Freagraíonn an leathanach seo cuid de na ceisteanna is coitianta a chuirtear maidir leis an CRO.

Déileálann an chéad leathanach Ceisteanna Coitianta le clárú aonáin éagsúla, mar shampla cuideachtaí agus ainmneacha gnó, chomh maith le hábhair ghaolmhara eile.

Féach ar na Ceisteanna Coitianta maidir le Comhdú Ar Líne le haghaidh ceisteanna maidir le CORE.

Conas a fhaightear Deimhniú Dúblach?
Conas a fhaightear Litir Stádais (Litir Mhaith)?
Tuairisceán Bliantúil – An féidir liom achomharc a dhéanamh in aghaidh an phionóis um chomhdú déanach?
Tuairisceán Bliantúil – Cad é mo DTB?
Tuairisceán Bliantúil – An bhfuilim i dteideal an díolúine ó iniúchadh a éileamh?
Tuairisceán Bliantúil – An féidir leis an CRO glacadh le doiciméid a chuirtear isteach ar fhacs nó ar ríomhphost?
Tuairisceán Bliantúil – Cad a tharlaíonn má thiteann mo DTB ar an deireadh seachtaine nó ar lá saoire poiblí?
Tuairisceán Bliantúil – Cad iad na pionóis maidir le comhdú déanach?
Tuairisceán Bliantúil – An féidir liom mo DTB a athrú?
Tuairisceán Bliantúil – Cathain is gá mo chéad tuairisceán bliantúil a chur isteach?
Tuairisceán Bliantúil – An féidir liom mo DTB a athrú le mo chéad tuairisceán?
Tuairisceán Bliantúil – Ar athraigh Acht Cuntasaíochta na gCuideachtaí 2017 lua Acht na gCuideachtaí 2014?
Díscaoileadh – An gá dom mo thuairisceán bliantúil a chomhdú tar éis dom m’iarratas ar Bhaint den Chlár Deonach a chur isteach?
Díscaoileadh: An dtiocfaidh dliteanais na cuideachta chun bheith ina ndliteanais de chuid na n-oifigeach ar lánscor?
Díscaoileadh – An bhfuilim i dteideal baint dheonach den chlár a lorg?
Díscaoileadh – Conas is féidir liom cuideachta a dhíscaoileadh?
Athchóiriú – Conas is féidir liom cuideachta a athbhunú?
Morgáistí – Cé mhéad atá ar mhuirear nó sásamh muirir a chomhdú?
Morgáistí – Conas a chláraím athrú ar shonraí an iasachtóra?
Srianadh – An féidir liom gníomhú mar stiúrthóir ar chuideachta ráthaíochta agus mé srianta?
Leachtú – Cé is féidir a bheith ina leachtaitheoir do chuideachta?
Leachtú – An féidir an leachtú a stopadh agus tosú ag trádáil arís?
Leachtú – An leanann an chuideachta de thuairisceáin bhliantúla a chur isteach nuair atá sí faoi Leachtú?
Leachtú – Cad iad na ceanglais fíordheimhnithe le haghaidh dearbhú reachtúil nach mór a dhéanamh thar lear?
Leachtú – Cad a tharlóidh má tá m’Fhoirm E1 (dearbhú sócmhainneachta) neamhéifeachtach?
Cláir – Cá bhfeicfidh mé an bhfuil stiúrthóir dícháilithe?
Staitisticí – Cá bhfaighidh mé foirmeacha bileoga nó faisnéis staitistiúil?
Comhdú Ar Líne – Conas a dhéanaim comhdú ar líne agus cad iad na doiciméid is féidir liom a chomhdú?

 

Conas a fhaightear Deimhniú Dúblach?

Is féidir leat deimhniú dúblach a fháil ar ár dtairseach ar líne CORE ach uimhir ainm na cuideachta/gnó a chur isteach sa bharra cuardaigh. Is féidir an rogha deimhnithe dúblach a fháil faoin gcluaisín ‘Tuarascálacha’. Is é €12 an táille ar Theastas Dúblach.

Is féidir leat Deimhniú Dúblach a ordú chun críocha do cheadúnas deochanna meisciúla a athnuachan. Chomh maith leis sin, ceanglaítear ar iarratais ón Údarás Rialála Seirbhísí Maoine “deimhniú deimhnithe corpraithe na cuideachta” agus, nuair is infheidhme, “deimhniú ar chlárú ainm gnó” a sholáthar. Tá sé deimhnithe againn leis an údarás go bhfuil deimhnithe dúblacha atá inordaithe ónár láithreán inghlactha chun na gcríoch seo.

