Thug Acht na gCuideachtaí 2014 isteach nós imeachta foirmiúil maidir le Cuideachta a Bhaint den Chlár go Deonach agus soiléiríodh an nós imeachta maidir le hathchóiriú. Tá nós imeachta simplithe ann maidir le hathchóiriú beag beann ar na modhanna bainte den chlár. Féach bileog 28 le haghaidh tuilleadh eolais ar bhaint den chlár.

Is cuid d’éifeacht na bainte den chlár agus den díscaoileadh go leanfar de dhliteanas stiúrthóra, oifigigh eile nó chomhalta de chuid cuideachta a díscaoileadh trí bhaint den Chlár agus féadfar é a fhorghníomhú ionann is nár díscaoileadh an chuideachta. . Tá an chumhacht ag an Ard-Chúirt cuideachta a baineadh den chlár nó a díscaoileadh faoin alt sin a fhoirceannadh.

Is féidir cuideachta a chur ar ais ar chlár na gcuideachtaí ar cheann amháin de dhá bhealach ag brath ar an tréimhse ama atá caite ó baineadh an chuideachta den chlár:

 • Gníomh riaracháin
 • Ordú cúirte

 
Tugann an bhileog eolais seo aghaidh go mion ar an dá mhodh athchóirithe seo. Le haghaidh tuilleadh eolais ar fhoirmeacha agus na táillí comhdaithe a bhaineann leo, tabhair cuairt ar an leathanach seo .

Tabhair FAOI DEARA :
1. Ní mór íocaíocht a dhéanamh i leith gach iarratas ar athchóiriú trí dhréacht bainc (H1anna, H1OMCanna). Ní ghlactar le seiceanna. Ní mór gach tuairisceán bliantúil a chomhlánú agus a íoc ar líne ón 1 Meitheamh 2017.

2. Ní dhéanann an leathanach seo iarracht Acht na gCuideachtaí a léirmhíniú ar bhealach ar bith. Cé go bhfreagróidh foireann an CRO aon cheisteanna atá agat, ba chóir duit dul i gcomhairle le do chomhairleoir gairmiúil maidir leis na nósanna imeachta athchóirithe atá i gceist.
 
Athchóiriú trí Ghníomhaíocht Riaracháin
I gcás cuideachta a bheith bainte den chlár agus díscaoilte ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí, féadfaidh sí, ar iarratas ó oifigeach nó ó chomhalta den chuideachta, iarratas ar athbhunú a dhéanamh chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí.

Tá próiseas ar leith ar fáil agus infheidhme maidir le Cuideachtaí Bainistíochta Úinéirí amháin. Féach Creidiúnaithe agus Athchóiriú thíos le haghaidh tuilleadh sonraí.
 
Próiseas le haghaidh athchóiriú
Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár de bhun Alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014, féadfaidh sí iarratas a dhéanamh chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí í féin a chur ar ais ar an gclár, má dhéantar iarratas laistigh den teorainn ama.

Ba chóir iarratas ar athchóiriú a dhéanamh ar Fhoirm H1. Ní mór an Fhoirm H1 a bheith faighte laistigh de 12 mhí ó dháta lánscoir na cuideachta.

Ní mór na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh laistigh de 15 mhí ó dháta lánscoir na cuideachta:

  1. Déantar gach tuairisceán bliantúil, mar aon leis na ráitis airgeadais a cheanglaítear a chur i gceangal leis de bhun fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014, atá gan íoc ón gcuideachta, más ann dóibh, a sheachadadh chuig an CRO freisin. Caithfidh baint a bheith ag na ráitis airgeadais le bliain airgeadais aonair agus ní féidir iad a chónascadh leis na ráitis airgeadais do bhliain nó do bhlianta airgeadais eile. (Táille €20 in aghaidh an tuairisceáin móide na táillí ábhartha um chomhdú déanach). Ní mór íocaíocht a dhéanamh i leith gach iarratas ar athchóiriú trí dhréacht bainc (lena n-áirítear H1anna, H1OMCanna) – (íoctar B1anna agus pionóis chomhdú déanach ar líne). Ní ghlactar le seiceanna.
  Má baineadh cuideachta den chlár tar éis mainneachtain ceanglais na gCoimisinéirí Ioncaim a chomhlíonadh, ní mór doiciméad breise a chur isteach.
  2. Deimhniú i scríbhinn ó na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil gach ráiteas amuigh, más ann dóibh, a cheanglaítear le halt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a bheith seachadta orthu ag an gcuideachta.

