Soláthraítear ábhar an tsuímh Ghréasáin seo mar threoir faisnéise amháin agus níl sé i gceist go mbeidh sé cuimsitheach, agus fágadh go leor sonraí a d’fhéadfadh a bheith ábhartha i gcúinsí áirithe ar lár.

Tá sé mar aidhm ag a bhfuil sa suíomh Gréasáin seo rochtain an phobail ar fhaisnéis faoin CRO agus a cuid oibre a fheabhsú, agus scríobhtar i dtéarmaí ginearálta iad.

Cé go ndéantar gach iarracht ábhar a ullmhú le haghaidh foilsithe, ní ghlacann an Stát nó thar ceann an Stáit aon fhreagracht as aon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar an suíomh Gréasáin seo nó ar aon láithreán lena mbaineann an suíomh Gréasáin seo.

Dá réir sin, níor cheart breathnú ar an suíomh Gréasáin seo mar fhoinse iomlán dlí agus faisnéise na gcuideachtaí.

Moltar go láidir comhairle neamhspleách a fháil ó chomhairleoir gairmiúil maidir le haon cheisteanna sonracha a d’fhéadfadh a bheith ag duine maidir le cur i bhfeidhm dhlí na gcuideachtaí/reachtaíocht ainmneacha gnó/reachtaíocht comhpháirtíochtaí teoranta d’aon duine, cibé comhlacht corpraithe nó duine aonair.

Maidir le cuardaigh, ní féidir ach doiciméid/sleachta neamhdheimhnithe ón gclár a chur ar fáil go leictreonach. Má theastaíonn cóip dheimhnithe de dhoiciméid nó sleachta as an gclár, seol d’iarratas scríofa chuig an seoladh seo a leanas le do thoil:

An Rannóg Fiosrúchán Poist, CRO, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1

Cuir an táille chuí san áireamh freisin.

Ina theannta sin, arís maidir le cuardaigh, ba cheart a thabhairt faoi deara gur sholáthair tríú páirtithe an fhaisnéis atá ar chlár an CRO maidir le cuideachtaí, ainmneacha gnó agus comhpháirtíochtaí teoranta don CRO, de bhun oibleagáide reachtúla, lena n-áirítear an oibleagáid gan. faisnéis bhréagach a sholáthar go feasach nó go meargánta don CRO.

Ní féidir leis an CRO a dheimhniú agus ní dhéanann sí cruinneas na faisnéise seo a sholáthair tríú páirtithe a dheimhniú, agus ní bheidh an CRO freagrach as iarmhairtí aon earráide nó easnaimh san fhaisnéis atá ar a clár.