Fógra Tábhachtach: Custaiméirí ar mian leo doiciméid a cheannach tríd an bpost.
Ní mór gach iarratas ar litreacha stádais, deimhnithe dúblacha nó aon doiciméid dheimhnithe eile a cheannach tríd an bpost a ordú roimh ré trí ríomhphost ag úsáid an seoladh seo a leanas: postalenquiries@enterprise.gov.ie. Déanann an CRO a dícheall gach doiciméad a phostáil laistigh de 2 lá oibre ón iarratas a fháil. Tabhair faoi deara le do thoil go bpróiseálfar ríomhphoist atá marcáilte práinneach fós san ord ina bhfaightear iad. Níl doiciméid atá inordaithe ar Core ar fáil ón mbosca ríomhphoist seo.

Ar ais go barr

 

Conas a fhaightear Litir Stádais (Litir Mhaith)?
Is féidir leat é seo a ordú ar CORE . Is féidir an rogha seo a fháil faoin gcluaisín ‘Tuarascálacha’. €3.50 an táille.

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – An féidir liom achomharc a dhéanamh in aghaidh an phionóis um chomhdú déanach?
Ní féidir Ní féidir achomharc a dhéanamh a thuilleadh. Ina ionad sin is féidir iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ar shíneadh ama le comhdú. Féach ar an leathanach um Tharscaoileadh Pionóis .

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – Cad é mo DTB?
Is é Dáta Tuairisceáin Bliantúil (DTB) cuideachta an dáta is déanaí nach mór tuairisceán bliantúil a dhéanamh suas chuige. Ní mór an tuairisceán bliantúil a chomhdú leis an CRO laistigh de 28 lá ón dáta a ndéantar é. Féach le do thoil Tuairisceán Bliantúil a Chomhdú . Féach freisin leathanach Earráidí Coitianta maidir le tuairisceáin bhliantúla a chomhdú.

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – An bhfuilim i dteideal an díolúine ó iniúchadh a éileamh?
Ag brath ar imthosca, féadfaidh cuideachta a bheith i dteideal díolúine ó iniúchadh a éileamh. Tá roinnt coinníollacha nach mór a chomhlíonadh. Féach ar an leathanach Díolúine ó Iniúchadh le haghaidh tuilleadh sonraí.

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – An féidir leis an CRO glacadh le doiciméid a chuirtear isteach ar fhacs nó ar ríomhphost?
Ní ghlactar le cóip facs, mar ní mór sínithe bunaidh a bheith ar gach doiciméad a chuirtear faoi bhráid an CRO. Ní féidir pdf a sheoladh trí ríomhphost ach an oiread. Ní mór ráitis airgeadais a uaslódáil trí phacáiste bogearraí/áis CORE le haghaidh clárúcháin. Féach freisin le do thoil ar Earráidí Coiteann maidir le tuairisceáin bhliantúla agus leathanach na gCéimeanna Praiticiúla a chomhdú maidir le doiciméid a chur isteach tríd an bpost chuig an CRO.

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – Cad a tharlaíonn má thiteann mo DTB ar an deireadh seachtaine nó ar lá saoire poiblí?
I gcás ina dtéann an tréimhse comhdaithe 28 lá in éag ar an Satharn, ar an Domhnach nó ar lá saoire poiblí , leathnaítear an tréimhse 28 lá go dtí an chéad lá oibre eile . Féach le do thoil ar an leathanach Comhdú Tuairisceán Bliantúil le haghaidh tuilleadh eolais maidir le tuairisceán a chomhdú.

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – Cad iad na pionóis maidir le comhdú déanach?
Beidh pionós comhdaithe déanach de €100 dlite maidir le tuairisceán bliantúil ar an lá tar éis don spriocdháta comhdaithe dul in éag, arb é an spriocdháta 28 lá tar éis dháta éifeachtach an tuairisceáin, agus beidh pionós laethúil €3 fabhraithe ina dhiaidh sin, suas le huasphionós de €1,200 in aghaidh an tuairisceáin. Tá an pionós seo sa bhreis ar an ngnáth-tháille comhdaithe de €20 in aghaidh an tuairisceáin. Féach freisin leathanach Spriocdháta Caillte .