 
Tabhair FAOI DEARA :
Ní mór gach tuairisceán bliantúil gan íoc a chomhdú. Ní mór ráitis airgeadais iniúchta a bheith ag gabháil le tuairisceáin bhliantúla (nuair is gá). Faoi Acht na gCuideachtaí 2014 má bhíonn cuideachta déanach ag comhdú a tuairisceáin, cailltear díolúine iniúchta don dá bhliain atá romhainn. Ina theannta sin, tá an táille iarratais ar athchóiriú cuideachta ag baint úsáide as Foirm H1 iníoctha le ceachtar airgid, dréacht bainc, ó chuntas taisce CRO na cuideachta.

Sa chás go bhfuil seoladh na cuideachta athraithe, ní mór Foirm B2 a chomhdú i gceart. Sa chás go bhfuil athrú ar stiúrthóir/rúnaí nó athrú ar a shonraí, ní mór Foirm B10 a chomhdú chun fógra a thabhairt don CRO dá réir. Ní féidir foirmeacha B10 agus B2 araon a chomhlánú ar líne ach ar CORE .

Go hachomair, chun an chuideachta a athbhunú go riaracháin laistigh de 12 mhí ón díscaoileadh, ní mór foirm H1 a chur isteach agus is cuma cén modh bainte den chlár:

  (a) caithfidh an Cláraitheoir na tuairisceáin bhliantúla go léir atá gan íoc, más ann dóibh, a bheith faighte ón gcuideachta, ar tuairisceáin bhliantúla iad arna n-ullmhú de réir Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014
  (b) ní foláir deimhniú i scríbhinn a bheith faighte ag an gCláraitheoir ó na Coimisinéirí Ioncaim nach bhfuil aon agóid in aghaidh an chuideachta a chur ar ais ar an gclár faoin alt seo (más infheidhme)
  (c) ní mór don Chláraitheoir a bheith deimhin de go bhfuil alt 137(1) á chomhlíonadh i ndáil leis an gcuideachta; agus (d) ní mór don Chláraitheoir a bheith sásta nach bhfuil aon fhógra a cheanglaítear le halt 149(8) fós gan réiteach i ndáil leis an gcuideachta.

 
Mura gcomhlánaítear iarratas ar athchóiriú riaracháin laistigh de bhliain agus má chomhlíonann sé na ceanglais atá leagtha amach thuas laistigh de 15 mhí ó lánscor na cuideachta, ní mór don láithreoir iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt agus an próiseas athchóirithe cúirte a leanúint.

Tabhair FAOI DEARA :
Ní féidir seiceanna cuideachta ar leis an gcuideachta scortha iad a úsáid chun foirmeacha a chur isteach le haghaidh athbhunú toisc nach bhfuil aon stádas dlíthiúil ag cuideachta dhíscaoilte. Ní mór íocaíocht a dhéanamh i leith gach iarratas athchóirithe le dréacht bainc (lena n-áirítear H1anna, H1OMCanna). Íoctar táillí B1 agus comhdú déanach ar líne le cárta creidmheasa/cuntas custaiméara. Ní ghlactar le seiceanna.
 
Na hAchtanna um Fhorbairtí Ilaonad 2011
Sainmhínítear Cuideachta Bainistíochta Úinéirí in Alt 1 den Acht um Fhorbairtí Ilaonad 2011 (cuideachta a bunaíodh chun críocha a bheith ina húinéir ar chomhlimistéar forbartha ilaonad agus bainistiú, cothabháil agus deisiú limistéar den sórt sin agus a is cuideachta atá cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí).

