Sonraí pearsanta arna soláthar don CRO tríd an suíomh Gréasáin seo de bhun Acht na gCuideachtaí 2014 (mar shampla, fógra faoi cheapachán oifigeach cuideachta, athrú ar shonraí oifigigh cuideachta) nó an tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963 (mar shampla, ní thagann clárú ainm gnó ag duine aonair, gnólacht nó comhlacht corpraithe, nó athrú ar sheoladh úinéara ainm gnó cláraithe) faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2018, is iad “sonraí pearsanta arb éard iad faisnéis). go gceanglaítear de réir dlí ar an duine a choimeádann na sonraí a chur ar fáil don phobal”. Mar sin ní thagann sonraí den sórt sin lasmuigh de théarmaí an Ráitis Príobháideachta seo. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil feidhm ag na coinníollacha agus an fhaisnéis atá leagtha amach thíos maidir le haon sonraí pearsanta a sholáthraíonn aon duine don CRO ar an suíomh Gréasáin seo de bhun Acht na gCuideachtaí 2014 agus/nó Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963.

 

Féiniúlacht

Is é an suíomh Gréasáin seo ná www.cro.ie. Más mian leat aon ábhar a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta a phlé ar shuíomh Gréasáin an CRO, déan teagmháil linn le do thoil ag webmaster@cro.ie nó tríd an bpost ag CRO, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

 

Cuspóir

Is iad na cuspóirí lena n-úsáidfear sonraí pearsanta a sholáthróidh tú ar ár suíomh Gréasáin:

(a) maidir le híocaíocht as seirbhísí a sholáthraíonn CRO duit – chun na táillí cuardaigh/táillí idirbhirt a thabhaigh tú le linn duit úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo a chur chun dochair don chuntas atá á chothabháil agat leis an CRO, nó chun do chárta creidmheasa/léasair a chur chun dochair. má roghnaíonn tú é sin a úsáid chun íoc as na seirbhísí sin agus an suíomh Gréasáin seo á úsáid agat. Is é beartas an CRO ná an t-íosmhéid faisnéise is gá a choinneáil le bheith in ann déileáil le haon fhiosrúcháin ina dhiaidh sin maidir leis an idirbheart. Maidir le híocaíocht le cárta léasair/creidmheasa, coinnímid seoladh ríomhphoist an chustaiméara agus seoladh IP amháin. Cuirtear na doiciméid a iarrtar ar fáil don seoladh seo. Ní choinnímid aon sonraí cárta léasair/creidmheasa. Coinníonn Realex na sonraí sin ar ár son (féach faoi Nochtadh, thíos) agus féadfaidh CRO iad a athbhreithniú trí nasc gréasáin. Maidir le seirbhísí a íoctar as cuntais chustaiméara a chur chun dochair, coinnítear seoladh ríomhphoist an chustaiméara.

Is seoladh é an seoladh IP óna bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh Gréasáin (is é seoladh IP an uimhir a shanntar go huathoibríoch do do ríomhaire agus tú ag scimeáil ar an ngréasán. Úsáidtear seoltaí IP chun treochtaí a anailísiú, an suíomh a riar, gluaiseachtaí úsáideoirí a rianú, agus bailiú faisnéis staidrimh agus nach bhfuil siad nasctha le faisnéis inaitheanta phearsanta).

(b) chun tú a chlárú mar shíntiúsóir dár seirbhís nuachtlitreach ríomhphoist. Chun na críche seo, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a sholáthar dúinn, agus coimeádann CRO é seo ionas gur féidir an nuachtlitir a sheoladh chugat. Má chuireann tú do shíntiús don nuachtlitir ríomhphoist ar ceal am ar bith, coinneoidh muid do sheoladh ríomhphoist chun críocha taifead a bhaineann le do shíntiús don tseirbhís nuachtlitreach ach ní úsáidfidh CRO é chun críche ar bith eile.

