Is féidir leat Daoine Dícháilithe nó Srianta a chuardach trí CORE .

Is sliocht í an fhaisnéis atá ar fáil ó Chlár na nDaoine Dícháilithe agus Srianta, a nuashonraítear go rialta. Más eol duit aon duine a leanann ar aghaidh ag feidhmiú mar stiúrthóir cuideachta nó oifigeach nó cúlstiúrthóir eile in ainneoin a bheith dícháilithe nó atá ag gníomhú i gcáil de shárú ar ordú srianta féadfaidh tú an fhaisnéis seo a chur ar aghaidh chuig an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach .
 

Is sliocht í an fhaisnéis atá ar fáil anseo ó Chlár na nDaoine Dícháilithe agus Srianta, a nuashonraítear go rialta. D’fhéadfadh go dtarlódh míchruinnis ó am go chéile a cheartaimid a luaithe a tharraingítear ár n-aird orthu. Má fheiceann tú rud éigin a cheapann tú a d’fhéadfadh a bheith mícheart, cuir in iúl dúinn le do thoil ionas gur féidir linn, más gá, an bunachar sonraí a cheartú.
 

Scáth-Stiúrthóir
Is éard is cúlstiúrthóir ann duine a ghníomhaíonn sa cháil sin i ndáiríre, cé nach bhfuil sé nó sí liostaithe nó ceaptha go foirmiúil mar stiúrthóir ar chuideachta agus a nglactar leis go gníomhú sa cháil sin ag daoine eile. scáthstiúrthóir.
 

Srian agus Dícháiliú
Féadfaidh an Ard-Chúirt stiúrthóirí cuideachta a shrianadh nó a dhícháiliú ó ghníomhú mar oifigeach do chuideachta nó féadfaidh stiúrthóir gealltanas a thabhairt go nglacfaidh sé le dícháiliú nó le srianadh ón Údarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach (CEA) gan gá dul go dtí an Ard-Chúirt.
 

Éilíonn an ceanglas srianta faoi Acht na gCuideachtaí 2014 go gcaithfidh an scairchaipiteal leithroinnte de luach ainmniúil a bheith níos lú ná €500,000 i gcás cuideachta phoiblí theoranta (seachas cuideachta phoiblí theoranta) chun go ngníomhóidh stiúrthóir srianta i ndáil le cuideachta. cuideachta infheistíochta) nó cuideachta phoiblí neamhtheoranta nó €100,000 i gcás aon chineál cuideachta eile. Déanfar gach scair a íoc (in airgead) go dtí méid comhiomlán nach lú ná na figiúirí a luaitear thuas lena n-áirítear iomlán aon phréimhe ar an scair sin.
 

Maidir le cuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta, ní lú ná €100,000 an ranníocaíocht don chuideachta ó chomhalta(í). Caithfidh an comhalta a bheith ina dhuine aonair seachas ina chomhlacht corpraithe. Maidir le cuideachta infheistíochta, ní mór luach an scairchaipitil eisithe a bheith ar a laghad €100,000. Ní mór ar a laghad €100,000 in airgead tirim a íoc mar chomaoin chun scaireanna sa chuideachta a leithroinnt.
 

Maireann srian ar feadh 5 bliana. D’fhéadfadh tréimhsí éagsúla a bheith socraithe le haghaidh dícháilithe ach is é 5 bliana an gnáththréimhse dícháilithe freisin.
 

Is féidir srianadh a dhéanamh i ndáil le cuideachta dhócmhainneach mura rud é gur deimhin leis an gCúirt gur ghníomhaigh an duine go freagrach agus go hionraic i ndáil le seoladh ghnóthaí na cuideachta nó gur chomhoibrigh an duine leis an leachtaitheoir maidir le seoladh an fhoirceanta. na cuideachta nó má bhíonn sé cóir agus cothrom i súile na cúirte nach ndéantar an srian.