I gcás ina bhfuil cuideachta den sórt sin bainte den chlár de bhun alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014, a.311 Acht na gCuideachtaí 1963 nó alt 12 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1982, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí é féin a chur ar ais ar an gclár.

Ba cheart iarratas ar athchóiriú a dhéanamh ar Fhoirm H1-OMC tar éis na chéad bhliana agus roimh dheireadh sé bliana ó dháta díscaoilte na cuideachta. (Má tá athchóiriú á dhéanamh laistigh de 12 mhí ón díscaoileadh, ní mór foirm H1 a úsáid ina ionad sin).

Ar choinníoll go ndéantar gach tuairisceán bliantúil, mar aon leis na ráitis airgeadais a cheanglaítear a chur i gceangal leis de bhun fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014, atá gan íoc ón gcuideachta, más ann dóibh, a sheachadadh chuig an CRO freisin, tá sé de chumhacht ag an gCláraitheoir. chun ainm na cuideachta a chur ar ais ar an gclár. Caithfidh baint a bheith ag na ráitis airgeadais le bliain airgeadais aonair agus ní féidir iad a chónascadh leis na ráitis airgeadais do bhliain nó do bhlianta airgeadais eile. (Táille €20 in aghaidh an tuairisceáin móide na táillí ábhartha um chomhdú déanach).

Mura bhfuil teastas an chuntasóra/aturnae in éineacht leis an bhfoirm, ní féidir an chuideachta a chur ar ais ar an gclár. Gan cóip dheimhnithe den ghníomhas aistrithe na gcomhlimistéar nó cuid de i leith na forbartha ilaonad ar corpraíodh an chuideachta ina leith, ní féidir an chuideachta a chur ar ais. Ciallaíonn “cóip dheimhnithe” cóip den ghníomhas aistrithe atá deimhnithe ag aturnae mar chóip dhílis den bhunghníomhas.

Sa chás go bhfuil cuideachta bainte den chlár agus díscaoilte ar feadh tréimhse níos faide ná 12 mhí, ní féidir le Cláraitheoir na gCuideachtaí athbhunú riaracháin a dhéanamh.

Ar choinníoll, áfach, nach bhfuil 20 bliain caite ó dháta a díscaoilte, féadfaidh an chuideachta nó aon chomhalta iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar athbhunú i gcás inar baineadh an chuideachta go deonach ar iarratas ón gcuideachta, nó ag aon oifigeach nó comhalta den chuideachta inar baineadh an chuideachta den chlár mar gheall ar neamhchomhdú tuairisceáin bhliantúla nó ar iarratas ó na Coimisinéirí Ioncaim mar gheall ar neamhsheachadadh ráiteas chuige. (Ní féidir cuideachta infheistíochta a athchóiriú ach amháin trí iarratas ón gCláraitheoir laistigh de 2 bhliain faoi alt 1403 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

Tá sé inmholta comhairle dlí a fháil maidir le haon iarratas molta chun na cúirte ar athbhunú.

Ní mór iarratas ar athbhunú a dhéanamh ar fhógra chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí, an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus na Coimisinéirí Ioncaim, a bhfuil ceanglais nósanna imeachta éagsúla ag gach duine acu sular féidir litir agóid i gcoinne an aisirithe a eisiúint. Déanann Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit ionadaíocht ar an CRO agus déanann an tAire Caiteachais Phoiblí agus Aturnae na gCoimisinéirí Ioncaim ionadaíocht ar na Coimisinéirí Ioncaim.

Cuideachta/comhalta/oifigeach agus athchóiriú
Féadfaidh cuideachta atá díscaoilte ar feadh tréimhse níos lú ná 20 bliain iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt chun í a athbhunú. Go ginearálta roghnóidh an chuideachta athchóiriú riaracháin nuair a bhíonn níos lú ná 12 mhí caite ó díscaoileadh an chuideachta, toisc gur rogha níos tapúla agus níos saoire é seo ná iarratas Ard-Chúirte.