(c) Chun tú a chlárú dár seirbhís ríomhchomhdaithe ar líne. Is é an fhaisnéis phearsanta a bhailítear ná ainm úsáideora, seoladh, ríomhphost, UPSP, uimhir theileafóin, uimhir facs, agus uimhir DX agus malartú, agus sonraí riarthóir an úsáideora, más ábhartha. Coinnítear na sonraí seo ar feadh tréimhse éiginnte, agus úsáideann an CRO iad chun an t-úsáideoir cláraithe a shainaithint aon uair a logálann sé/sí isteach ar ár seirbhís ríomhchomhdaithe ar líne agus chun réimse sonraí an láithreora a líonadh ar aon fhoirm ríomhchomhdaithe a sheolann an t-úsáideoir sin isteach. Féadfaidh an CRO freisin ríomhphoist a eisiúint chuig úsáideoirí a chomhdaigh thar ceann cuideachtaí, maidir le nuashonruithe nó athruithe tábhachtacha a dhéanann difear d’oibleagáidí cuideachtaí agus eintiteas eile atá cláraithe ag an CRO agus RFS. Mura mian leat na nuashonruithe seo a fháil, níl le déanamh ach é sin a chur in iúl dúinn trí ríomhphost a chur chugainn ag: optoutCRO@enterprise.gov.ie agus bainfimid den liosta seoltaí thú. Tabhair faoi deara le do thoil, má iarrann tú orainn do chuid sonraí a bhaint dár liosta seoltaí, nach bhfaighidh tú ríomhphoist nó comhfhreagras uainn a d’fhéadfadh a bheith tábhachtach maidir le tacaíochtaí nó faisnéis eile a d’fhéadfadh a bheith suimiúil duit.

 

Nochtadh

Ní dhéanfar sonraí pearsanta a sholáthrófar a scaoileadh chuig aon tríú páirtithe, ach amháin go ndéanfar faisnéis cárta creidmheasa a aistriú go slán chuig Realex, soláthraí slán íocaíochtaí ar líne.

 

Ceart Rochtana

Tá ceart rochtana ag duine ar na sonraí pearsanta atá i seilbh an CRO mar thoradh ar a bhfuil curtha ar fáil aige/aici ar an suíomh Gréasáin seo. Is féidir le duine aonair iarratas rochtana ar chosaint sonraí a dhéanamh trí fhoirm Iarratas Rochtana Ábhar (SAR) a chomhlánú.

 

Iarratas Rochtana Ábhar (SAR) a chur isteach
Ní mór duit foirm Iarratas Rochtana Ábhar (SAR) a chomhlánú chun cóip de do chuid faisnéise pearsanta a iarraidh uainn. Ní mór an Fhoirm seo a chomhlánú ina hiomláine agus í a sheoladh chuig: CRO, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Is féidir iarratais a sheoladh go leictreonach freisin chuig dprequest@enterprise.gov.ie .

Ba chóir duit iarracht a dhéanamh a bheith chomh sonrach agus is féidir agus tú ag aithint an fhaisnéis phearsanta atá á lorg agat uainn. Ina theannta sin, más féidir, déan iarracht na réimsí den CRO a shonrú is dóigh leat a bheadh ​​ábhartha do d’iarratas. Cabhróidh sé seo linn seirbhís éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar duit. Go ginearálta, ní ghearrtar aon táille ar dhaoine aonair a lorgaíonn rochtain ar a dtaifid phearsanta faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus ní mór iarratais a chomhlánú laistigh de mhí amháin. Beidh ort Cruthúnas Céannachta a sholáthar agus iarratas á dhéanamh agat mar chóip de do ghrianghraf aitheantais, arna deimhniú go cuí, sínithe agus dátaithe ag Garda, Dochtúir, Aturnae, Sagart, Coimisinéir Síochána nó Coimisinéir Mionnaí.

 

Eisceachtaí don cheart rochtana
I líon beag cásanna is féidir teorainn a chur le do cheart chun rochtain a fháil ar thaifid phearsanta. Tá sé seo riachtanach chun cothromaíocht a bhaint amach idir cearta an duine, ar thaobh amháin, agus roinnt riachtanas tábhachtacha de chuid na sochaí sibhialta, ar an taobh eile.