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – An féidir liom mo DTB a athrú?
Is féidir, is féidir DTB a athrú agus d’fhéadfadh go mbeadh gá le foirm bhreise leis an tuairisceán bliantúil a chur isteach, ag brath ar na cúinsí. Féach le do thoil na céimeanna riachtanacha chun DTB a Shíneadh , nó DTB a thabhairt ar aghaidh agus Bileog Faisnéise 23 .

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – Cathain is gá mo chéad tuairisceán bliantúil a chur isteach?
Is é an chéad Dáta Tuairisceáin Bhliantúil (DTB) an dáta atá sé mhí tar éis an dáta corpraithe. Ní mór tuairisceán bliantúil a chur isteach, ach ní gá cuntais ar bith a cheangal leis an gcéad tuairisceán seo. Titfidh an dara DTB agus na DTBanna ina dhiaidh sin ar chomóradh chéad DTB na cuideachta, ach amháin má roghnaíonn an chuideachta a DTB a athrú, agus go dteastaíonn cuntais leis na tuairisceáin seo. Is féidir DTB a shíneadh go dtí dáta níos déanaí ach amháin i gcásanna ar leith. Féach DTB a Shíneadh .

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – An féidir liom mo DTB a athrú le mo chéad tuairisceán?
Tá. Níor cheart Foirm B73 a chomhdú le céad tuairisceán bliantúil na cuideachta, áfach (déanta suas go dtí an dáta atá 6 mhí tar éis ionchorprú, níl aon chuntais ag gabháil leis) toisc go ngiorraíonn comhdú den sórt sin an t-amscála faoina gcaithfidh an chuideachta cuntais a chomhdú – mar shampla tá cuideachta a corpraíodh an 10 Feabhra 2017 le déanamh den chéad uair. tuairisceán bliantúil (gan cuntais) suas go dtí 10 Lúnasa 2017.

Ar an tuairisceán seo a chomhdú, is é an 10 Lúnasa 2018 an chéad dáta tuairisceáin bhliantúil eile. Má chomhdaíonn an chuideachta B73 lena céad tuairisceán, áfach, cruthaíonn sí DTB nua, arb é an dáta a d’ainmnigh sí ar an B73, agus ní mór cuntais a cheangal lena dara tuairisceán ar féidir a dhéanamh suas go dtí 10 Feabhra 2018 ag Is déanaí.

Ar ais go barr

 

Tuairisceán Bliantúil – Ar athraigh Acht Cuntasaíochta na gCuideachtaí 2017 lua Acht na gCuideachtaí 2014?
Níl. Tá Acht 2017 ar leithligh ó Acht na gCuideachtaí 2014 agus níl an dá Acht le léamh le chéile mar aon ní amháin. Ní athródh an lua ach amháin sa chás go bhfuil tagairt ar leith san Acht féin.

Ar ais go barr

 

Díscaoileadh – An gá dom mo thuairisceán bliantúil a chomhdú tar éis dom m’iarratas ar Bhaint den Chlár Deonach a chur isteach?
Níl. Ar choinníoll go gcomhdaítear na tuairisceáin bhliantúla go léir atá fós amuigh sula bhfaightear an t-iarratas iomlán ar bhaint deonach den chlár, ní gá aon tuairisceáin bhreise a chomhdú leis an CRO. Mar shampla, nuair is é 30 Meán Fómhair Dáta Tuairisceáin Bhliantúil cuideachta agus go bhfaightear agus go gcláraítear iarratas iomlán ar bhaint deonach den chlár, a shásaíonn na ceanglais go léir atá leagtha amach thuas, ar an 10 Meán Fómhair, beidh an tuairisceán bliantúil le déanamh suas go dtí an 30 Meán Fómhair. ní gá a chomhdú.

Tabhair faoi deara, áfach, le go gcáileoidh sí do bhaint deonach den chlár , nach mór do chuideachta a bheith cothrom le dáta maidir lena riachtanais chomhdaithe bhliantúla amhail ar an dáta a thaisceann sí iarratas ar bhaint deonach leis an CRO a shásaíonn an t-iarratas na ceanglais go léir atá leagtha síos. amach thuas. Ciallaíonn sé seo, sa chás nach gcomhlíonann iarratas ar bhaint deonach den chlár aon cheann de na ceanglais seo agus go gcuirtear ar ais chuig an láithreoir é, go mbeidh ar an gcuideachta a chinntiú go bhfuil sí cothrom le dáta maidir lena riachtanais chomhdaithe tuairisceáin bhliantúla mar atá ag an iarratas. an dáta a ath-thaisceann sé iarratas a shásaíonn ceanglais uile an CRO.