Déantar an t-iarratas ar athchóiriú cúirte faoi alt 738 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Ba chóir don stiúrthóir, don chomhalta nó don aturnae atá ag gníomhú thar ceann na cuideachta litir, sínithe ag Stiúrthóir de chuid na Cuideachta nó ag aturnae a fheidhmíonn thar ceann Stiúrthóir na Cuideachta, a chur faoi bhráid na Rannóige Forfheidhmithe, CRO, ag iarraidh daingniú ar Chláraitheoir na Cuideachta. Níl aon agóid ag cuideachtaí in aghaidh an chuideachta a chur ar ais ar an gClár.

Soláthróidh an Cláraitheoir litir nach bhfuil agóid i gcoinne iarratais de bhun alt 739(1) chun cuideachta a chur ar ais ar an gclár, faoi réir an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

Déantar gach tuairisceán bliantúil [1] gan íoc (lena n-áirítear na ráitis airgeadais a cheanglaítear a chur i gceangal de bhun fhorálacha Acht na gCuideachtaí) a sheachadadh chuig an CRO, agus tá siad in ord. Ní mór do chuideachtaí neamhthrádála (cuideachtaí díomhaoine) tuarascáil iniúchóra agus clár comhardaithe a léiríonn an scairchaipiteal a chur isteach le gach tuairisceán bliantúil.

Nuair a bheidh na tuairisceáin bhliantúla comhdaithe agus seiceáilte, eiseofar litir ón CRO ag cur in aghaidh an iarratais ar ais, faoi réir an ordaithe athchóirithe lena n-áirítear foráil go rachaidh sé as feidhm mura seachadann an t-iarratasóir chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí í laistigh de 28 lá tar éis dháta a foirfeachta. I gcás nach gcomhlíontar é laistigh den tréimhse a shonraítear, fanfaidh an chuideachta díscaoilte.

I gcás ina léirítear cúis mhaith cén fáth nach féidir na tuairisceáin chríochnaithe a chur isteach roimh an éisteacht chúirte, féadfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí litir agóide a eisiúint a bheidh ag brath go docht ar an ordú athshlánaithe atá á lorg lena n-áirítear foráil go rachaidh an t-ordú in éag i gcás ina dtarlaíonn sé. tuairisceáin bhliantúla agus cuntais nach bhfuil á seachadadh ag an iarratasóir chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí de bhun Acht na gCuideachtaí 2014, laistigh den amlíne a shonraítear san ordú. Luafar go soiléir sa litir seo nach bhfuil an CRO ag fáil tuairisceáin bhliantúla atá fós gan réiteach agus is faoin gcúirt a bheidh sé cinneadh a dhéanamh cibé acu an féidir nó nach féidir ordú athshlánaithe a dhéanamh sna cúinsí seo.

Chun faisnéis a fháil faoi tháillí déanacha a chomhdú, féach ar an bhfaisnéis anseo .

Ní bheidh éifeacht ag ordú athshlánaithe arna dhéanamh ag an gCúirt mura seachadtar gach tuairisceán gan íoc, lena n-áirítear ráitis airgeadais, chuig an CRO laistigh den tréimhse a shonraítear san ordú cúirte. Ní mór cóip dheimhnithe den ordú cúirte [2] a chomhdú laistigh de 28 lá tar éis dháta foirfeachta an ordaithe. I gcás nach gcomhlíontar é laistigh den tréimhse a shonraítear, fanfaidh an chuideachta díscaoilte.

Tar éis an t-ordú cúirte a thaisceadh leis an CRO, athraítear ainmniú na cuideachta ó “Díscaoilte” go “Gnáth”, le héifeacht ón dáta a fhaightear an t-ordú cúirte sa CRO.

