil/nár thrádáil riamh (scrios mar is infheidhme), a bhfuil a oifig chláraithe aige ag [ ] { agus a raibh a oifig chláraithe aige roimhe seo. oifig chláraithe ag [ ] *** } agus a phríomh-áit ghnó ag [ ] agus

XY Limited [EFG Limited roimhe seo * ], ag trádáil mar Z, [agus a thrádáil roimhe seo mar W ** ], tar éis scortha de thrádáil/nár thrádáil (scrios mar is infheidhme) a bhfuil a oifig chláraithe aige ag [ ] { agus a cláraíodh roimhe seo. oifigí ag [ ] *** } agus a phríomháit ghnó ag [ ],

agus nach bhfuil aon sócmhainní os cionn €150 agus/nó dliteanais ag gach ceann acu, go bhfuil rún ag gach ceann acu fógra a thabhairt do Chláraitheoir na gCuideachtaí nach bhfuil gnó á sheoladh ag an gcuideachta agus iarraidh ar an gCláraitheoir ar an mbonn sin a cumhachtaí a fheidhmiú de bhun alt 733 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Acht na gCuideachtaí 2014 chun ainm na cuideachta a bhaint den chlár.

Le hOrdú ón mBord

{Name} Stiúrthóir/Rúnaí (de réir mar is infheidhme)
 

* Sa chás gur athraigh an chuideachta a hainm laistigh den tréimhse 12 mhí roimh dháta foilsithe an fhógra, ní mór an t-ainm roimhe chomh maith leis an ainm reatha a bheith san fhógra.
 
** Ní mór aon ainm gnó atá á úsáid ag an gcuideachta nó a d’úsáid sí le linn na tréimhse 12 mhí roimh dháta foilsithe an fhógra, a chur san áireamh san fhógra.
 
*** I gcás ina bhfoilsítear an fógra laistigh de bhliain amháin tar éis don chuideachta a hoifig chláraithe a athrú, ní mór seoladh na hoifige cláraithe mar aon le seoladh reatha na hoifige cláraithe a bheith san fhógra.

Bearta Forfheidhmithe maidir le Tuairisceáin Thar Dlite
Tabhaítear táille comhdaithe déanach de €100 ar thuairisceáin bhliantúla a chomhdaítear go déanach leis an CRO le héifeacht ón spriocdháta do chomhdú na cuideachta a dhul in éag, agus fabhraítear táille dhéanach laethúil de €3 ina dhiaidh sin, suas go huasmhéid de €1,200 in aghaidh an tuairisceáin.

Chomh maith leis an táille um chomhdú déanach, tá sé de chumhacht ag Cláraitheoir na gCuideachtaí faoin dlí roinnt beart forghníomhaithe a ghlacadh maidir leis na cuideachtaí sin a chomhdaíonn go déanach. Mar sin féin, tá roinnt cuideachtaí ag íoc táillí comhdaithe déanach arís agus arís eile agus dá bhrí sin, baineann déine na mbeart forfheidhmithe atá in úsáid ag an CRO maidir le cuideachta go díreach le stair chomhlíonta tuairisceáin bhliantúil na cuideachta sin i leith an dá bhliain is déanaí.

Is é “daingean ach cóir” an fórsa treorach taobh thiar den IEE agus is iad na ceithre bhunphrionsabal ná:

 • Comhréireacht: Déanfaimid freastal ar neamhchomhlíonadh le freagra forfheidhmithe cuí, a bhfuil baint ag a dhéine le stair chomhlíonta na cuideachta.
 • Comhsheasmhacht: Cinnteoidh an IEE nach bhfágfar cuideachtaí amach as próiseas forfheidhmithe inar cheart iad a áireamh. Glacfaimid cur chuige comhchosúil freisin in imthosca comhchosúla.
 • Trédhearcacht: Cinnteoimid go dtuigeann stiúrthóirí cuideachta cad a bhfuiltear ag súil leo uathu. Áireoidh sé seo a shoiléiriú cén fáth a bhfuil sé beartaithe againn beart forfheidhmithe a dhéanamh nó a bhfuilimid tar éis a dhéanamh.
 • Díriú: Cinnteoimid go ndíreofar ár ndícheall go príomha ar na cuideachtaí sin a sháraíonn a gcuid riachtanas comhdaithe arís agus arís eile.