 

Tuilleadh eolais faoi chearta an duine faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí
Tugann láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí míniú ar na cearta agus na freagrachtaí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Tá eolas ar fáil freisin ó:
Oifig Chúil an tSúdaire
Oifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí
Teach na Canálach
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
R32 AP23

Oifig Bhaile Atha Cliath
Oifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam
Baile Átha Cliath 2
D02 RD28
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí trí ríomhphost a sheoladh chuig info@dataprotection.ie nó ar an teileafón ag: 057 868 4800/076 110 4800.

 

Doiciméad

Foirm Iarratas Rochtana Ábhar (SAR) – Ábhar-Rochtain-Iarratas-SAR-foirm fillable.pdf

 

Ceart Coigeartaithe

Má tá na sonraí pearsanta a sholáthair tú don suíomh Gréasáin seo míchruinn i gcomhthéacs íocaíochta as seirbhísí a soláthraíodh, nó clárú le haghaidh seirbhíse nuachtlitir ríomhphoist an CRO nó seirbhís comhdaithe ar líne, tá sé de cheart agat na sonraí pearsanta ráite a bheith ceartaithe. Níl aon táille ar chomhlíonadh a leithéid d’iarratas agus comhlíonfaimid d’iarratas laistigh de 30 lá. Seol iarratas i scríbhinn ar cheartú chuig CRO, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

 

Ceart Scriosta

Tá sé de cheart agat do shonraí a scriosadh má tá feidhm ag ceann de na forais seo a leanas:

1.  I gcás nach bhfuil gá a thuilleadh le do shonraí pearsanta maidir leis an gcuspóir ar bailíodh nó ar próiseáladh iad;
2. Sa chás go dtarraingíonn tú do thoiliú siar leis an bpróiseáil agus nach bhfuil aon bhunús dleathach eile le próiseáil na sonraí;
3. Sa chás go ndéanann tú agóid i gcoinne na próiseála agus nach bhfuil aon fhorais dhlisteanacha sháraitheacha ann chun leanúint leis an bpróiseáil (Féach pointe 6 thíos).
4. Sa chás go ndéanann tú agóid i gcoinne na próiseála agus go bhfuil do shonraí pearsanta á bpróiseáil chun críocha margaíochta dírí (Féach pointe 6 thíos);
5. Sa chás gur próiseáladh do shonraí pearsanta go neamhdhleathach;
6. I gcás ina gcaithfear do shonraí pearsanta a scriosadh chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh;
7. Sa chás go bhfuil do shonraí pearsanta bailithe maidir le seirbhísí faisnéise a thairiscint do leanbh.

Tá cúinsí áirithe ann nach mbaineann an ceart seo leo. Áirítear leis seo:

– An ceart chun saoirse cainte agus faisnéise a fheidhmiú;
– Oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, cúram a chur i gcrích ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil;
– Cúiseanna leasa an phobail i réimse na sláinte poiblí (Féach Airteagal 9(2)(h) & (i) agus Airteagal 9(3), GDPR))
– Cuspóirí cartlannaithe ar mhaithe le leas an phobail, críocha taighde eolaíoch nó stairiúil nó críocha staidrimh;
– Éilimh dhlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint.

Ceart chun Inaistritheacht Sonraí

I gcúinsí áirithe, d’fhéadfá a bheith i dteideal do shonraí pearsanta a fháil i bhformáid a fhágann gur fusa iad a athúsáid i gcomhthéacs eile, agus na sonraí sin a tharchur gan bhac. Tagraítear dó seo mar an ceart chun iniomparthacht sonraí.

Ní bhaineann an ceart seo ach amháin nuair a dhéantar próiseáil sonraí pearsanta (a sholáthraíonn tú) trí mhodhanna uathoibrithe, agus i gcás inar thoiligh tú próiseáil a dhéanamh, nó i gcás ina ndéantar próiseáil ar bhonn conartha.

