Ar an leathanach seo gheobhaidh tú naisc chuig ranna/oifigí/eagraíochtaí rialtais agus oifigí clárlainne thar lear.

Níl an CRO freagrach as ábhar na suíomhanna idirlín seachtracha.

———————————————————————————–

An tAonad um Chomhlíonadh i gcoinne Sciúradh Airgid

Is cuid den Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí an tAonad Comhlíonta um Fhrithsciúradh Airgid.

————————————————————————————–

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Tagann an CRO faoi shainchúram na Roinne seo. Áirítear ar a fhreagrachtaí cúrsaí dlí cuideachtaí.

Is féidir cóip de Phlean Gníomhaíochta na Roinne do Thacaíocht Airgeadais do Phoist a fháil ón suíomh.

Sonraíonn an suíomh freisin a Thacaíocht do FBManna agus a chuid Oifigí agus gníomhaireachtaí lena n-áirítear Fiontraíocht Éireann agus Micrea-airgeadas Éireann chomh maith le hOifigí Fiontair Áitiúla (LEO). Is í feidhm na OFÁanna ná gníomhaíocht eacnamaíoch agus fiontraíochta a spreagadh ag leibhéal cathrach/contae agus poitéinseal fiontraíochta dúchasach áitiúil a fhorbairt san earnáil mhicrighnó. Tá uirlis ar líne ar shuíomh Gréasáin na hOifige Fiontair Áitiúil maidir leis na tacaíochtaí atá ar fáil d’Fhiontair Bheaga – féach le do thoil ar uirlis gréasáin Supporting SMEs .

————————————————————————————

Clár Gnó na hEorpa

Tá an CRO ina rannpháirtí sa Chlár Gnó Eorpach. Is líonra de chláir ghnó é an clár a choimeádann na húdaráis chlárúcháin i bhformhór na dtíortha Eorpacha.

————————————————————————————–

Iris Oifigiúil

Is é Iris Oifigiúil an modh oifigiúil a úsáideann an Rialtas chun ceapacháin chuig oifigí poiblí a fhógairt agus chun forógraí a fhoilsiú; ionstraimí reachtúla; ceapachán glacadóirí chuig cuideachtaí; srl.

————————————————————————————

Rialtas na hÉireann

Soláthraíonn an suíomh seo naisc chuig Ranna Rialtais eile in Éirinn.

————————————————————————————

Pointe Teagmhála Aonair na hÉireann

Suíomh Gréasáin ar a bhfuil faisnéis faoi ghnó a thosú in Éirinn chomh maith le gnó a dhéanamh san AE agus faisnéis faoi nósanna imeachta a theastaíonn chun seirbhísí áirithe a sholáthar sa Stát.

———————————————————————————–

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Tá bunachar sonraí ar an suíomh seo de reachtaíocht na hÉireann lena n-áirítear Achtanna na gCuideachtaí agus Ainmneacha Gnó.

————————————————————————————

Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Is é cuspóir an CEA feabhas a chur ar an timpeallacht chomhlíonta do ghníomhaíocht chorparáideach i ngeilleagar na hÉireann.

————————————————————————————

Oifig Maoin Intleachtúil na hÉireann

Baineann ról Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann le cearta a dheonú i réimsí na n-aireagán, na dtrádmharcanna agus na ndearaí, agus eolas ábhartha a scaipeadh i gcomhar le gach ceann de na gníomhaíochtaí seo.

————————————————————————————

Clárlann Úinéireachta Tairbhí

Is é an RBO an stór lárnach d’fhaisnéis reachtúil a theastaíonn a bheith i seilbh na n-eintiteas ábhartha (.i. Cuideachtaí agus Cumainn Tionscail agus Coigiltis) maidir leis na daoine nádúrtha arb úinéirí/rialtóirí tairbhiúla iad, lena n-áirítear sonraí na leasanna tairbhiúla atá acu.

————————————————————————————-

Na Coimisinéirí Ioncaim

Déileálann Aonad na gCuideachtaí le roinnt réimsí a mbíonn tionchar acu ar an CRO – iarratais ar bhaint deonach den chlár, ráitis naisc fhíora agus leanúnaigh agus iarratais ar athchóiriú.

————————————————————————————

Níl an CRO freagrach as ábhar na suíomhanna idirlín seachtracha.