Seo a leanas an raon gníomhartha forfheidhmithe a bhfuil cuideachta á nochtadh féin dóibh, i gcás nach seachadann sí tuairisceán bliantúil na bliana seo in am (mar aon le haon tuairisceán bliantúil eile a d’fhéadfadh a bheith gan íoc):
 
Ordú Ard-Chúirte
Faoi alt 797 d’Acht na gCuideachtaí 2014, tugtar de chumhacht don Chláraitheoir, tar éis do thréimhse 14 lá nó tréimhse níos faide dul in éag mar a shonraítear san fhógra tar éis fógra a eisiúint chuig cuideachta agus/nó chuig a stiúrthóirí, má tá an fógra bliantúil gan íoc. tuairisceáin/tuairisceáin nach bhfuil comhdaithe ag deireadh na tréimhse sin, chun iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar:

 • ordú á ordú don chuideachta agus d’aon oifigeach di an mhainneachtain a shlánú laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an chúirt
 • ordú á ordú go n-íocfadh an Chuideachta nó oifigigh na cuideachta atá freagrach as an mainneachtain costais an iarratais agus a ghabhann leis an iarratas. Alt 797(4)(8) den Acht 2014.

Ina theannta sin, féadfaidh an Cláraitheoir an beart seo a úsáid chun comhdú tuairisceáin gan íoc a áirithiú, d’ainneoin chiontú na cuideachta nó a stiúrthóirí roimh ré as neamhchomhdú tuairisceáin bhliantúla, i gcás go bhfanann aon tuairisceán amuigh tar éis ciontaithe an. cuideachta nó a stiúrthóirí.
 
Fíneáil ar an láthair
Faoi alt 874(1) d’Acht na gCuideachtaí 2014, ní mór do dhuine nó do chuideachta mhainneachtana, laistigh den tréimhse 21 lá tar éis don Chláraitheoir fógra fíneála ar an láthair a eisiúint don duine nó don chuideachta sin:

 • An réamhshocrú a leigheas tríd an tuairisceán/na tuairisceáin bhliantúla gan íoc a chomhdú, agus
 • Íoc leis an gCláraitheoir an méid atá leagtha amach san fhógra.

Déanfar an duine/cuideachta mainneachtana a ionchúiseamh mura gcloítear le téarmaí an fhógra fíneála ar an láthair laistigh den tréimhse 21 lá.
 
Cuideachtaí agus Stiúrthóirí a Ionchúiseamh
Féadfar cuideachtaí agus stiúrthóirí cuideachtaí a dteipeann orthu tuairisceán bliantúil a chomhdú leis an CRO a ionchúiseamh faoi alt 343(11) d’Acht na gCuideachtaí 2014 . Má mhainníonn cuideachta ceanglais an ailt seo a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach di a rinne mainneachtain ciontach i gcion chatagóir 3.

Féadfar stiúrthóir a bhfuil trí chiontú den sórt sin faighte aige a dhícháiliú ó ghníomhú mar stiúrthóir, nó aon bhaint a bheith aige le bainistíocht, cuideachta ar bith. (Alt 843(1) 849 d’Acht na gCuideachtaí 2014).
 
Bain Ainneonach den Chlár
Féadfar cuideachta, a dteipeann uirthi tuairisceán bliantúil a chomhdú i leith aon bhliana amháin, a bhaint den chlár agus a dhíscaoileadh. Sa chás go bhfuil tuairisceán bliantúil amuigh ag cuideachta, ní gá ach rabhadh reachtúil amháin a bheith eisithe ag an CRO chuig oifig chláraithe na cuideachta. (Alt 727 d’Acht 2014)

Caillfear cosaint dliteanais theoranta le héifeacht ón dáta bainte den chlár agus dílseoidh aon sócmhainní de chuid na cuideachta don Aire Fiontar Poiblí faoin Acht Maoine Stáit 1954 trí oibriú an dlí ar dhíscaoileadh na cuideachta. (Alt 734(4) den Acht 2014)

Ina theannta sin, féadfaidh an tÚdarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach (CEA) iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar ordú de bhun alt 842 d’Acht na gCuideachtaí 2014, ag dícháiliú stiúrthóirí na cuideachta ó ghníomhú mar stiúrthóir, nó aon bhaint a bheith acu le bainistíocht, aon chuideachta, le chéile. le hordú le haghaidh na gcostas dlí arna dtabhú ag an CEA le linn iarratas den sórt sin a thabhairt agus na costais a thabhaigh an Oifig sin agus an t-ábhar á imscrúdú.

Mar gheall ar an mbéim ar an tuairisceán is déanaí, ní gá go mbainfeadh cuimsiú cuideachta ar an liosta le haghaidh gníomhaíochta forghníomhaithe le haon chuideachta a chomhdaíonn in am sa bhliain reatha. Mar sin féin, mura gcomhdaíonn cuideachta a tuairisceán reatha in am, cinnfear cineál an bhirt forghníomhaithe a úsáidfear trí thagairt a dhéanamh do chomhlíonadh na cuideachta lena hoibleagáidí tuairisceáin a chomhdú sna blianta roimhe sin.

Féach bileog faisnéise 29 Cionta le haghaidh tuilleadh faisnéise agus Cuid 14 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
Féach bileog eolais 11 ar Athchóirithe le do thoil.