Foilseoidh CRO fógra faoi athchóiriú na cuideachta in CRO Gazette in am trátha. Léireoidh cuardach cuideachta a rinneadh ag http://search.cro.ie/company/ freisin go bhfuil an chuideachta curtha ar ais. Beidh dáta an athchuir le feiceáil ar asphrionta cuideachta freisin.

Creidiúnaithe agus Athchóiriú
Féadfaidh creidiúnaí cuideachta, a díscaoileadh mar thoradh ar mhainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chomhdú, ar iarratas ó na Coimisinéirí Ioncaim nó mar gheall ar iarratas saorálach a bhaint as, iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda nó chuig an Ard-Chúirt tráth ar bith chun d’athchuir an chuideachta sin ar an gclár, ar choinníoll nach bhfuil 20 bliain caite ó dháta lánscoir na cuideachta.

Má baineadh an chuideachta den chlár, féadfaidh creidiúnaí iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt nó chuig an gCúirt Chuarda, de bhun alt 738(2)(b) d’Acht na gCuideachtaí 2014, chun an chuideachta a athbhunú.

Ní mór don chreidiúnaí nó a (h)aturnae na céimeanna seo a leanas a leanúint [3]:

 • Litir a chur isteach chuig an Rannóg Forfheidhmithe, CRO, ag iarraidh deimhniú nach bhfuil aon agóid ag Cláraitheoir na gCuideachtaí in aghaidh na cuideachta a chur ar ais ar an gClár.

Eiseoidh an Cláraitheoir litir gan aon agóid chuig creidiúnaí nó aturnae go docht faoi réir fógra a bheith tugtha ag an gcreidiúnaí nó thar ceann an chreidiúnaí do na hoifigigh dheireanacha a taifeadadh (de réir taifid CRO) na cuideachta díscaoilte:

 • de dháta éisteachta an iarratais ar athbhunú, agus
 • go gcuirfear ordachán san áireamh, de bhun alt 740(4) d’Acht na gCuideachtaí 2014, san ordú cúirte:
 • má fhaigheann comhalta nó oifigeach sonraithe amháin nó níos mó de chuid na cuideachta an chuideachta gach tuairisceán bliantúil atá gan íoc a sheachadadh, de réir Chuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014, chuig an gCláraitheoir;
 • go ndéanann comhaltaí nó oifigeach sonraithe den sórt sin na ráitis go léir atá fós gan réiteach mar a cheanglaítear le halt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 i ndáil leis an gcuideachta a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim;
 • go ndéanfaidh na comhaltaí nó na hoifigigh shonraithe sin gach beart réasúnach chun a chinntiú go gceapfaidh an chuideachta stiúrthóir agus go seachadann sí don Chláraitheoir an fógra agus an toiliú a cheanglaítear le halt 149(8) agus (10), faoi seach, agus go ndéanfaidh –
 • tá an duine a cheapfar amhlaidh ina chónaí i mBallstát den LEE; nó
 • mura rud é go mbeidh deimhniú faoi alt 140 i ndáil leis an gcuideachta deonaithe ag an gCláraitheoir agus go bhfuil sé i bhfeidhm, soláthraíonn an chuideachta banna don Chláraitheoir de réir alt 137.

Eiseoidh an Cláraitheoir litir gan aon agóid i gcoinne an iarratais ar choinníoll go bhfuil foráil san ordú athshlánaithe go rachaidh sé as feidhm mura seachadann an creidiúnaí iarrthach don Chláraitheoir é laistigh de 28 lá tar éis dháta a foirfeachta.

 • Déanfaidh creidiúnaí iarratas chun na hArd-Chúirte nó na Cúirte Cuarda faoi alt 738 ó chreidiúnaí ar fhógra a thabhairt don Chláraitheoir, don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus do na Coimisinéirí Ioncaim.
 • Tar éis ordú Ard-Chúirte a dhéanamh chun an chuideachta a athbhunú, tabhair cóip dheimhnithe den ordú don CRO lena chlárú, mar aon leis an táille comhdaithe, laistigh de 28 lá tar éis dháta a foirfeachta.