Ar ais go barr

 

Díscaoileadh: An dtiocfaidh dliteanais na cuideachta chun bheith ina ndliteanais de chuid na n-oifigeach ar lánscor?
Níl. Fanann dliteanais na cuideachta roimh an díscaoileadh mar dhliteanais na cuideachta tar éis a díscaoilte. Ós rud é nach bhfuil saol dlíthiúil ag cuideachta dhíscaoilte, áfach, ceanglaítear an chuideachta a chur ar ais ar an gclár, chun go bhféadfaidh creidiúnaí imeachtaí a choinneáil i leith dliteanais a thabhaigh an chuideachta sin nó chun breithiúnas a fuarthas i gcoinne na cuideachta sin roimhe sin a fhorghníomhú. a dhíscaoileadh. Ní bhaineann baint chúlghabhálach de chosaint dliteanais theoranta ón gcuideachta sin de bharr baint agus díscaoileadh cuideachta.

Má scriostar cuideachta ach go leanann an gnó ar aghaidh ag trádáil agus ag tabhú dliteanais tar éis an lánscoir, déanann an duine/na daoine atá ag rith an ghnó a leithéid de thrádáil i gcáil phearsanta toisc nach bhfuil aon saol dlíthiúil ag an gcuideachta ar an dáta a tabhaítear dliteanas. Is féidir, áfach, cuideachta dhíscaoilte a chur ar ais ar an gclár laistigh de 20 bliain óna díscaoileadh tar éis baint den chlár. Forálann an tAcht go meastar gur lean an chuideachta athchóirithe ar marthain amhail is nár baineadh den chlár í tar éis a athchóiriú. I gcás ina scriostar agus go ndíscaoiltear cuideachta agus go leanann an gnó ar aghaidh tar éis an lánscoir, beidh oifigigh agus/nó comhaltaí na cuideachta sin in ann iarratas a dhéanamh chun an chuideachta a chur ar ais ar an gclár agus má dhéantar í a athbhunú, beidh leas an dliteanais theoranta. a thugtar go cúlghabhálach maidir le gníomhaíochtaí na cuideachta ar feadh na tréimhse nuair nach raibh sí ar an gclár.

Tá eisceacht amháin ina leith seo – ceadaíonn alt 742 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ‘ordú eile’ a dhéanamh aon uair a dhéanann an Ard-Chúirt nó an Chúirt Chuarda cuideachta a athbhunú de bhun alt 738 den Acht, an t-ordú a fhéadfaidh oifigigh na cuideachta a chur faoi dhliteanas. go hiomlán nó go páirteach as aon fhiach nó dliteanas a tabhaíodh le linn an chuideachta sin a bheith díscaoilte. Is gá do chreidiúnaí freastal ar an éisteacht athshlánaithe agus iarratas a dhéanamh ar ordú den sórt sin a dhéanamh ag an gCúirt a éistfidh an t-iarratas ar athbhunú. Nuair a dhéantar cuideachta a athbhunú ó thaobh riaracháin de laistigh de 12 mhí ón díscaoileadh trí alt 737 d’Acht na gCuideachtaí 2014, meastar de réir an Achta gur lean an chuideachta ar marthain amhail is nár baineadh a hainm den chlár, agus níl aon fhéidearthacht ann go mbeadh ‘malartach’ ann. ordú’ déanta.

Ar ais go barr

 

Díscaoileadh – An bhfuilim i dteideal baint dheonach den chlár a lorg?
Is féidir le cuideachta baint dheonach den chlár a lorg ach i gcúinsí áirithe amháin agus tar éis faisnéis áirithe a chur isteach. Ní mór Foirm H15 a chomhlánú. Féach ar an mBeart Deonach le haghaidh tuilleadh sonraí.