Ní bhaineann an ceart seo ach sa mhéid is nach ndéanann sé difear do chearta agus saoirsí daoine eile.
Ceart Agóid

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne cineálacha áirithe próiseála ar do shonraí pearsanta i gcás ina ndéantar an phróiseáil sin maidir le cúraimí ar mhaithe le leas an phobail, nó faoi údarás oifigiúil, nó ar mhaithe le leasanna dlisteanacha daoine eile.

I gcás ina bhfuil rialaitheoir sonraí ag baint úsáide as do shonraí pearsanta chun rud éigin a mhargú go díreach chugat, nó chun tú a phróifíliú chun críocha margaíochta dírí, féadfaidh tú agóid a dhéanamh ag am ar bith, agus ní mór don rialaitheoir sonraí stop a chur leis an bpróiseáil chomh luath agus a fhaigheann siad d’agóid.

Féadfaidh tú agóid a dhéanamh freisin i gcoinne do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha taighde, ach amháin má tá an phróiseáil riachtanach chun tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail a chomhlíonadh.

 

Ceart Srianta
Tá ceart teoranta agat chun próiseáil do shonraí pearsanta a shrianadh. I gcás go bhfuil próiseáil do shonraí srianta, is féidir leis an CRO iad a stóráil, ach beidh do chead de dhíth ar fhormhór na ngníomhartha próiseála eile, amhail scriosadh.

 

Fianáin

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailíse gréasáin a sholáthraíonn Google, Inc. Úsáideann Google Analytics “fianáin”, ar comhaid téacs iad a chuirtear ar do ríomhaire, chun cabhrú leis an suíomh Gréasáin anailís a dhéanamh ar conas a úsáideann úsáideoirí an láithreán. Déanfar an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi d’úsáid an tsuímh (do sheoladh IP san áireamh) a tharchur chuig agus a stóráil ag Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo chun an úsáid a bhaineann tú as an suíomh Gréasáin a mheas, chun tuarascálacha a thiomsú ar ghníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin d’oibreoirí an tsuímh Ghréasáin agus chun seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann le gníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin agus úsáid idirlín.

Féadfaidh Google an fhaisnéis seo a aistriú chuig tríú páirtithe nuair is gá de réir an dlí, nó i gcás ina bpróiseálann tríú páirtithe den sórt sin an fhaisnéis thar ceann Google. Ní dhéanfaidh Google do sheoladh IP a nascadh le haon sonraí eile atá i seilbh Google. Féadfaidh tú úsáid a bhaint as fianáin a dhiúltú trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí, ach tabhair faoi deara, le do thoil, má dhéanann tú é seo, go mb’fhéidir nach mbeidh tú in ann feidhmiúlacht iomlán an tsuímh Ghréasáin seo a úsáid. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, toilíonn tú le próiseáil sonraí fút ag Google ar an mbealach agus chun na críche atá leagtha amach thuas.

Glacann CRO a freagrachtaí slándála i ndáiríre, agus na bearta fisiceacha agus teicniúla is iomchuí á n-úsáid, lena n-áirítear oiliúint agus feasacht foirne, agus déantar athbhreithniú rialta ar na bearta sin.

Chun slándáil do chuid faisnéise cárta creidmheasa a chinntiú nuair a úsáideann tú é sin chun táillí CRO a scaoileadh ar an suíomh seo, úsáidimid teicneolaíocht Secure Socket Layer (SSL). Feicfidh tú an glas glas i dtaispeántas slándála do bhrabhsálaí a thugann le fios go bhfuil aistriú na sonraí go léir idir do bhrabhsálaí agus ár suíomh criptithe.

Nuair a sholáthraíonn tú faisnéis do chárta léasair/creidmheasa dúinn i gcomhthéacs idirbhirt ar líne le haghaidh seirbhísí a sholáthraítear duit, ní choinnítear an fhaisnéis seo ar an suíomh seo. Ina ionad sin, aistrítear go slán é chuig Realex, soláthraí slán íocaíochtaí ar líne. Is é gach coinníonn CRO ná do sheoladh ríomhphoist.