 
Tar éis an t-ordú cúirte a thaisceadh leis an CRO, athraítear ainmniúchán na cuideachta ó “Díscaoilte” go “Gnáth”, le héifeacht ón dáta a fhaightear an t-ordú cúirte.

Foilseoidh CRO fógra faoi athchóiriú na cuideachta in CRO Gazette in am trátha. Léireoidh cuardach cuideachta a rinneadh ar CORE freisin go bhfuil an chuideachta curtha ar ais arís. Beidh dáta an athchuir le feiceáil ar asphrionta cuideachta freisin.

[1] Le haghaidh faisnéise faoi tháillí comhdaithe déanach féach ar ár suíomh Gréasáin le do thoil

[2] Alt 738(3) d’Acht na gCuideachtaí 2014

[3] Chun a bheith ina “chreidiúnaí” chun críocha an iarratais chúirte ar aischur, is é an dlí go gcaithfidh an t-iarratasóir a bheith ina chreidiúnaí ag an am a baineadh an chuideachta den chlár.

Sa chás go gcuirtear cuideachta ar ais ar an gclár agus nach bhfuil na hathruithe a éilíonn Acht na gCuideachtaí 2014 déanta aici, beidh gá na hathruithe a chur i bhfeidhm tráth a hathchóirithe.

 • Ní mór do chuideachtaí ráthaíochta poiblí “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” nó “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” a áireamh ag deireadh a n-ainmneacha mura bhfuil siad díolmhaithe. Alt 1178 Acht na gCuideachtaí
 • Ní mór do chuideachtaí ráthaíochta príobháideacha “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe” a áireamh ag deireadh a n-ainm mura bhfuil siad díolmhaithe. Alt 969 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .
 • Ní mór do chuideachtaí neamhtheoranta “Cuideachta Neamhtheoranta” nó “Cuideachta Neamhtheoranta” a áireamh ag deireadh a n-ainm. Alt 1237 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

Cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna
Tabhair faoi deara, le do thoil, faoi Sceideal 6 Alt (12)(3) d’Acht na gCuideachtaí 2014 aon athchóiriú a rinneadh ar chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna a corpraíodh faoi Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo agus a díscaoileadh roimh dheireadh na hIdirthréimhse agus nár comhshó go TEO. nó cuideachta faoi theorainn scaireanna DAC, tráth an lánscoir, go ndéanfar cuideachta den sórt sin a athbhunú mar chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014 (cuideachta TEO).

Más rud é gurbh é cineál cuideachta, sular baineadh den chlár amhlaidh é, ná cineál cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna agus is é an dáta a athbhunófar an chuideachta ar an gclár faoi Chaibidil 2 de Chuid 12 nó alt 30 den Acht um Fhorbairtí Ilaonad 2011. tar éis dul in éag don idirthréimhse (de réir bhrí Chaibidil 6 de Chuid 2 ), ansin, i gcás aisirithe faoi alt 738 nó 741, faoi réir aon ordacháin nó ordaithe ón gcúirt faoi alt 742 , alt 61 (1)(a) agus (b) maidir leis an gcuideachta d’ainneoin nár cuideachta phríobháideach láithreach de réir bhrí na Caibidle sin 6 an chuideachta agus, dá réir sin, déanfaidh an chuideachta, ar dháta a haisghairthe chuig an gcuideachta. chlár, a mheas mar chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna lena mbaineann Codanna 1 go 15 agus beidh feidhm ag forálacha eile alt 61 maidir léi fara aon mhodhnuithe is gá. Tá “Teoranta” nó “Teoranta” ag cuideachtaí TEO ag deireadh a n-ainm. Alt 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

Más mian leis an gcuideachta a bheith ina Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe ina ionad sin, is féidir athchlárú a dhéanamh faoi Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Tá Foirm D20 curtha isteach. D’athródh ainm na Cuideachta freisin ionas go mbeadh an iarmhír “Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe” nó “Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe” ag críochnú leis.