Ar ais go barr

 

Díscaoileadh – Conas is féidir liom cuideachta a dhíscaoileadh?
Is féidir cuideachta a dhíscaoileadh tar éis Leachtaithe nó tar éis Bainte den Chlár, is féidir a bheith ina Baint Dheonachina Baint Ainneonach den Chlár . Éilíonn baint dheonach den chlár nach bhfuil sócmhainní ná dliteanais ag cuideachta agus go mbeadh sí cothrom le dáta lena tuairisceáin bhliantúla

Ar ais go barr

 

Athchóiriú – Conas is féidir liom cuideachta a athbhunú?
Tá athbhunú cuideachta ag brath ar na modhanna a díscaoileadh an chuideachta. Is féidir cuideachta a baineadh den chlár a athbhunú laistigh de 20 bliain ón lánscor. Is féidir athchóiriú a dhéanamh ar cheann amháin de dhá bhealach ag brath ar an méid ama ó lánscor – Caingean RiaracháinOrdú Cúirte .

Is féidir le cuideachta a díscaoileadh tar éis leachtaithe críochnaithe a dhearbhú go bhfuil an lánscor ar neamhní, ach laistigh de 2 bhliain ón lánscor, le hordú cúirte.

Ar ais go barr

 

Morgáistí – Cé mhéad atá ar mhuirear nó sásamh muirir a chomhdú?
I gcás cuideachta atá corpraithe sa Stát:

Comhdaítear Foirm C1 (Iarratas ar shonraí muirear sa Stát) a chlárú leis an CRO laistigh de 21 lá ó chruthú an mhuirir. Táille comhdaithe €40. Tá táille €40 ar Fhoirm C1a (an chéad chéim den nós imeachta dhá chéim). Níl aon táille ar C1b (an dara céim den nós imeachta).

I gcás cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát agus a bhfuil brainse bunaithe aici sa Stát: · Foirm F8 (sonraí muirir ar mhaoin sa Stát arna cruthú ag cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát), Foirm F9 (sonraí an mhuirir). ar faoina réir a fuarthas maoin sa Stát). F8a (an chéad chéim den nós imeachta dhá chéim), F8b (an dara céim den nós imeachta).

Comhdaítear foirmeacha C6 (sásamh iomlán) agus C7 (páirtshásamh) sa chás go bhfuil an muirear comhlíonta. Tá táillí comhdaithe €15 ar shásaimh. Féach leathanach Morgáistí le haghaidh tuilleadh sonraí.

Ar ais go barr

 

Morgáistí – Conas a chláraím athrú ar shonraí an iasachtóra?
Taifeadtar “na daoine atá i dteideal an mhuirir” mar cheann de na míreanna éigeantacha a shonraítear in alt 414 d’Acht na gCuideachtaí 2014 i gclár muirear na CRO.

Sa chás go n-athraítear céannacht an iasachtóra faoi mhuirear cláraithe le linn shaolré an mhuirir sin, is féidir sonraí an duine atá i dteideal an mhuirir a leasú ar chlár an CRO trí Fhoirm C17 a chur isteach.

Tar éis don CRO an méid sin thuas a fháil, beidh sí in ann na sonraí “Duine i dTeideal” ar an gclár a leasú maidir leis an gcúiseamh lena mbaineann.

Ar ais go barr

 

Srianadh – An féidir liom gníomhú mar stiúrthóir ar chuideachta ráthaíochta agus mé srianta?
Níl. Ní féidir le stiúrthóir gníomhú mar stiúrthóir ar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta sa chás go bhfuil srian orthu faoi alt 842 d’Acht na gCuideachtaí 2014. I gcás go bhfuil duine srianta, ní féidir leo gníomhú mar stiúrthóir nó rúnaí ar aon chuideachta atá faoi theorainn ráthaíochta agus nach bhfuil scairchaipiteal aici mar níl na cuideachtaí sin in ann na ceanglais íosta caipitlithe a chomhlíonadh. – is é luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta i gcás cuideachta phoiblí theoranta €500,000 ar a laghad, nó i gcás cuideachta ar bith eile, €100,000 ar a laghad.

Ar ais go barr

 

Leachtú – Cé is féidir a bheith ina leachtaitheoir do chuideachta?
Luann na hachtanna cé nach féidir a bheith ina leachtaitheoir do chuideachta – féach leathanach Foirceannadh le haghaidh tuilleadh sonraí. Níl aon cháilíochtaí foirmiúla riachtanacha le bheith i do leachtaitheoir cuideachta.

Ar ais go barr

 

Leachtú – An féidir an leachtú a stopadh agus tosú ag trádáil arís?
Is féidir le cuideachta filleadh ar an ngnáthstádas agus tús a chur le trádáil arís ach amháin tar éis ordú ón Ard-Chúirt. Féach ar an leathanach Foirceannadh chun tuilleadh eolais a fháil.

Ar ais go barr

 

Leachtú – An leanann an chuideachta de thuairisceáin bhliantúla a chur isteach nuair atá sí faoi Leachtú?
Níl. Nuair a chuirtear an chuideachta faoi Leachtú, cuirtear tuairisceáin an leachtaitheora isteach gach bliain – foirmeacha E3, E4 srl ag brath ar an gcineál leachtaithe. Tá táillí comhdaithe €15 an ceann ar aighneachtaí leachtaithe.

Ar ais go barr

 

Cad iad na ceanglais fíordheimhnithe do dhearbhú reachtúil nach mór a dhéanamh thar lear?
Tá Éire ina páirtí i gCoinbhinsiún an CE, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa agus i gCoinbhinsiún na Háige. Féach, le do thoil, ar leathanach an Dearbhaithe Reachtúil maidir leis na ceanglais maidir le fíordheimhniú foirmeacha Éireannacha atá á mionnú thar lear.

Ar ais go barr

 

Leachtú – Cad a tharlóidh mura bhfuil m’Fhoirm E1 éifeachtach?
Mura bhfuil éifeacht leis, meastar go bhfuil an chuideachta i bhFoirceannadh Toilteanach Creidiúnaithe seachas Foirceannadh Toilteanach Comhaltaí, agus bheadh ​​gá le hiarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt . Mar sin tá sé tábhachtach an doiciméad a chomhdú i gceart. Féach le do thoil Leathanach Dearbhaithe .

Ar ais go barr

 

Cláir – Cá bhfeicfidh mé an bhfuil stiúrthóir dícháilithe?
Sliocht í an fhaisnéis atá ar fáil anseo ó Chlár na nDaoine Dícháilithe agus Srianta , a nuashonraítear go rialta.

Cláir Eile atá ar fáil: Is féidir Clár na nIniúchóirí a chuardach ar líne. Tá liosta na gcomhpháirtíochtaí ar Chlár na gComhpháirtíochtaí Teoranta ar fáil freisin.

Is féidir sonraí an Chumainn/Aontais a chuardach freisin

Féach ar Áis Chuardaigh RFS . Is féidir cuardach a dhéanamh ar líne anois (de réir ainm) le haghaidh cumann nó ceardchumann ar leith. Tá tú in ann liosta de na doiciméid atá comhdaithe i gcoinne an chumainn/ceardchumainn a fheiceáil. Nuair a chliceálann tú ar chumann nó ceardchumann ar leith, feicfidh tú a uimhir, seoladh, cineál aonáin (cibé cumann cairdiúil nó tionscail & coigthíoch nó ceardchumann é), an dáta clárúcháin agus an stádas reatha.

Ar ais go barr

 

Staitisticí – Cá bhfaighidh mé foirmeacha bileoga nó faisnéis staitistiúil?
Féach le do thoil: Foirmeacha Cuideachtaí agus Gnó Ainmneacha agus Foirmeacha do Chlárlann na gCara-Chumann .

bileoga eolais ar fáil freisin. Is féidir staitisticí a fháil ó Thuarascáil Bhliantúil na gCuideachtaí atá ar fáil ar an leathanach Corparáideach . Ní féidir leis an CRO aon anailís staitistiúil a sholáthar thar ceann duine den phobal. Sonraíonn an CRO Gazette cuid de na doiciméid atá cláraithe leis an CRO ar bhonn seachtainiúil chomh maith le liostaí bainte den chlár.

Ar ais go barr

 

Comhdú Ar Líne – Conas a dhéanaim comhdú ar líne agus cad iad na doiciméid is féidir liom a chomhdú?
Is mó is féidir foirmeacha a chomhdú ar líne leis an CRO. Tá súil againn líon na gcáipéisí is féidir a chomhdú ar líne a mhéadú amach anseo. Faoi láthair is féidir na cineálacha foirmeacha is coitianta – B1, B2, B10 agus G1 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie chomh maith le hiarratais chun ainm gnó a chlárú. Féach le do thoil Ceisteanna Coitianta Ríomhchomhdú maidir le CORE.

Ar ais go barr

Pléann an chéad leathanach de Cheisteanna Coitianta leis an difríocht idir cuideachtaí agus ainmneacha gnó agus riachtanais chlárúcháin don dá cheann.